Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Orzeczenia sądów apelacyjnych
Orzeczenie Sądowe
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-06-03
Wydział :
I Wydział Cywilny
Sygnatura :
I ACz 972/13
Przewodniczący :
Jan Gibiec
Sędziowie :
Ewa Głowacka,
,Adam Jewgraf,
Hasła :
Koszty Procesu
Przepisy :
art. 98 k.p.c. ,  art. 108 k.p.c. ,  art. 109 k.p.c. ,  art. 745 k.p.c.
Treść :

Sygn. akt I ACz 972/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Adam Jewgraf (spr.)

Ewa Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: Ł. S.

przeciwko: R. P.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt I C 311/11

p o s t a n a w i a:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w pkt II w ten sposób, że zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 13.725,57 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

2. oddalić dalej idące zażalenie;

3. zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem zawartym w pkt Ii wyroku z dnia 4 marca 2013 r. (sygn. akt I C 311/11), Sąd Okręgowy w Legnicy po uwzględnieniu roszczenia pauliańskiego powoda, zasądził na jego rzecz od pozwanej kwotę 10.125,57 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa.

Jak sad wskazał, pełnomocnik powoda wniósł m.in. o zasadzenie kosztów postępowania zażaleniowego w kwocie 3.600 zł (2 x 1.800 zł), kosztów postępowania zabezpieczającego w kwocie 1.800 zł oraz kosztów dojazdów na rozprawę w kwocie 195,57 zł. Ponieważ pełnomocnik powoda wnosił o udzielenie zabezpieczenia w pozwie, nie należy mu się za to oddzielnie wynagrodzenie. Nadto dwukrotnie składając odpowiedzi na zażalenie pozwanej, w pismach tych nie wnosił o przyznanie wynagrodzenia za postępowanie zażaleniowe, a zatem nie przysługuje ono i nie wystarcza, iż ostatecznie na rozprawie przed zamknięciem przewodu, zgłosił takie żądanie. Nawet zaś, gdyby złożył wniosek już w odpowiedzi na zażalenie, to mógł domagać się 25 % stawki podstawowej, tj. 2 x 900 zł, a nie 2 x 1.800 zł.

Zasadnym więc było jedynie żądanie zawrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł, opłaty od pełnomocnictwa 17 zł i zwrotu kosztów dojazdu w kwocie 195,57 zł oraz uiszczonej opłaty sądowej.

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem pełnomocnik powoda. zarzucając naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 745 § 1 kpc w zw. z art. 98 kpc i art. 109 § 1 kpc oraz przepisów § 9, § 10 ust. 1 pkt 7, § 6 pkt 6 i § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych – poprzez ich niezastosowanie, wnosił o zmianę orzeczenia poprzez zasądzenie dalszej kwoty 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego i zażaleniowego.

W odpowiedzi na zażalenie pozwana wnosiła o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie uznać należy za zasadne jedynie w części.

Art. 98 § 1 kpc kreuje zasadę, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest do zwrotu stronie przeciwnej – na jej wniosek – kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej ochrony (tzw. zasada odpowiedzialności za wynik procesu). Oznacza to, że o obowiązku zwrotu kosztów procesu decyduje ostateczny wynik sprawy. Owa zasada dotyczy wszystkich kosztów procesu niezbędnych do celów dochodzenia praw i obrony, w tym także kosztów jakie strona poniosła w związku z prowadzonymi w toku postępowania w sprawie postępowaniami wypadkowymi (indywidualnymi). Obowiązek poniesienia tych kosztów spoczywa bowiem wyłącznie na stronie przegrywającej sprawę.

Zgodnie natomiast z art. 108 § 1 kpc, o kosztach procesu orzeka sąd dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji (zasada unifikacji i koncentracji kosztów), czyniąc to na wniosek strony lub po przedłożeniu przez nią spisu kosztów zaopatrzonego we wniosek o ich przyznanie (art. 109 kpc). Rozstrzygnięciem tym sąd obejmuje wszystkie koszty poniesione do tego momentu zarówno w samym postępowaniu, jak przed jego wszczęciem (koszty zabezpieczenia powództwa, zabezpieczenia dowodów, koszty wynikłe w postępowaniach incydentalnych, koszty wywołane próbą ugodowa itp.).

Przenosząc powyższe uwagi natury ogólnej na realia rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż zasadnie skarżący kwestionuje brak uwzględnienia przez Sąd Okręgowy w rozstrzygnięciu o kosztach procesu zawartych w wyroku kosztów związanych z dwukrotnym składaniem przez pełnomocnika powoda odpowiedzi na dwukrotne zażalenie pozwanej wnoszone od postanowienia o udzieleni zabezpieczenia. Niewątpliwie były to czynności zawodowego pełnomocnika podejmowane w związku z obroną praw powoda w postępowaniach nie będących kończącymi postępowania w sprawie, które ostatecznie powód wygrał. Dlatego tez zgodnie z art. 98 kpc i 108 § 1 kpc powodowi przysługuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w owych postępowaniach incydentalnych. Oceny owej zmienić nie może brak w odpowiedziach na zażalenie wniosków o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Po pierwsze bowiem, wobec charakteru owych postępowań, nie bedących kończącymi postępowania w sprawie, wniosek takowy nie mógł być skutecznie uwzględniany w świetle art. 108 § 1 kpc. po wtóre zauważyć należy, iż powód już w pozwie wnosił o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, a ostatecznie przed zamknięciem rozprawy, domagając się zasądzenia kosztów postępowania obejmujących m.in. dwukrotne koszty postępowania zażaleniowego w kwotach po 1.800 zł, czym uczynił zadość wymogom z art. 109 § 1 kpc.

Trafnie przy tym również zauważa żalący, iż wedle § 6 pkt 6 i § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym przysługi9wało mu wynagrodzenie w wysokości 50% stawki minimalnej, tj. kwoty po 1.800 zł, a nie jak błędnie sugerował Sad i instancji w wysokości 25 % stawki minimalnej.

Dlatego też, na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie, zwiększając wysokość zasądzonych na rzecz powoda kosztów procesu o dalsze kwoty po 1.800 zł (x 2).

Odmiennie natomiast ocenić należało zażalenie w zakresie, w jakim zmierzało ono do powiększenia kosztów postępowania o dalszą kwotę 1.800 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w udzielonym zabezpieczeniu roszczenia. O ile zgodzić się należy z żalącym, że do kosztów postępowania zabezpieczającego zalicza się zarówno koszty zastępstwa procesowego w tym postępowania, o tyle zauważyć należy, że warunkiem ich skutecznego zgłoszenia w trybie art. 109 § 1 jest powstanie tychże kosztów, czemu daje wyraz końcowe brzmienie art. 745 § 1 kpc. Koszty tego rodzaju (tj. koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym) niewątpliwie powstają w sytuacji zabezpieczenia przedprocesowego, jak i w przypadku gdy zabezpieczenie realizowane jest po wydaniu przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, przy czym w ostatnim z przypadków koszty owe ustala postanowienie komornika o zasadzie ich ponoszenia rozstrzyga sąd. W obu tych przypadkach do powstania kosztów związanych z zastępstwem prawnym dochodzi poza fazą postępowania rozpoznawczego, w drodze podejmowania czynności odrębnych od wytoczenia powództwa. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie pełnomocnik powoda zgłosił wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa w pozwie, a więc w ramach jednej czynności przed sądem. W toku też tego postępowania wniosek ów został rozpoznany. Tym samym, poza opłatą za czynności radców prawnych z tytułu zastępstwa prawnego, liczona od wartości przedmiotu sprawy (§ 1 pkt 1 i § 6 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych…) powodowi nie przysługuje zwrot odrębnych kosztów zastępstwa prawnego związanego z „postępowaniem zabezpieczającym”. Powód mógłby natomiast wnosić o zwrot kosztów związanych z wykonaniem, poza postępowaniem rozpoznawczym, postanowienia o udzielonym zabezpieczeniu, o ile by one powstały.

Przytoczone wyżej stanowisko nie sprzeciwia się „poglądowi” Sądu Najwyższego zacytowanemu w motywach zażalenia, choć na marginesie zauważyć należy, iż przywołane przez żalącego postanowienie Sądu Najwyższego „z dnia 24.11.2010 r., sygn. akt II Cz 126/10”, jest orzeczeniem nieistniejącym.

Z omówionych przyczyn dalej idące zażalenie nie mogło odnieść pożądanego rezultatu i na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc, podlegało oddaleniu.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 kpc, uwzględniając okoliczność, iż powód wygrał zażalenie w 2/3.

bp

Link :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Artykuły rss
Odpowiedzialność adwokata za naruszenie dóbr osobistych przeciwnika procesowego klienta
Czy adwokat odnoszący się do stanu psychiki przeciwnika procesowego swojego klienta przekracza granice wolności słowa związanej (...)
Widzenie bez dozoru to nagroda?
- Instytucja widzenia (bezdozorowego), o którym mówimy, jest bardzo ważnym elementem resocjalizacyjnym. Powinniśmy się jednak zastanowić (...)
1/559