Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Orzeczenia sądów apelacyjnych
Orzeczenie Sądowe
Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2012-11-28
Wydział :
I Wydział Cywilny
Sygnatura :
I ACz 957/12
Sędziowie :
Marta Sawicka,
,Artur Kowalewski,
Hasła :
Zwrot Pozwu
Przepisy :
art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.
Treść :

Sygn. akt I ACz 957/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSA Iwona Wiszniewska

Sędziowie:SSA Marta Sawicka

SSA Artur Kowalewski /spr./

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa A. T. (1)

przeciwko Skarbowi Państwa – Komendzie Powiatowej Policji w M., Prokuraturze Rejonowej w M., Sądowi Rejonowemu w M.

o ustalenie

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w G. W. z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt I C 14/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA M. Sawicka SSA I. Wiszniewska SSA A. Kowalewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem przewodniczący w Sądzie Okręgowym w G. W. zwrócił pozew A. T. (1).

W uzasadnieniu podał, że powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem jego zwrotu. Powód otrzymał wezwanie 30 sierpnia 2012 roku i do dnia dzisiejszego nie zastosował się do jego zobowiązania, co w oparciu o art. 130 2 k.p.c. w związku z art. 130 § 1 k.p.c. skutkowało zwrotem pozwu (k. 171).

Na powyższe zarządzenie zażalenie złożył powód wnosząc o jego uchylenie w całości. Wniósł także o ustanowienie jemu pełnomocnika oraz zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu zażalenia podał, że z powodu ubóstwa nie uzupełnia braków w terminie (k. 174).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie A. T. (1) nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód nie kwestionuje, a nawet przyznaje, że nie uzupełnił braku fiskalnego pozwu do jakiego wzywał go Sąd Okręgowy. Ta zaś okoliczność samoczynnie dyskwalifikuje wniesiony przez niego środek zaskarżenia. Analiza akt postępowania tę okoliczność potwierdza. Powód został wezwany do opłacenia pozwu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem jego zwrotu. Powyższego zobowiązania nie wypełnił do dnia dzisiejszego.

Argumenty dotyczące ubóstwa powoda nie mają jurydycznego znaczenia dla kwestii uzupełniania braków pozwu i oceny czy zostały one wykonane w terminie. Nie mogą zatem wpłynąć na instancyjną kontrolę postępowania wpadkowego zainicjowanego środkiem zaskarżenia złożonym przez A. T. (2). W jej ramach nie podlegają też badaniu orzeczenia w przedmiocie wniosków powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie jemu pełnomocnika.

W tej sytuacji nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka zaskarżenia, Sąd Apelacyjny na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSA M. Sawicka SSA I. Wiszniewska SSA A. Kowalewski

Link :
Artykuły rss
Stary kundel nie ma wartości materialnej
"Ukochany pies powoda nie przedstawiał (…) wartości materialnej; wartość taką mają jedynie psy rasowe, w szczególności (...)
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej
Wspierając organizacje pozarządowe, aktywnie działające dla ogólnie pojętego społecznego dobra, dziś kilka słów o Fundacji im. (...)
Oświadczenie prasowe po wyroku w sprawie Matka Kurka-Owsiak
Z prawniczego bloga ... W poniedziałkowym "Newsweeku" (2 marca) znaleźć można było następujące "oświadczenie po wyroku sądowym" (...)
1/225