Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Wiadomości i artykuły rss
2011-02-25 , ebos
Posłowie Sejmu RP pochylili się dziś nad nowelizacją kodeksu karnego. Za nowelizacją kodeksu opowiedziało się 417 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Od teraz stalking, czyli uporczywe i złośliwe nękanie będzie przestępstwem.

Nowelizacja kodeksu karnego zakłada do 3 lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia. W przypadku, gdy osoba nękana popełni samobójstwo, kara może wzrosnąć do 10 lat.

Nękanie po polsku

Stalking najczęściej objawia się poprzez rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw i plotek (70 proc. pokrzywdzonych), grożenie i szantażowanie, częste telefony, również w nocy. Przeszło co trzecia ofiara była śledzona, dostawała niechciane listy, e-maile, sms-y, wiadomości głosowe, zaczepiano też i grożono jej przyjaciołom. W co czwartym przypadku sprawca niszczył rzeczy ofiary. Aż jedna piąta sprawców użyła przemocy, zaś 4 proc. próbowało gwałtu. Inne formy nękania to dręczenie zwierzęcia ofiary bądź zamieszczanie komentarzy o ofierze i jej zdjęć w Internecie.

Autorzy badań z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zwracają uwagę, że ofiara stalkingu z powodu braku penalizacji uporczywego nękania narażona jest na dotkliwe konsekwencje. Poszkodowany jest zastraszany, zmuszany do zmiany planów życiowych, miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Cierpi na depresję, żyje w strachu. Co trzecia ofiara boi się wyjść z domu, co czwarta jest rozkojarzona i ma objawy agresji. Aż 54 proc. ofiar deklaruje problemy psychiczne – co 10. poszkodowany miał myśli samobójcze, co piąty – ataki paniki, co dziewiąty – natręctwo myśli i urojenia.

Instytut zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Tylko 40 proc. ofiar stalkingu zwróciło się o pomoc, z czego połowa do policji. Co piąta osoba z tego grona spotkała się z obojętnością organów ścigania. W ponad połowie przypadków policja ograniczyła się tylko do przyjęcia zawiadomienia, interwencję podjęto w zaledwie 10 proc. przypadków. W 6 proc. spraw poszkodowani usłyszeli, że uporczywe nękanie nie jest przestępstwem. Tylko w co dziesiątym przypadku stalkera ukarano.

Stalking w kodeksie

Art. 190a
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstw określonych w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Baza wizerunków sprawców brutalnych przestępstw
Artykuły rss
Nieodpłatna pomoc prawna
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to (...)
Przejrzyści jak kryształy
Nie, nie będzie o ułaskawieniu. Ani o nocnej zmianie bluesa. Bo i o czym tu (...)
Właściwość sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich
Czasem ludzie się gubią co do właściwości sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich (hmm przyznam, (...)
1/230