Wtorek 17 października 2017 Wydanie nr 3522

Elektroniczny monitoring dla chuliganów stadionowych

01.02.2011 / ebos/ms Elektroniczny monitoring dla chuliganów stadionowych  

Proponujemy rozwiązanie, którego skuteczność będzie bardzo wysoka, pozwalając wyeliminować najbardziej niebezpiecznych chuliganów, bo trudno nazywać ich kibicami, z udziału w zawodach sportowych, a w razie niepodporządkowania się przez nich zakazowi, pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej za takie zachowanie – powiedział na ostatniej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

- W ostatnich latach zrobiono bardzo wiele, aby zapobiec agresji na stadionach poprzez m.in. nową ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego środka karnego – zakazu wstępu na imprezę masową, jak również szerokiego stosowania przez kluby piłkarskie tzw. klubowych zakazów wstępu – mówił na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

- Nadal jednak, szczególnie w trakcie przygotowań do turnieju Euro 2012, należy dążyć do uzyskania stanu, w którym to chuligan obawiał się będzie tego, że za jego naganne zachowanie na stadionie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej – dodał Minister.

W konferencji, poza Ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim, udział wzięli: prof. Andrzej Wach – Dyrektor Departamentu Prawnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Wrona – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Paweł Nasiłowski – pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego oraz Tomasz Szafrański – Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno – Prawnego MS.

- Dlatego, po długich i intensywnych pracach, proponujemy istotne przebudowanie konstrukcji towarzyszącego zakazowi wstępu na imprezę masową obowiązku. Jego nakładanie na sprawcę ma służyć weryfikacji przestrzegania przez niego zakazu i zapewnieniu, że rzeczywiście w czasie trwania imprezy masowej, od udziału w której prawomocnym wyrokiem sąd zdecydował się go wyeliminować, skazany w imprezie tej nie będzie mógł uczestniczyć – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Obowiązek ten, w myśl obecnych przepisów, polega na stawiennictwie
w jednostce Policji lub innym miejscu wskazanym przez właściwego, według miejsca zamieszkania skazanego, komendanta Policji, w czasie trwania imprezy masowej. W wypadku skazanych za przestępstwa popełnione w związku z meczami piłkarskimi, sąd zwykle wskazuje w czasie jakich meczów, jakich drużyn, skazany powinien stawić się w jednostce Policji. Obowiązek ten może również dotyczyć meczów kadry narodowej, co ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy Euro2012.

Takie rozwiązanie generuje istotne trudności organizacyjne, obciążające
w pierwszym rzędzie jednostki Policji, zaś również dla skazanych, w szczególności tych, którzy z prawomocnego skazania wyciągają dobrą nauczkę, i przestrzegają nałożonego na nich zakazu wstępu, jest stosunkowo kłopotliwe, zmuszając do powtarzających się, zwykle w odstępach cotygodniowych, wizyt na komendzie Policji.

- Dlatego proponujemy rozwiązanie, którego skuteczność będzie bardzo wysoka, pozwalając wyeliminować najbardziej niebezpiecznych chuliganów, bo trudno nazywać ich kibicami, z udziału w zawodach sportowych, a w razie niepodporządkowania się przez nich zakazowi, pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej za takie zachowanie – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Zmiana polega na wykorzystaniu technologii monitoringu elektronicznego, obecnie wykorzystywanego wobec niektórych skazanych z orzeczonymi krótko i średnioterminowymi karami pozbawienia wolności. Zgodnie z projektowanymi przepisami obowiązek stawiennictwa w jednostce Policji zostanie co do zasady zastąpiony obowiązkiem przebywania przez skazanego w miejscu stałego pobytu, połączonym z monitorowaniem za pomocą aparatury elektronicznej, czy w określonych przedziałach czasu, odpowiadających terminowi zawodów sportowych, od udziału w których mocą wyroku sądowego skazany został; czasowo wyłączony, przebywa on w miejscu zamieszkania.

Co istotne, orzekając zakaz wstępu na imprezę masową sąd nie będzie automatycznie stosował tego obowiązku, lecz każdorazowo oceniał, czy jego zastosowanie jest konieczne dla skutecznej eliminacji skazanego ze stadionu piłkarskiego czy z hali sportowej. Będą również wypadki, w których sąd będzie zobowiązany do orzeczenia tego obowiązku – a mianowicie wypadki, gdy osoba skazana za przestępstwo związane z imprezą masową po raz kolejny dopuści się takiego przestępstwa, a więc unaoczni, że z uprzedniego skazania nie wyciągnęła należytych wniosków i nie wdrożyła się do przestrzegania porządku prawnego.

Monitorowany elektronicznie obowiązek przebywania w miejscu stałego pobytu będzie orzekany na okres od 6 do 12 miesięcy. W odniesieniu do najbardziej niepoprawnych sprawców, a więc takich, co do których sąd za celowe uzna oddziaływanie przez dłuższy okres, sąd od razu w wyroku będzie mógł przesądzić, że po upływie okresu monitoringu dodatkowo znajdzie zastosowanie obowiązek stawiennictwa w jednostce Policji.

Naruszenie nałożonego przez sąd obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej, polegające zarówno na opuszczeniu tego miejsca w czasie, w którym skazany powinien się w nim znajdować, jak również np. na uszkodzeniu aparatury monitorującej (np. zerwaniu nałożonego na rękę lub nogę nadajnika) będzie stanowiło przestępstwo z art. 244a, zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Żaden więc wypadek umyślnej niesubordynacji skazanego, na którego nałożony zostanie taki obowiązek, nie pozostanie bez odpowiedzi, pozwalając
ze stuprocentową skutecznością wykrywać wszelkie wypadki niepodporządkowania się orzeczonemu środkowi karnemu.

- Prezentując dzisiaj szeroki, głęboko przemyślany projekt nowelizacji czterech ustaw, w tym Kodeksu karnego, wyciągnęliśmy również istotne wnioski z dotychczasowego funkcjonowania unormowań Kodeksu karnego oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, odnoszących się do zakazu wstępu na imprezy masowe – dodał Krzysztof Kwiatkowski. - Dozór elektroniczny, o którego skuteczności i technicznej niezawodności przekonujemy się z każdym kolejnym miesiącem jego stosowania, umożliwiać będzie maksymalnie skuteczne, i odbywające się w czasie rzeczywistym, weryfikowanie, czy osoba, która zgodnie z treścią prawomocnego wyroku orzekającego zakaz wstępu w żadnym wypadku nie powinna się znaleźć na stadionie czy na terenie hali sportowej, rzeczywiście zakazu tego przestrzega - dodał.

Wprowadzenie nowych rozwiązań nie pociągnie za sobą żadnych dodatkowych kosztów – istniejąca infrastruktura, jak i unormowania prawne dotyczące dozoru elektronicznego pozwalają na elastyczne poszerzenie stosowania tego systemu również do tych sprawców przestępstw związanych z imprezami masowymi, co do których sąd za celowe uzna dodatkowe monitorowanie ich zachowania w trakcie trwania orzeczonego wobec nich środka karnego.

- Jestem przekonany, że prezentowane Państwu dzisiaj przepisy mają walory pozwalające, przy współdziałaniu organów wymiaru sprawiedliwości, na skuteczne wyeliminowanie sprawców chuligaństwa stadionowego ze stadionów i innych miejsc sportowej rywalizacji, z korzyścią dla tych kibiców, którzy w sportowej rywalizacji upatrują element łączący i integrujący, nie zaś dzielący i antagonizujący uczestników wydarzeń sportowych – zakończył Minister Sprawiedliwości.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.