Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Dolnośląscy więźniowie pomogą w zapobieganiu powodziom

14.03.2011 / ebos/sw Dolnośląscy więźniowie pomogą w zapobieganiu powodziom  

Ubiegłoroczne powodzie, po raz kolejny, wyraźnie pokazały, jak pożyteczna społecznie jest pomoc więźniów polegająca na nieodpłatnej pracy przy zapobieganiu powodziom oraz pracy przy usuwaniu ich skutków. W najtrudniejszym okresie ubiegłorocznych, majowych powodzi w pracach tych uczestniczyło kilkuset skazanych odbywających kary w dolnośląskich zakładach karnych.

W minionych latach skazani z dolnośląskich zakładów karnych pracowali m.in. przy zabezpieczaniu Portu Miejskiego we Wrocławiu, odrzańskich wałów w Siedlcach, Kotowicach, okolicach Głogowa, czy też najbardziej doświadczonej przez powódź wrocławskiej dzielnicy Kozanów. Brali także udział w zabezpieczeniu przed powodzią akt sądowych i mienia Sądów we Wrocławiu i Oławie.

Pomimo działań prowadzonych przez szereg instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zagrożenie powodziami nadal stanowi duży problem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na pracowników pracujących przy utrzymaniu we właściwym stanie urządzeń hydrotechnicznych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom miejscowości zagrożonych powodziami Minister Sprawiedliwości wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej oraz Minister Środowiska wraz z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjęli decyzję o nawiązaniu stałej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, jako jedna z pierwszych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w Polsce zawarła, na szczeblu lokalnym, porozumienie o stałej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Istotą porozumienia są wspólne korzyści, jakie mogą płynąć ze współpracy między instytucjami. Służba Więzienna wytypuje więźniów, którzy zostaną nieodpłatnie zatrudnieni przy pracach na rzecz Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz jednostek organizacyjnych mu podległych.

W pierwszym okresie współpracy więźniowie będą wykonywać prace polegające przede wszystkim na porządkowaniu terenów położonych między wałami rzek. Usuwać będą zbędne drzewa i krzewy, które nadmiernie się rozrastając blokują swobodny przepływ wody i mogą powodować jej spiętrzenia, a w konsekwencji lokalne powodzie.

W najbliższym czasie pierwsze grupy więźniów z zakładów karnych w Strzelinie, Wrocławiu i Kłodzku, łącznie 35 osób, rozpoczną prace porządkowe na rzecz Zarządów Zlewni Środkowej Odry oraz Nysy Kłodzkiej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej włączy się z kolei w działania Służby Więziennej mające przygotować skazanych do powrotu na wolność i zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. Współpraca dotyczyć będzie realizacji programów skierowanych do osób pozbawionych wolności mających trudności w integracji ze środowiskiem oraz readaptacji społecznej i zawodowej. W przyszłości planowane są szkolenia skazanych w zawodach przydatnych dla RZGW np. pilarza, co umożliwiać będzie ewentualne zatrudnianie skazanych, po odbyciu kary, w komórkach podległych Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnych za wykonywanie prac przy utrzymaniu urządzeń wodnych. Pracownicy RZGW wezmą również udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, racjonalnej gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej organizowanych dla skazanych.

Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu doskonale wpisuje się w podejmowane przez Służbę Więzienną działania w zakresie uspołecznienia wykonywania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych województwa dolnośląskiego.

Niezależnie od podjętej współpracy, w każdym przypadku wystąpienia lokalnych zagrożeń powodziowych, Służba Więzienna gotowa jest do wytypowania i wysłania w rejony zagrożone grup skazanych, którzy służyć będą pomocą lokalnym społecznościom dotkniętym żywiołem.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.