Niedziela 19 listopada 2017 Wydanie nr 3555

Więzień szczególnie chroniony

28.03.2011 / ebos/ms Więzień szczególnie chroniony  

Jeżeli w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, w którym skazany lub tymczasowo aresztowany uczestniczy lub uczestniczył w charakterze podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego, wystąpiło poważne zagrożenie lub istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia, dyrektor zakładu karnego obejmuje takiego skazanego szczególna ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, polegająca m.in. na: kontroli stanu jego zdrowia i udzielaniu pomocy psychologicznej – to główne zapisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Nowe przepisy weszły w życie 26 marca 2011.

Po wejściu w życie nowych regulacji dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego będzie mógł objąć skazanego lub tymczasowo aresztowanego szczególną ochroną na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie karne lub na wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze.

- Dlatego też zwróciłem się do Prokuratora Generalnego oraz prezesów sądów z informacją o wejściu w życie nowych przepisów – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Określone w ustawie warunki, w jakich będą przebywać szczególnie chronieni skazani i tymczasowo aresztowani w zakładach karnych oraz aresztach śledczych, mają na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez m.in. ograniczenie możliwości dostępu do nich osób trzecich (współosadzeni, osoby przybywające na widzenia), a także zintensyfikowanie kontroli ich zachowania podczas pobytu w jednostce penitencjarnej (np. oddzielne spacery, kontrola przy każdym wejściu i wyjściu z oddziału mieszkalnego lub celi) – przypomina Minister.

Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego będzie mógł objąć skazanego szczególną ochroną także na uzasadniony wniosek osadzonego. W takim przypadku, dyrektor zakładu karnego przed podjęciem decyzji o objęciu szczególną ochroną będzie zasięgał opinii organu prowadzącego postępowanie karne. W ten sposób subiektywne odczucie skazanego o grożącym mu niebezpieczeństwie zostanie poddane weryfikacji przez organy wymiaru sprawiedliwości.

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość umieszczenia szczególnie chronionego skazanego w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego i poddania jego zachowania stałemu monitoringowi kamer..
I tak, szczególnie chronieni skazani będą mogli być osadzani w następujących warunkach, mających zagwarantować ich bezpieczeństwo osobiste, np.:

* m.in. cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, prze­prowadzania spacerów, widzeń będą wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne,

* cele mieszkalne pozostaną zamknięte przez całą dobę i będą częściej kontrolowane niż te,

* w których przebywają inni osadzeni,

* poruszanie się po terenie zakładu karnego odbywać się będzie pod wzmocnionym dozorem i będzie ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb,

* przy każdorazowym wyjściu i powrocie do cel będzie dokonywana kontrola osobista,

* spacer będzie odbywać się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem,

* sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli instytucji zewnętrznych oraz osób godnych zaufania określać będzie każdorazowo dyrektor zakładu karnego,

* widzenia będą odbywać się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem.

Szczególna ochrona będzie udzielana na czas określony. Wnioskodawca został zobowiązany do określenia przewidywanego czasu ochrony, a także do podania przyczyn objęcia skazanego szczególną kontrolą.
W razie istnienia zagrożenia po upływie tego terminu szczególną ochronę można przedłużyć, ale z zastosowaniem procedur przewidzianych dla pierwszej decyzji. Ponadto, przewidziano obowiązek cofnięcia szczególnej ochrony w razie ustania przyczyn, dla których skazanego objęto tą ochroną.

Szczególna ochrona udzielona skazanemu stosowana będzie także w przypadku przeniesienia takiego skazanego do innego zakładu karnego lub aresztu śledczego. Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym skazany przebywa, będzie informował dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, do którego skazany zostanie przeniesiony, o objęciu go szczególną ochroną oraz o dotychczasowych warunkach osadzenia i przyczynach jego zastosowania. W ten sposób zapewniona zostanie ciągłość ochrony bezpieczeństwa osobistego skazanego.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.