Poniedziałek 11 grudnia 2017 Wydanie nr 3577

Ustawa o kontroli w administracji rządowej nie może dotyczyć sądownictwa powszechnego!

04.01.2012 / ebos Ustawa o kontroli w administracji rządowej nie może dotyczyć sądownictwa powszechnego!  

W połowie listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" został zaalarmowany przez członków Stowarzyszenia, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydali i rozesłali drogami służbowymi do wszystkich sądów, począwszy od apelacyjnych poprzez okręgowe do rejonowych, polecenie przygotowania się do stosowania w sądach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Ustawa ta, sformułowana i wprowadzona z myślą o administracji państwowej, nie była nigdy traktowana jako dotycząca sądownictwa.

Iustitia zareagowała uchwałą, w której wystąpiła do konstytucyjnego organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej - Krajowej Rady Sądownictwa - o zajęcie stanowiska w sprawie.

W uchwale tej czytamy: „Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie działań w związku z zamiarem zastosowania w wymiarze sprawiedliwości przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., nr 185, poz.1092). O takich planach świadczy skierowanie w dniu 6 października 2011 r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości pisma do Prezesów i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych, w którym polecił przygotowanie kierowanych przez nich jednostek do wdrożenia przepisów ww. ustawy.”

Pismo z 27 września 2011 r., pochodzące od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a adresowane go wszystkich Ministrów - Kierownicy urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.

"Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. Tym samy, proces legislacyjny dotyczący tego istotnego i oczekiwanego przez środowisko kontrolerów aktu prawnego dobiegł końca.
Zgodnie z przepisami tej ustawy, wchodzi ona w życie 1 stycznia 2012 r. Dlatego też zwracam się do Państwa o podjęcie działań mających na celu właściwe przygotowanie kierowanych przez Państwa urzędów do wdrożenia przepisów tej ustawy tak, aby jej przepisy mogły być prawidłowo wykonywane.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wesprze ministerstwa w tym działaniu, natomiast Panie i Panów Ministrów uprzejmie proszę o udzielenie wsparcia urzędom podległym i nadzorowanym. Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z właściwością, uprzejmie proszę o wsparcie służb kontrolnych w urzędach wojewódzkich.

Chciałbym także zauważyć, że uchwalenie ustawy i okres przygotowań do jej wdrożenia zbiega się w czasie z rozpoczynającym się szkoleniem centralnym dotyczącym doskonalenia zarządzania komórkami kontroli, skierowanym do kierujących tymi komórkami w ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich i centralnych. Będzie to dobra okazja, aby dodatkowo wzmocnić kompetencje kontroli w administracji rządowej również w aspekcie zarządzania i zapewnienia stosownych standardów.

Wyrażam przekonanie, że wszystkie ww. podejmowane działania będą służyły dalszej profesjonalizacji służb kontroli i wzrostowi jej efektywności, przyczyniając się do budowy sprawnego i efektywnego Państwa.
Tomasz Arabski”

Pismo z 6 października 2011 r. pochodzące od Zastępcy Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości, adresowane do wszystkich Prezesów i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych:

"W załączeniu przekazuję pismo z dnia 27 września 2011 r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego, dotyczące wchodzącej w życie w dniu 01.01.2012 r. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, która określa m. in. zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu właściwe przygotowanie Państwa jednostek do wdrożenia przepisów ww. ustawy, jak również o poinformowanie w tym zakresie jednostek organizacyjnych Państwu podległych i przez Państwa nadzorowanych."

Z poważaniem
Anna Suska-Baranowska"

Dalej czytamy w Uchwale Iustitii: „Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w art. 1 określa, iż znajduje ona zastosowanie do kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących, jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Ponadto zgodnie z art. 2 przepisy ustawy stosuje się do kontroli działalności organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz do innych podmiotów je wykonujących, w zakresie, w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa.

Wskazana ustawa nie przewiduje, że na jej podstawie mogą być kontrolowane sądy, a rozwiązanie takie należałoby uznać za niekonstytucyjne. Zgodnie bowiem z art. 10 Konstytucji ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Art. 173 ustawy zasadniczej stanowi, iż sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, w żadnym razie nie są administracją rządową.

Interpretowanie przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości prawa w taki sposób, aby uznać sądy za administrację rządową, jest kolejnym przykładem działań mających na celu obniżenie rangi sądów i pełne uzależnienie ich od władzy wykonawczej.”

Na podstawie ww. przepisów nie są podejmowane próby kontrolowania sądów administracyjnych ani Sądu Najwyższego - pismo skierowano tylko do sądów powszechnych.

Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku przyjętym 15 grudnia 2011 r. kategorycznie stwierdza, że ustawa o kontroli w administracji rządowej nie może dotyczyć sądownictwa powszechnego.

W stanowisku KRS czytamy m.in.: „ Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości decyzji zmierzających do zastosowania w sądach powszechnych przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. "o kontroli w administracji rządowej"

„ Cytowana ustawa określa w art. 1 i 2 krąg podmiotów, wobec których ma zastosowanie. Należą do nich organy administracji rządowej, urzędy je obsługujące, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wykonujące zadania administracji rządowej, w zakresie w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa. Nie są wśród tych podmiotów wymienione sądy, które do żadnej z kategorii organów i instytucji wyżej wskazanych nie należą. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca w sposób dowolny krąg podmiotów, wobec których ustawa winna być stosowana.”

Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że zasady i zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Na marginesie należy wskazać, że zastosowanie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. do przeprowadzenia kontroli w sądach nie było intencją ustawodawcy w trakcie trwania procesu legislacyjnego. Wynika to z faktu nieprzedstawienia jej projektu do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa.

Inne artykuły

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy odepchnięcie napastnika — który upadł i zmarł — oznacza, że przekroczone zostały granice obrony koniecznej?

05.12.2017

Czy możliwy jest zarzut przekroczenia granic obrony koniecznej jeśli nastąpiła śmierć napastnika — oraz czy biorący udział w „ustawce” mogą powołać się na kontratyp obrony koniecznej, jeśli coś poszło nie tak podczas pojedynku? postanowienie...

Bez sekretariatu nie ma sądu

29.11.2017

Nikt nie dostrzega tych, bez których sądy nie mogłyby działać, owych sądowych mechaników, którzy dbają, by sędziom stającym na linii frontu nie zabrakło paliwa i amunicji. Nikt nie widzi pracowników sądowych sekretariatów, i nikt poza sędziami (a...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.