Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047

Ustawa o kontroli w administracji rządowej nie może dotyczyć sądownictwa powszechnego!

04.01.2012 / ebos Ustawa o kontroli w administracji rządowej nie może dotyczyć sądownictwa powszechnego!  

W połowie listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" został zaalarmowany przez członków Stowarzyszenia, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydali i rozesłali drogami służbowymi do wszystkich sądów, począwszy od apelacyjnych poprzez okręgowe do rejonowych, polecenie przygotowania się do stosowania w sądach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Ustawa ta, sformułowana i wprowadzona z myślą o administracji państwowej, nie była nigdy traktowana jako dotycząca sądownictwa.

Iustitia zareagowała uchwałą, w której wystąpiła do konstytucyjnego organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej - Krajowej Rady Sądownictwa - o zajęcie stanowiska w sprawie.

W uchwale tej czytamy: „Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie działań w związku z zamiarem zastosowania w wymiarze sprawiedliwości przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., nr 185, poz.1092). O takich planach świadczy skierowanie w dniu 6 października 2011 r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości pisma do Prezesów i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych, w którym polecił przygotowanie kierowanych przez nich jednostek do wdrożenia przepisów ww. ustawy.”

Pismo z 27 września 2011 r., pochodzące od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a adresowane go wszystkich Ministrów - Kierownicy urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.

"Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. Tym samy, proces legislacyjny dotyczący tego istotnego i oczekiwanego przez środowisko kontrolerów aktu prawnego dobiegł końca.
Zgodnie z przepisami tej ustawy, wchodzi ona w życie 1 stycznia 2012 r. Dlatego też zwracam się do Państwa o podjęcie działań mających na celu właściwe przygotowanie kierowanych przez Państwa urzędów do wdrożenia przepisów tej ustawy tak, aby jej przepisy mogły być prawidłowo wykonywane.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wesprze ministerstwa w tym działaniu, natomiast Panie i Panów Ministrów uprzejmie proszę o udzielenie wsparcia urzędom podległym i nadzorowanym. Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z właściwością, uprzejmie proszę o wsparcie służb kontrolnych w urzędach wojewódzkich.

Chciałbym także zauważyć, że uchwalenie ustawy i okres przygotowań do jej wdrożenia zbiega się w czasie z rozpoczynającym się szkoleniem centralnym dotyczącym doskonalenia zarządzania komórkami kontroli, skierowanym do kierujących tymi komórkami w ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich i centralnych. Będzie to dobra okazja, aby dodatkowo wzmocnić kompetencje kontroli w administracji rządowej również w aspekcie zarządzania i zapewnienia stosownych standardów.

Wyrażam przekonanie, że wszystkie ww. podejmowane działania będą służyły dalszej profesjonalizacji służb kontroli i wzrostowi jej efektywności, przyczyniając się do budowy sprawnego i efektywnego Państwa.
Tomasz Arabski”

Pismo z 6 października 2011 r. pochodzące od Zastępcy Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości, adresowane do wszystkich Prezesów i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych:

"W załączeniu przekazuję pismo z dnia 27 września 2011 r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego, dotyczące wchodzącej w życie w dniu 01.01.2012 r. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, która określa m. in. zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu właściwe przygotowanie Państwa jednostek do wdrożenia przepisów ww. ustawy, jak również o poinformowanie w tym zakresie jednostek organizacyjnych Państwu podległych i przez Państwa nadzorowanych."

Z poważaniem
Anna Suska-Baranowska"

Dalej czytamy w Uchwale Iustitii: „Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w art. 1 określa, iż znajduje ona zastosowanie do kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących, jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Ponadto zgodnie z art. 2 przepisy ustawy stosuje się do kontroli działalności organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz do innych podmiotów je wykonujących, w zakresie, w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa.

Wskazana ustawa nie przewiduje, że na jej podstawie mogą być kontrolowane sądy, a rozwiązanie takie należałoby uznać za niekonstytucyjne. Zgodnie bowiem z art. 10 Konstytucji ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Art. 173 ustawy zasadniczej stanowi, iż sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, w żadnym razie nie są administracją rządową.

Interpretowanie przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości prawa w taki sposób, aby uznać sądy za administrację rządową, jest kolejnym przykładem działań mających na celu obniżenie rangi sądów i pełne uzależnienie ich od władzy wykonawczej.”

Na podstawie ww. przepisów nie są podejmowane próby kontrolowania sądów administracyjnych ani Sądu Najwyższego - pismo skierowano tylko do sądów powszechnych.

Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku przyjętym 15 grudnia 2011 r. kategorycznie stwierdza, że ustawa o kontroli w administracji rządowej nie może dotyczyć sądownictwa powszechnego.

W stanowisku KRS czytamy m.in.: „ Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości decyzji zmierzających do zastosowania w sądach powszechnych przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. "o kontroli w administracji rządowej"

„ Cytowana ustawa określa w art. 1 i 2 krąg podmiotów, wobec których ma zastosowanie. Należą do nich organy administracji rządowej, urzędy je obsługujące, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wykonujące zadania administracji rządowej, w zakresie w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa. Nie są wśród tych podmiotów wymienione sądy, które do żadnej z kategorii organów i instytucji wyżej wskazanych nie należą. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca w sposób dowolny krąg podmiotów, wobec których ustawa winna być stosowana.”

Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że zasady i zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Na marginesie należy wskazać, że zastosowanie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. do przeprowadzenia kontroli w sądach nie było intencją ustawodawcy w trakcie trwania procesu legislacyjnego. Wynika to z faktu nieprzedstawienia jej projektu do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa.

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.