Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074

Pozew zbiorowy przeciwko BRE Bank-jeszcze dwa miesiące na przystąpienie do sporu

31.01.2012 / ebos Pozew zbiorowy przeciwko BRE Bank-jeszcze dwa miesiące na przystąpienie do sporu  

Od dziś, pozostały jeszcze tylko 2 miesiące (do 31 marca 2012r.) na przyłączenie się do pozwu zbiorowego przeciwko BRE Bankowi. Powstała w 2010 roku grupa niezadowolonych klientów, zarzuca bankowi wadliwie wykonywanie zawartych z konsumentami umów kredytowych i w związku z tym, pobieranie zawyżonych odsetek i powstanie z tego tytułu szkody. Umowy, jakie Bank zawierał pod nazwą „starego portfela”, pozwalały na zbyt swobodne kształtowanie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych przez Zarząd Banku. Jak powiedział Redakcji EBOS.PL, Mec. Iwo Gabrysiak z Kancelarii Wierzbowski Eversheds, według szacunków podanych przez sam Bank, tzw. „stary portfel” liczy ok. 26 000 klientów!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy niezadowolonych klientów wniósł o ustalenie przez Sąd, że BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z nienależytego wykonywania umów. Obsługą prawną sporu zajęli się adwokaci z Kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa w Warszawie.

W dniu 28 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił o zamieszczeniu w prasie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE Bankowi S.A., dając tym samym wszystkim osobom, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym, możliwość przystąpienia do grupy w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu będzie już niemożliwe! Od dziś, ogłoszenie to, jest już publikowane.

Z pełną treścią ogłoszenia sądowego dotyczącego możliwości przystąpienia do zbiorowego pozwu przeciwko BRE Bankowi, można zapoznać się na Pozew zbiorowy przeciwko BRE Bank S.A.


Dziennik EBOS.PL rozmawiał o tej sprawie z Mecenasem Iwo Garbysiakiem - Partnerem Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp.k., pełnomocnikiem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie.

EBOS.PL: Panie Mecenasie, przypomnijmy czego dotyczy spór i o co walczą jego uczestnicy?

Iwo Gabrysiak: Miejski Rzecznik Konsumentów, jako reprezentant grupy liczącej ponad 900 osób, wystąpił z pozwem zbiorowym przeciwko BRE Bankowi. Zdaniem powoda, Bank wadliwie wykonywał zawarte z konsumentami umowy kredytowe. Umowy, jakie Bank zawierał pod nazwą „starego portfela”, pozwalały na zbyt swobodne kształtowanie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych przez Zarząd Banku. Według konsumentów, Bank korzystał z tej swobody podnosząc oprocentowanie, lecz nie obniżał go w sposób nalezyty w przypadku, gdy dawał ku temu podstawy spadający wskaźnik LIBOR CHF 3M. W postępowaniu sądowym, Rzecznik wniósł o ustalenie przez Sąd, że Bank nieprawidłowo wykonywał umowę. To z kolei da konsumentom podstawę do dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat kredytu i stworzy podstawę prawidłowego wykonywania przez Bank wszystkich umów kredytowych objętych pozwem do końca ich obowiązywania, co dla wielu konsumentów oznacza jeszcze wiele lat.

W jakiej obecnie fazie jest spór ?

Dnia 6 maja 2011 roku Sąd prowadzący sprawę orzekł o dopuszczalności rozpoznania sprawy w trybie postępowania grupowego. Obecnie sprawa jest na etapie ostatecznego formułowania się składu osobowego grupy. Do 31 marca, każdy kto wyrazi wolę przyłączenia się do postępowania, będzie mógł to zrobić przysyłając oświadczenie o przystąpieniu do grupy do pełnomocnika powoda.

Ile osób zadeklarowało swój udział w tym sporze dotychczas?

Do 31 stycznia 2012 r. do grupy przystąpiło 906 konsumentów.

Ile potencjalnie osób może jeszcze się zgłosić w ciągu dwóch najbliższych miesięcy?

Według szacunków podanych przez sam Bank, stary portfel liczy ok. 26 000 klientów.

Czy Pana zdaniem, prawo o sporach zbiorowych wydaje się być dobrym instrumentem w dochodzeniu swoich praw, instrumentem który wyrównuje szanse przeciętnego konsumenta w walce z dużymi korporacjami?

Ustawa o pozwach zbiorowych ma na celu ułatwienie dostępu do sądu osobom, które ze względu na niską wartość swojego roszczenia lub obawy przed wdaniem się w spór z dużym przedsiębiorcą, nie zdecydowałyby się na postępowanie indywidualne. Pod tym względem, klienci takich instytucji jak np. Bank są doskonałym przykładem potencjalnych beneficjentów tej ustawy. Dodatkowo przebieg postępowania w sprawie przeciwko BRE Bank S.A. pokazuje, że ustawa może być realnym instrumentem w ramach, którego konsumenci mogą dochodzić ochrony swych praw.

Dziękuję za rozmowę.

Iwo Gabrysiak jest adwokatem z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie procesowym, kieruje zespołem sporów sądowych. Postępowanie grupowe przeciwko BRE Bank S.A. prowadzi już od ponad roku

Ustawa o pozwach zbiorowych weszła w życie 19 lipca 2010 roku. Reguluje postępowanie cywilne w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju co najmniej 10 osób oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej, jeżeli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.

Wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły.

Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy w grupie lub podgrupie. Właściwym do prowadzenia postępowania grupowego jest sąd okręgowy, rozpoznający sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. Powództwo w takim postępowaniu może być ograniczone do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. W postępowaniu grupowym obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.