Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102

Osadzeni w służbie społeczeństwu

05.03.2012 / ebos Osadzeni w służbie społeczeństwu  

Tegoroczne opady śniegu były niewielkie i krótkotrwałe, więc samorządy lokalne nie zawsze korzystały z pomocy skazanych w nieodpłatnych pracach przy odśnieżaniu. Ale w dniach najsilniejszych opadów śniegu skazani, którzy nie tylko sezonowo, ale w trybie ciągłym, wykonywali szereg prac związanych z odśnieżaniem, usuwaniem śniegu i lodu oraz zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów przed instytucjami użyteczności publicznej, a w okresie odwilży udrażniali kratki odpływowe przy ulicach.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku skazani odśnieżali w okresie obfitych opadów śniegu. Natomiast 9 lutego, z inicjatywy aresztu odbyło się spotkanie dyrektora Aresztu Śledczego z Wejherowa z przedstawicielami Prezydenta Miasta Wejherowo mające na celu rozszerzenia współpracy w zakresie realizacji przez skazanych prac porządkowych na rzecz miasta, w tym odśnieżania. Więźniowie z Zakładu Karnego w Kwidzynie, zatrudnieni w grupie konwojowej „Miasto” codziennie wykonują prace na terenie miasta Kwidzyna. W okresie opadów śniegu grupa przez trzy dni wykonywała prace przy odśnieżaniu miasta. Potem w okresie odwilży skazani udrażniali kratki odpływowe przy ulicach. W grupie pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem od pięciu do dwunastu osadzonych.

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie zawartych porozumień z prezydentami Starogardu Gdańskiego i Tczewa skierował łącznie 10 skazanych do odśnieżania i usuwania skutków opadów śniegu. W Elblągu w akcji odśnieżania i oczyszczania miasta z pozostałości śniegu uczestniczy 13 skazanych z aresztu. Akcja trwa od 16 stycznia, a skazani usuwali śnieg przed instytucjami użyteczności publicznej.

W okręgu katowickim, jak każdego roku, jest przygotowana grupa skazanych, którzy w każdej chwili mogą być skierowani do prac interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. W krótkim okresie czasu, kiedy odnotowaliśmy obfite opady śniegu w naszym regionie, żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie zgłosiła zapotrzebowania na taką pomoc ze strony więziennictwa. Skazani, którzy nie tylko sezonowo, ale w trybie ciągłym, pracują nieodpłatnie na rzecz samorządów lokalnych byli kierowani do odśnieżania w ramach zatrudnienia. W tym trybie pracowało kilkudziesięciu skazanych.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie skazani odśnieżali jedynie w czasie intensywnych opadów śniegu. Natomiast administracja z Zakładu Karnego w Szczecinku wystąpiła z inicjatywą pomocy w odśnieżaniu dla Urzędu Miasta i Powiatu Miasta. Inicjatywa w pełni uzyskała aprobatę. 16 skazanych, 15 i 16 lutego, usuwali śnieg m.in.: w rejonie basenu, sądu, ratusza, schroniska dla zwierząt.

W okręgu lubelskim skazani na bieżąco odśnieżali i sprzątali na rzecz miejscowych gmin. M.in. w Opolu Lubelskim skazani sprzątali teren Urzędu Miejskiego (5 osób), Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą (5 osób), 3 skazanych porządkuje teren w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim, a 4 - w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kęble. W Zakładzie Karnym we Włodawie została utworzona doraźna grupa interwencyjna, która w każdej chwili może być skierowana na prośbę organu samorządowego we wskazany teren. W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, w ramach zawartych umów o zatrudnieniu przy odśnieżaniu, prace wykonuje 3 skazanych w Urzędzie Gminy Fajsławice i 3 skazanych w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny, a na terenie miasta Krasnystaw prace są wykonywane w ramach umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej gdzie pracuje obecnie 2 skazanych. 37 skazanych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, w większości z grup zatrudnionych w systemie bez konwojenta, w okresie występujących intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur w odśnieżali teren miejscowych gmin. Również grupa 7 skazanych, pod opieką wychowawcy, systematycznie uczestniczy w pomocy na rzecz ludzi samotnych zamieszkujących na terenie Gminy Hrubieszów.

20 więźniów z Aresztu Śledczego w Lublinie przygotowana jest do odśnieżania w przypadku gwałtownych opadów śniegu. Zakład Karny w Chełmie pozostaje w ścisłej współpracy z władzami gminy – miasta Chełm. W tym celu podpisano umowę o zatrudnieniu nieodpłatnym osadzonych na terenie należącym do miasta. W zależności od zapotrzebowania miasto w porozumieniu z Zakładem Karnym w Chełmie kieruje skazanych do wykonywania drobnych prac remontowych, porządkowych w tym odśnieżanie terenów miejskich.

Obecnie zgodnie z możliwościami poza terenem Zakładu Karnego w Chełmie stale utrzymywana jest liczba 45 skazanych zatrudnionych na rzecz społeczności lokalnej. Podpisana umowa pozwala na stałe utrzymywanie mniejszych grup skazanych w placówkach na terenie miasta Chełm, gdzie osadzeni m.in. odśnieżają. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub zwiększonych opadów śniegu, deszczu, gradu, wichurami, huraganami itp. tutejsza jednostka podpisała umowę z Prezydent Miasta Chełm w celu usunięcia powstałych szkód. W ramach przedmiotowej umowy Zakład Karny w Chełmie kieruje w takich wypadkach 50 skazanych do pracy na rzecz organów administracji publicznej zgodnie z art. 123a§2.

Siedem jednostek penitencjarnych, wchodzących w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w ostatnich dniach skierowało więźniów do prac związanych z odśnieżaniem. Zakład Karny w Nowym Sączu kieruje do tego typu prac więźniów w ramach grup, które pracują nieodpłatnie poza więzieniem. Liczba tych więźniów zmienia się zależnie od potrzeb, a grupy te obecnie liczą 35 osób. Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania czterech więźniów do rozpalania - w trakcie silnych mrozów koksowników, które są zlokalizowane na terenie Nowego Sącza. W to przedsięwzięcie zaangażowała się Straż Miejska. W podobny sposób w organizacji nieodpłatnego zatrudnienia uczestniczą Strażnicy Miejscy z Krakowa, którzy nadzorują pracę więźniów z Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich i Zakładu Karnego w Nowej Hucie. Ten ostatni zakład kieruje do prac przy odśnieżaniu 6 osadzonych. Odśnieżanie, podobnie jak w innych miejscowościach, odbywa się stosownie do potrzeb.

Również ciekawą i efektywną współpracę z samorządem prowadzi Zakład Karny w Trzebini. Od tygodnia 9 więźniów odśnieża miejscowość przy pomocy sprzętu zakupionego przez władze miasta (w tym odśnieżarki). Samorządowcy dostrzegają możliwość połączenia inicjatyw ograniczających koszty funkcjonowania gminy z realizacją celu wykonania kary pozbawienia wolności. Jak ocenił sam burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek - nieodpłatna praca skazanych na rzecz lokalnej społeczności jest niezwykle cenna, gdyż pozwala w znaczący sposób obniżyć koszy realizowanych zadań i jest tym samym ważnym wsparciem dla różnych instytucji czy organizacji.

W akcję zaangażował się Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach, który kieruje do pracy w Tarnowie, Wojniczu i Pleśnej 14 osadzonych. Z kolei Zakład Karny w Tarnowie skierował do odśnieżania Tuchowa, Zakliczyna i Skrzyszowa 25 więźniów. Również Zakład Karny w Wadowicach skierował 6 więźniów do usuwania śniegu i lodu oraz Zakład Karny w Pińczowie – 10 osadzonych.
Więźniowie odśnieżają również teren wokół instytucji samorządowych, charytatywnych i innych, w których nieodpłatnie pracują. Zakłady karne i areszty śledcze z krakowskiego inspektoratu Służby Więziennej wystąpiły z ofertą skierowania więźniów do prac związanych z usuwaniem śniegu i logu. Do samorządów zwrócono się bezpośrednio lub poprzez media.

Na rzecz gmin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu dotychczas w odśnieżaniu udział wzięło 54 skazanych z 6 jednostek penitencjarnych. Skazani z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odśnieżało i porządkowało tereny przy strzeleckich placówkach oświatowych oraz Centrum Rekreacji Wodnej i Sportowej "Strzelec", przy Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich i teren wokół zakładu karnego. Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich podpisał osobne porozumienie z miejscowym Urzędem Miasta i Gminy, na podstawie którego ustalono, iż w przypadku bardzo intensywnych opadów wytypowani skazani zostaną skierowani do odśnieżania miasta. Z Zakładu Karnego w Głubczycach do odśnieżania miasta w czasie intensywnych opadów skierowanych zostało w kilku grupach łącznie 16 skazanych. 3 skazanych z Zakładu Karnego w Grodkowie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zatrudnionych jest nieodpłatnie przy pracach społecznych na rzecz lokalnego Urzędu Miasta i Gminy. Na tej podstawie w okresie od 14 do 17 lutego br., wykonywali szereg prac związanych z odśnieżaniem, usuwaniem śniegu i lodu oraz zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów przed instytucjami użyteczności publicznej. Z Zakładu Karnego w Kluczborku na podstawie porozumienia podpisanego z Miejskim Klubem Sportowym w Kluczborku oraz Miejskim Zarządem Obiektów Komunalnych w Kluczborku w akcji odśnieżania na rzecz miejscowych gmin wzięło udział 7 skazanych. W przypadku Zakładu Karnego w Opolu, zgodnie z podpisaną z Urzędem Miasta umową obowiązującą już trzeci rok, skazani odbywający tam karę pozbawienia wolności codziennie na terenie gminy Opole wykonują prace porządkowe, do których należy również odśnieżanie.

W pozostałych jednostkach penitencjarnych prace w zakresie odśnieżania wykonywane były na bieżąco, zgodnie z zaistniałą potrzebą na chodnikach i ciągach komunikacyjnych w bezpośrednim obrębie zakładów.

W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej na terenie okręgu poznańskiego, w tym roku nie występowały duże opady śniegu dlatego nie było konieczności udzielania pomocy w odśnieżaniu na szerszą skalę. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.: skazani od 15 do 18 lutego odśnieżali ulice i chodniki miejskie, a więźniowie z Aresztu Śledczego w Poznaniu usuwali śnieg w miejscach swojego zatrudnienia, a więc m.in. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103, Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu, Przedszkola Integracyjnego Nr 29 oraz Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Więźniowie Aresztu Śledczego w Szamotułach zatrudnieni na rzecz organów administracji publicznej od 9 do 17 lutego sprzątali i odśnieżali miasto, a z Zakładu Karnego w Krzywańcu – na rzecz Gminy Szprotawa, Gminy Nowogród Bobrzański i Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. 19 osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Rawiczu w ramach zatrudnienia przy pracach publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rawiczu brało udział w odśnieżaniu miasta w dniach: 15, 16 i 17 lutego 2012 roku, a z Zakładu Karnego we Wronkach od 8 lutego na rzecz Urzędu Miasta Obrzysko i Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie mijający sezon zimowy był krótki, ponieważ opady śniegu były niewielkie.135 skazanych odśnieżało jedynie w grudniu przez okres około trzech tygodni. Więźniowie z Zakładu Karnego w Nowogardzie i OZ Płoty: łącznie na rzecz pobliskich gmin - pracowało 58 skazanych, z Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. – łącznie w areszcie i OZ w Słońsku, przy odśnieżaniu miast brało udział 35 skazanych, AŚ Kamień Pom. – 19 skazanych, Areszt Śledczy Choszczno – 16 skazanych, Areszt Śledczy Świnoujście – 7 skazanych.

Skazani we wszystkich jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie nadal pozostają w gotowości do wzięcia udziału w akcji odśnieżania. Areszty śledcze i zakłady karne okręgu warszawskiego podpisały stosowne porozumienia z urzędami samorządowymi. I tak np. : w Zakładzie Karnym w Siedlcach grupa dziewięciu skazanych, zatrudnionych na rzecz Urzędu Miasta w Siedlcach, kierowana do różnych prac w terenie pracuje również przy odśnieżaniu. W ramach zawartych umów pomiędzy dyrektorem Aresztu Śledczego w Płońsku a dyrektorami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Płońsku, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku , do ich dyspozycji pozostaje grupa ponad dziewięciu skazanych gotowych do pracy w sytuacjach kryzysowych. W ramach zatrudnienia nieodpłatnego osadzeni uczestniczą w akcji pomocy w odśnieżaniu chodników, obiektów i placówek użyteczności publicznej w mieście Płońsk. Przy odśnieżaniu na rzecz jednostek samorządowych uczestniczyło piętnastu skazanych z Zakładu Karnego w Żytkowicach, świadczących nieodpłatną pracę w gminach Garbatka Letnisko i Kozienice. Dwudziestu czterech skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie pracuje m.in. przy odśnieżaniu na rzecz gminy Wyszków, Somianka, Zatory. Siedemnastu skazanych z Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce pracuje na rzecz m. st. Warszawy -Zarządu Oczyszczania Miasta, w tym przy usuwaniu śniegu.

Wszystkie jednostki penitencjarne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu zwróciły się do władz lokalnych z ofertą wykorzystania skazanych do nieodpłatnych prac przy odśnieżaniu. W pięciu jednostkach władze lokalne skorzystały z pomocy skazanych: Areszt Śledczy Dzierżoniów - 11 skazanych zatrudnionych nieodpłatnie w organach samorządowych brało udział w odśnieżaniu miasta; Areszt Śledczy Świdnica – skazani odśnieżali centrum miasta, głównie rynek i przyległe ulice. Mieli za zadanie udrożnić przejścia dla pieszych oraz obręby skrzyżowań; Areszt Śledczy Wałbrzych - skazani zatrudnionych nieodpłatnie w organach samorządowych brali udział w odśnieżaniu miasta, Zakład Karny Kłodzko – 17 lutego jedenastu osadzonych z tutejszej jednostki zostało skierowanych do prac związanych z odśnieżaniem rynku Miasta Kłodzka; Zakład Karny Zaręba - prace związane z odśnieżaniem skazani wykonywali na terenie miasta Leśna w pow. lubańskim. 17 lutego to grupa 14 skazanych, a 18 lutego - 8 skazanych.

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.