Sobota 23 czerwca 2018 Wydanie nr 3771

Osadzeni w służbie społeczeństwu

05.03.2012 / ebos Osadzeni w służbie społeczeństwu  

Tegoroczne opady śniegu były niewielkie i krótkotrwałe, więc samorządy lokalne nie zawsze korzystały z pomocy skazanych w nieodpłatnych pracach przy odśnieżaniu. Ale w dniach najsilniejszych opadów śniegu skazani, którzy nie tylko sezonowo, ale w trybie ciągłym, wykonywali szereg prac związanych z odśnieżaniem, usuwaniem śniegu i lodu oraz zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów przed instytucjami użyteczności publicznej, a w okresie odwilży udrażniali kratki odpływowe przy ulicach.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku skazani odśnieżali w okresie obfitych opadów śniegu. Natomiast 9 lutego, z inicjatywy aresztu odbyło się spotkanie dyrektora Aresztu Śledczego z Wejherowa z przedstawicielami Prezydenta Miasta Wejherowo mające na celu rozszerzenia współpracy w zakresie realizacji przez skazanych prac porządkowych na rzecz miasta, w tym odśnieżania. Więźniowie z Zakładu Karnego w Kwidzynie, zatrudnieni w grupie konwojowej „Miasto” codziennie wykonują prace na terenie miasta Kwidzyna. W okresie opadów śniegu grupa przez trzy dni wykonywała prace przy odśnieżaniu miasta. Potem w okresie odwilży skazani udrażniali kratki odpływowe przy ulicach. W grupie pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem od pięciu do dwunastu osadzonych.

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie zawartych porozumień z prezydentami Starogardu Gdańskiego i Tczewa skierował łącznie 10 skazanych do odśnieżania i usuwania skutków opadów śniegu. W Elblągu w akcji odśnieżania i oczyszczania miasta z pozostałości śniegu uczestniczy 13 skazanych z aresztu. Akcja trwa od 16 stycznia, a skazani usuwali śnieg przed instytucjami użyteczności publicznej.

W okręgu katowickim, jak każdego roku, jest przygotowana grupa skazanych, którzy w każdej chwili mogą być skierowani do prac interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. W krótkim okresie czasu, kiedy odnotowaliśmy obfite opady śniegu w naszym regionie, żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie zgłosiła zapotrzebowania na taką pomoc ze strony więziennictwa. Skazani, którzy nie tylko sezonowo, ale w trybie ciągłym, pracują nieodpłatnie na rzecz samorządów lokalnych byli kierowani do odśnieżania w ramach zatrudnienia. W tym trybie pracowało kilkudziesięciu skazanych.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie skazani odśnieżali jedynie w czasie intensywnych opadów śniegu. Natomiast administracja z Zakładu Karnego w Szczecinku wystąpiła z inicjatywą pomocy w odśnieżaniu dla Urzędu Miasta i Powiatu Miasta. Inicjatywa w pełni uzyskała aprobatę. 16 skazanych, 15 i 16 lutego, usuwali śnieg m.in.: w rejonie basenu, sądu, ratusza, schroniska dla zwierząt.

W okręgu lubelskim skazani na bieżąco odśnieżali i sprzątali na rzecz miejscowych gmin. M.in. w Opolu Lubelskim skazani sprzątali teren Urzędu Miejskiego (5 osób), Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą (5 osób), 3 skazanych porządkuje teren w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim, a 4 - w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kęble. W Zakładzie Karnym we Włodawie została utworzona doraźna grupa interwencyjna, która w każdej chwili może być skierowana na prośbę organu samorządowego we wskazany teren. W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, w ramach zawartych umów o zatrudnieniu przy odśnieżaniu, prace wykonuje 3 skazanych w Urzędzie Gminy Fajsławice i 3 skazanych w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny, a na terenie miasta Krasnystaw prace są wykonywane w ramach umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej gdzie pracuje obecnie 2 skazanych. 37 skazanych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, w większości z grup zatrudnionych w systemie bez konwojenta, w okresie występujących intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur w odśnieżali teren miejscowych gmin. Również grupa 7 skazanych, pod opieką wychowawcy, systematycznie uczestniczy w pomocy na rzecz ludzi samotnych zamieszkujących na terenie Gminy Hrubieszów.

20 więźniów z Aresztu Śledczego w Lublinie przygotowana jest do odśnieżania w przypadku gwałtownych opadów śniegu. Zakład Karny w Chełmie pozostaje w ścisłej współpracy z władzami gminy – miasta Chełm. W tym celu podpisano umowę o zatrudnieniu nieodpłatnym osadzonych na terenie należącym do miasta. W zależności od zapotrzebowania miasto w porozumieniu z Zakładem Karnym w Chełmie kieruje skazanych do wykonywania drobnych prac remontowych, porządkowych w tym odśnieżanie terenów miejskich.

Obecnie zgodnie z możliwościami poza terenem Zakładu Karnego w Chełmie stale utrzymywana jest liczba 45 skazanych zatrudnionych na rzecz społeczności lokalnej. Podpisana umowa pozwala na stałe utrzymywanie mniejszych grup skazanych w placówkach na terenie miasta Chełm, gdzie osadzeni m.in. odśnieżają. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub zwiększonych opadów śniegu, deszczu, gradu, wichurami, huraganami itp. tutejsza jednostka podpisała umowę z Prezydent Miasta Chełm w celu usunięcia powstałych szkód. W ramach przedmiotowej umowy Zakład Karny w Chełmie kieruje w takich wypadkach 50 skazanych do pracy na rzecz organów administracji publicznej zgodnie z art. 123a§2.

Siedem jednostek penitencjarnych, wchodzących w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w ostatnich dniach skierowało więźniów do prac związanych z odśnieżaniem. Zakład Karny w Nowym Sączu kieruje do tego typu prac więźniów w ramach grup, które pracują nieodpłatnie poza więzieniem. Liczba tych więźniów zmienia się zależnie od potrzeb, a grupy te obecnie liczą 35 osób. Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania czterech więźniów do rozpalania - w trakcie silnych mrozów koksowników, które są zlokalizowane na terenie Nowego Sącza. W to przedsięwzięcie zaangażowała się Straż Miejska. W podobny sposób w organizacji nieodpłatnego zatrudnienia uczestniczą Strażnicy Miejscy z Krakowa, którzy nadzorują pracę więźniów z Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich i Zakładu Karnego w Nowej Hucie. Ten ostatni zakład kieruje do prac przy odśnieżaniu 6 osadzonych. Odśnieżanie, podobnie jak w innych miejscowościach, odbywa się stosownie do potrzeb.

Również ciekawą i efektywną współpracę z samorządem prowadzi Zakład Karny w Trzebini. Od tygodnia 9 więźniów odśnieża miejscowość przy pomocy sprzętu zakupionego przez władze miasta (w tym odśnieżarki). Samorządowcy dostrzegają możliwość połączenia inicjatyw ograniczających koszty funkcjonowania gminy z realizacją celu wykonania kary pozbawienia wolności. Jak ocenił sam burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek - nieodpłatna praca skazanych na rzecz lokalnej społeczności jest niezwykle cenna, gdyż pozwala w znaczący sposób obniżyć koszy realizowanych zadań i jest tym samym ważnym wsparciem dla różnych instytucji czy organizacji.

W akcję zaangażował się Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach, który kieruje do pracy w Tarnowie, Wojniczu i Pleśnej 14 osadzonych. Z kolei Zakład Karny w Tarnowie skierował do odśnieżania Tuchowa, Zakliczyna i Skrzyszowa 25 więźniów. Również Zakład Karny w Wadowicach skierował 6 więźniów do usuwania śniegu i lodu oraz Zakład Karny w Pińczowie – 10 osadzonych.
Więźniowie odśnieżają również teren wokół instytucji samorządowych, charytatywnych i innych, w których nieodpłatnie pracują. Zakłady karne i areszty śledcze z krakowskiego inspektoratu Służby Więziennej wystąpiły z ofertą skierowania więźniów do prac związanych z usuwaniem śniegu i logu. Do samorządów zwrócono się bezpośrednio lub poprzez media.

Na rzecz gmin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu dotychczas w odśnieżaniu udział wzięło 54 skazanych z 6 jednostek penitencjarnych. Skazani z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odśnieżało i porządkowało tereny przy strzeleckich placówkach oświatowych oraz Centrum Rekreacji Wodnej i Sportowej "Strzelec", przy Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich i teren wokół zakładu karnego. Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich podpisał osobne porozumienie z miejscowym Urzędem Miasta i Gminy, na podstawie którego ustalono, iż w przypadku bardzo intensywnych opadów wytypowani skazani zostaną skierowani do odśnieżania miasta. Z Zakładu Karnego w Głubczycach do odśnieżania miasta w czasie intensywnych opadów skierowanych zostało w kilku grupach łącznie 16 skazanych. 3 skazanych z Zakładu Karnego w Grodkowie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zatrudnionych jest nieodpłatnie przy pracach społecznych na rzecz lokalnego Urzędu Miasta i Gminy. Na tej podstawie w okresie od 14 do 17 lutego br., wykonywali szereg prac związanych z odśnieżaniem, usuwaniem śniegu i lodu oraz zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów przed instytucjami użyteczności publicznej. Z Zakładu Karnego w Kluczborku na podstawie porozumienia podpisanego z Miejskim Klubem Sportowym w Kluczborku oraz Miejskim Zarządem Obiektów Komunalnych w Kluczborku w akcji odśnieżania na rzecz miejscowych gmin wzięło udział 7 skazanych. W przypadku Zakładu Karnego w Opolu, zgodnie z podpisaną z Urzędem Miasta umową obowiązującą już trzeci rok, skazani odbywający tam karę pozbawienia wolności codziennie na terenie gminy Opole wykonują prace porządkowe, do których należy również odśnieżanie.

W pozostałych jednostkach penitencjarnych prace w zakresie odśnieżania wykonywane były na bieżąco, zgodnie z zaistniałą potrzebą na chodnikach i ciągach komunikacyjnych w bezpośrednim obrębie zakładów.

W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej na terenie okręgu poznańskiego, w tym roku nie występowały duże opady śniegu dlatego nie było konieczności udzielania pomocy w odśnieżaniu na szerszą skalę. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.: skazani od 15 do 18 lutego odśnieżali ulice i chodniki miejskie, a więźniowie z Aresztu Śledczego w Poznaniu usuwali śnieg w miejscach swojego zatrudnienia, a więc m.in. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103, Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu, Przedszkola Integracyjnego Nr 29 oraz Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Więźniowie Aresztu Śledczego w Szamotułach zatrudnieni na rzecz organów administracji publicznej od 9 do 17 lutego sprzątali i odśnieżali miasto, a z Zakładu Karnego w Krzywańcu – na rzecz Gminy Szprotawa, Gminy Nowogród Bobrzański i Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. 19 osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Rawiczu w ramach zatrudnienia przy pracach publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rawiczu brało udział w odśnieżaniu miasta w dniach: 15, 16 i 17 lutego 2012 roku, a z Zakładu Karnego we Wronkach od 8 lutego na rzecz Urzędu Miasta Obrzysko i Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie mijający sezon zimowy był krótki, ponieważ opady śniegu były niewielkie.135 skazanych odśnieżało jedynie w grudniu przez okres około trzech tygodni. Więźniowie z Zakładu Karnego w Nowogardzie i OZ Płoty: łącznie na rzecz pobliskich gmin - pracowało 58 skazanych, z Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. – łącznie w areszcie i OZ w Słońsku, przy odśnieżaniu miast brało udział 35 skazanych, AŚ Kamień Pom. – 19 skazanych, Areszt Śledczy Choszczno – 16 skazanych, Areszt Śledczy Świnoujście – 7 skazanych.

Skazani we wszystkich jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie nadal pozostają w gotowości do wzięcia udziału w akcji odśnieżania. Areszty śledcze i zakłady karne okręgu warszawskiego podpisały stosowne porozumienia z urzędami samorządowymi. I tak np. : w Zakładzie Karnym w Siedlcach grupa dziewięciu skazanych, zatrudnionych na rzecz Urzędu Miasta w Siedlcach, kierowana do różnych prac w terenie pracuje również przy odśnieżaniu. W ramach zawartych umów pomiędzy dyrektorem Aresztu Śledczego w Płońsku a dyrektorami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Płońsku, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku , do ich dyspozycji pozostaje grupa ponad dziewięciu skazanych gotowych do pracy w sytuacjach kryzysowych. W ramach zatrudnienia nieodpłatnego osadzeni uczestniczą w akcji pomocy w odśnieżaniu chodników, obiektów i placówek użyteczności publicznej w mieście Płońsk. Przy odśnieżaniu na rzecz jednostek samorządowych uczestniczyło piętnastu skazanych z Zakładu Karnego w Żytkowicach, świadczących nieodpłatną pracę w gminach Garbatka Letnisko i Kozienice. Dwudziestu czterech skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie pracuje m.in. przy odśnieżaniu na rzecz gminy Wyszków, Somianka, Zatory. Siedemnastu skazanych z Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce pracuje na rzecz m. st. Warszawy -Zarządu Oczyszczania Miasta, w tym przy usuwaniu śniegu.

Wszystkie jednostki penitencjarne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu zwróciły się do władz lokalnych z ofertą wykorzystania skazanych do nieodpłatnych prac przy odśnieżaniu. W pięciu jednostkach władze lokalne skorzystały z pomocy skazanych: Areszt Śledczy Dzierżoniów - 11 skazanych zatrudnionych nieodpłatnie w organach samorządowych brało udział w odśnieżaniu miasta; Areszt Śledczy Świdnica – skazani odśnieżali centrum miasta, głównie rynek i przyległe ulice. Mieli za zadanie udrożnić przejścia dla pieszych oraz obręby skrzyżowań; Areszt Śledczy Wałbrzych - skazani zatrudnionych nieodpłatnie w organach samorządowych brali udział w odśnieżaniu miasta, Zakład Karny Kłodzko – 17 lutego jedenastu osadzonych z tutejszej jednostki zostało skierowanych do prac związanych z odśnieżaniem rynku Miasta Kłodzka; Zakład Karny Zaręba - prace związane z odśnieżaniem skazani wykonywali na terenie miasta Leśna w pow. lubańskim. 17 lutego to grupa 14 skazanych, a 18 lutego - 8 skazanych.

Inne artykuły

Czerwone podeszwy butów Christian Louboutin mogą być znakiem towarowym

14.06.2018

Czerwone podeszwy w butach Christiana Louboutina spędzają sen z powiek nie tylko kobietom, ale też prawnikom. Dziś zatem krótka odpowiedź na krótkie pytanie: czy Christian Louboutin miał prawo wskazać czerwone podeszwy jako znak towarowy, czy też...

Nie taki sąd straszny

11.06.2018

W pobliżu sądu, w którym pracuję, znajduje się kilka szkół. Każdego dnia dziesiątki młodych ludzi przechodzi obok wielkiego, pięknego gmachu i pewnie mało kto zastanawia się, co jest za tymi drzwiami. Sądy większości ludziom znane są z...

Restrykcyjne przepisy przesunęły przemoc kibiców poza stadion

18.06.2018

Polska scena chuligańska, obok rosyjskiej, jest najlepiej rozwinięta w Europie - mówią w rozmowie z PAP socjologowie sportu. Według nich zbyt restrykcyjne przepisy "stadionowe" nie zmniejszyły skali przemocy wśród kibiców, a przesunęły to...

Nowe działania skarbówek ws. opodatkowania wykładowców - nieuzasadnione

28.05.2018

Nieuzasadnione są działania urzędów skarbowych, które chcą rozliczać uczelnie z tego, ile każdy z wykładowców wykonał w danym miesiącu pracy twórczej - uważa wiceminister nauki Piotr Müller. Resorty nauki i finansów w przyszłym tygodniu poszukają...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.