Niedziela 27 maja 2018 Wydanie nr 3744

Protest pracowników prokuratury i sądownictwa

23.09.2014 / ebos Protest pracowników prokuratury i sądownictwa  

Komunikat Rzecznika Prasowego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie protestu pracowników administracji prokuratury (urzędników zatrudnionych w sekretariatach i pozostałych)

W związku pogarszającą się od lat sytuacją ekonomiczną pracowników prokuratury oraz brakiem działań ze strony władzy wykonawczej i Prokuratury Generalnej na rzecz jej zmiany Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP:

* Ogłasza w dniu 24 września 2014 r. akcję protestacyjną polegająca na uczestnictwie w pokojowej demonstracji przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, początek o godzinie 11:00. Akcja ta będzie prowadzona wspólnie z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

* Wzywa pracowników administracji i pozostałych do czynnego uczestnictwa, a osoby które pozostaną tego dnia w pracy o umieszczenie w widocznych miejscach emblematów protestacyjnych. W dniu protestu rekomenduje się założenie czarnej koszulki z logiem protestacyjnym.

* Apeluje do prokuratorów o poparcie postulatów dotyczących płac urzędników.

* Zastrzega możliwość kontynuowania działań protestacyjnych w 2014 r. w przypadku nie uwzględnienia postulatów.


Przystępując do akcji protestacyjnej Związek Zawodowy Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP zwraca się:

* Do nowego Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy w roku 2015 r. nowy Rząd po raz kolejny planuje zamrożenie płac pracowników prokuratury i sądów, co w ostatnich latach doprowadziło do drastycznego spadku ich realnej wartości i zubożenia całego korpusu urzędniczego w wymiarze sprawiedliwości przy jednoczesnym, towarzyszącym temu procesowi realnym wzroście wynagrodzeń w innych działach administracji rządowej i samorządowej w wyniku zwiększania funduszów nagradzania i premiowania, a nadto o podjęcie działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń począwszy od października 2014 r. Kierując ten postulat Rada Główna zwraca uwagę na faktyczną zmianę koniunktury gospodarczej na korzystną.

* Do Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych o podjęcie działań mających na celu systematyczne zwiększenie środków na płace pracowników prokuratury w ramach posiadanych funduszy,

* Do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Posłów Europarlamentu o podjęcie interwencji wobec rządu polskiego, celem zapobieżenia dalszej eskalacji akcji protestacyjnych włącznie z protestem „włoskim.”

Postulaty urzędników zatrudnionych w prokuraturze znane są politykom
i znalazły odzwierciedlenie w Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków. Komisja w Dezyderacie postuluje stworzenie czytelnych zasad wynagradzania i awansu w prokuraturze oraz sądownictwie w sposób uwzględniający role tego korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz stopień dewaluacji płac w ostatnich latach. Dezyderat dotychczas nie doczekał się odpowiedzi ze strony Rządu i Prokuratury Generalnej. Pomimo upływu kilkunastu miesięcy od opublikowania Dezyderatu nie został on w najmniejszym stopniu zrealizowany przez władzę wykonawczą.

Stosownie do danych, którymi dysponuje Związek około 70 procent zatrudnionych w prokuraturze otrzymuje wynagrodzenia niższe niż 2000 zł, a 35 % zarabia w przedziale od 1100-1600. Od urzędników wymaga się wyższego wykształcenia. Na co dzień mają styczność z materiałami wrażliwymi, objętymi tajemnicą śledztwa.

Postulaty Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP doręczone 22 września 2014 r Ministrowi Sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi:

* wprowadzenie w terminie do dnia 31 października 2014 r. przepisów automatycznie ustalających wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów i prokuratury na poziomie 2000 zł brutto;

* wyrównania płac w sądownictwie powszechnym i prokuraturze o wskaźnik inflacji za lata 2008-2014, ze skutkiem od 2015 roku;

* przeznaczenie adekwatnych środków finansowych w celu likwidacji dysproporcji wynagrodzeń zasadniczych osób zatrudnionych na identycznych stanowiskach i wykonujących taką samą pracę;

* przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji i kontroli co do faktycznej liczby etatów pracowniczych, jaka jest potrzebna w prokuraturze, przy uwzględnieniu wszystkich czynników, a w szczególności zwiększenia liczby zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, której główne regulacje wprowadzające tzw. kontradyktoryjny proces karny wejdą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. zwiększając w znacznym stopniu zakres obowiązków pracowników administracji;

* odroczenie terminu wprowadzenia (jako wiodącego) zintegrowanego systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych z uwagi na jego niewystarczające dostosowanie (podobnie jak bazowego oprogramowania SAP) do specyfiki stanowiskowej w sądownictwie, a ponadto zapewnienie adekwatnych szkoleń dla wykwalifikowanej w tym zakresie kadry;

* wyeliminowanie nagannego i niedopuszczalnego działania pracodawców polegającego na nieformalnym przyzwoleniu na pozostawanie pracowników po godzinach pracy, wliczając w to soboty i niedziele;

* systemowe uregulowanie zasad wynagradzania osób pełniących dyżury aresztowe w sądach (wydziałach karnych) i w prokuraturze, w tym ujednolicenie zasad zwrotu ponoszonych kosztów z tym związanych. Dodatkowo postulujemy wprowadzenie przepisów regulujących możliwość wypłacenia wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru aresztowego;

* właściwe przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy, przede wszystkim z uwzględnieniem psychospołecznego obciążenia pracą i odroczenie terminu jego wprowadzenia.

Protest nie dotyczy płac prokuratorów i sędziów!!!

Inne artykuły

Odpowiedzialność cywilna za potrącenie przez rowerzystę pieszego na chodniku

07.05.2018

Czy rowerzysta, który potrącił pieszego na chodniku, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne skutki na zdrowiu poszkodowanego? (nieprawomocny wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 414/13). Sprawa...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.