Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163

Protest pracowników prokuratury i sądownictwa

23.09.2014 / ebos Protest pracowników prokuratury i sądownictwa  

Komunikat Rzecznika Prasowego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie protestu pracowników administracji prokuratury (urzędników zatrudnionych w sekretariatach i pozostałych)

W związku pogarszającą się od lat sytuacją ekonomiczną pracowników prokuratury oraz brakiem działań ze strony władzy wykonawczej i Prokuratury Generalnej na rzecz jej zmiany Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP:

* Ogłasza w dniu 24 września 2014 r. akcję protestacyjną polegająca na uczestnictwie w pokojowej demonstracji przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, początek o godzinie 11:00. Akcja ta będzie prowadzona wspólnie z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

* Wzywa pracowników administracji i pozostałych do czynnego uczestnictwa, a osoby które pozostaną tego dnia w pracy o umieszczenie w widocznych miejscach emblematów protestacyjnych. W dniu protestu rekomenduje się założenie czarnej koszulki z logiem protestacyjnym.

* Apeluje do prokuratorów o poparcie postulatów dotyczących płac urzędników.

* Zastrzega możliwość kontynuowania działań protestacyjnych w 2014 r. w przypadku nie uwzględnienia postulatów.


Przystępując do akcji protestacyjnej Związek Zawodowy Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP zwraca się:

* Do nowego Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy w roku 2015 r. nowy Rząd po raz kolejny planuje zamrożenie płac pracowników prokuratury i sądów, co w ostatnich latach doprowadziło do drastycznego spadku ich realnej wartości i zubożenia całego korpusu urzędniczego w wymiarze sprawiedliwości przy jednoczesnym, towarzyszącym temu procesowi realnym wzroście wynagrodzeń w innych działach administracji rządowej i samorządowej w wyniku zwiększania funduszów nagradzania i premiowania, a nadto o podjęcie działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń począwszy od października 2014 r. Kierując ten postulat Rada Główna zwraca uwagę na faktyczną zmianę koniunktury gospodarczej na korzystną.

* Do Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych o podjęcie działań mających na celu systematyczne zwiększenie środków na płace pracowników prokuratury w ramach posiadanych funduszy,

* Do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Posłów Europarlamentu o podjęcie interwencji wobec rządu polskiego, celem zapobieżenia dalszej eskalacji akcji protestacyjnych włącznie z protestem „włoskim.”

Postulaty urzędników zatrudnionych w prokuraturze znane są politykom
i znalazły odzwierciedlenie w Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków. Komisja w Dezyderacie postuluje stworzenie czytelnych zasad wynagradzania i awansu w prokuraturze oraz sądownictwie w sposób uwzględniający role tego korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz stopień dewaluacji płac w ostatnich latach. Dezyderat dotychczas nie doczekał się odpowiedzi ze strony Rządu i Prokuratury Generalnej. Pomimo upływu kilkunastu miesięcy od opublikowania Dezyderatu nie został on w najmniejszym stopniu zrealizowany przez władzę wykonawczą.

Stosownie do danych, którymi dysponuje Związek około 70 procent zatrudnionych w prokuraturze otrzymuje wynagrodzenia niższe niż 2000 zł, a 35 % zarabia w przedziale od 1100-1600. Od urzędników wymaga się wyższego wykształcenia. Na co dzień mają styczność z materiałami wrażliwymi, objętymi tajemnicą śledztwa.

Postulaty Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP doręczone 22 września 2014 r Ministrowi Sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi:

* wprowadzenie w terminie do dnia 31 października 2014 r. przepisów automatycznie ustalających wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów i prokuratury na poziomie 2000 zł brutto;

* wyrównania płac w sądownictwie powszechnym i prokuraturze o wskaźnik inflacji za lata 2008-2014, ze skutkiem od 2015 roku;

* przeznaczenie adekwatnych środków finansowych w celu likwidacji dysproporcji wynagrodzeń zasadniczych osób zatrudnionych na identycznych stanowiskach i wykonujących taką samą pracę;

* przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji i kontroli co do faktycznej liczby etatów pracowniczych, jaka jest potrzebna w prokuraturze, przy uwzględnieniu wszystkich czynników, a w szczególności zwiększenia liczby zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, której główne regulacje wprowadzające tzw. kontradyktoryjny proces karny wejdą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. zwiększając w znacznym stopniu zakres obowiązków pracowników administracji;

* odroczenie terminu wprowadzenia (jako wiodącego) zintegrowanego systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych z uwagi na jego niewystarczające dostosowanie (podobnie jak bazowego oprogramowania SAP) do specyfiki stanowiskowej w sądownictwie, a ponadto zapewnienie adekwatnych szkoleń dla wykwalifikowanej w tym zakresie kadry;

* wyeliminowanie nagannego i niedopuszczalnego działania pracodawców polegającego na nieformalnym przyzwoleniu na pozostawanie pracowników po godzinach pracy, wliczając w to soboty i niedziele;

* systemowe uregulowanie zasad wynagradzania osób pełniących dyżury aresztowe w sądach (wydziałach karnych) i w prokuraturze, w tym ujednolicenie zasad zwrotu ponoszonych kosztów z tym związanych. Dodatkowo postulujemy wprowadzenie przepisów regulujących możliwość wypłacenia wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru aresztowego;

* właściwe przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy, przede wszystkim z uwzględnieniem psychospołecznego obciążenia pracą i odroczenie terminu jego wprowadzenia.

Protest nie dotyczy płac prokuratorów i sędziów!!!

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.