Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

10 lat działalności CBŚ

04.03.2010 / ebos/ms 10 lat działalności CBŚ  

Centralne Biuro Śledcze funkcjonuje już od 10 lat, skutecznie zwalczając przestępczość kryminalną, ekonomiczną, narkotykową, nierzadko o międzynarodowym charakterze. Do zadań tego Biura Komendy Głównej Policji należy także rozpoznawanie i zwalczanie terroru kryminalnego i terroryzmu.

Podstawowe zadania CBŚ to po pierwsze likwidacja działających na terenie naszego kraju grup przestępczych, a po drugie niedopuszczenie do odrodzenia się grup rozbitych w przeszłości, których członkowie czasami nawet po latach, po opuszczeniu zakładów karnych, starają się powrócić na drogę przestępstwa.

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością to odpowiednie struktury, fachowcy i doskonałe rozpoznanie. To wszystko przełożyło się na konkretne, wymierne efekty procesowe pracy CBŚ w 2009 roku. Łącznie rozbito 155 polskich i międzynarodowych grup przestępczych, zatrzymując blisko 3459 osób. 5141 osobom postawiono 15 572 zarzuty karne, w tym:

* 1657 osobom – o udział w zorganizowanej grupie przestępczej (1676 zarzutów),
* 179 osobom – o kierowanie grupą przestępczą (184 zarzuty).

Zainteresowaniem objęto 5118 osób działających w 500 grupach przestępczych – w tym w 448 grupach polskich. Zidentyfikowano 402 liderów grup przestępczych. Przede wszystkim koncentrowano się na walce z grupami o charakterze narkotykowym i ekonomicznym, gdyż te dwa nurty przestępczości w ciągu ostatnich kilku lat wypierają zorganizowaną przestępczość o charakterze kryminalnym. I tak w 2009 roku w zainteresowaniu CBŚ pozostawało 167 grup narkotykowych, 164 grupy ekonomiczne, 107 grup kryminalnych i 62 grupy o charakterze multiprzestępczym.

To, co bardzo dotkliwie uderza w przestępców, to pozbawianie ich dochodów i mienia, uzyskanych z łamania prawa. W ubiegłym roku CBŚ łącznie zabezpieczyło mienie o wartości prawie 172 mln zł, a odzyskało o wartości ponad 28 mln zł. Stanowiło to prawie 33 % mienia zabezpieczonego przez jednostki w całym kraju.

Ważnym obszarem działań CBŚ jest walka z przestępczością narkotykową. We współczesnym świecie nie ma państwa, w którym nie byłoby narkotyków, a rolą Policji jest ograniczenie dostępności, produkcji, handlu i dystrybucji tego rodzaju specyfików. Konsekwentnie walcząc z przestępczością narkotykową, funkcjonariusze CBŚ zlikwidowali 8 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 33 plantacje konopi indyjskich. Łącznie odebrali przestępcom ponad 917 kg narkotyków, w tym:

* 280,4 kg amfetaminy,
* 6,7 kg haszyszu,
* 7,1 kg heroiny,
* 113,7 kg kokainy,
* 606,6 kg marihuany,
* ponad 144,5 tys. sztuk ekstazy,
* 80 litrów BMK.

Jak już wspomniano powyżej, drugim, bardzo angażującym policjantów CBŚ, obszarem działania jest zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Chodzi tu przede wszystkim o:

* zwalczanie grup przestępczych działających w sektorze wyrobów tytoniowych,
* zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych, których działalność wymierzona jest w interesy majątkowe Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń podatkowych,
* zwalczanie przestępstw na rynku kapitałowym,
* pranie brudnych pieniędzy,
* zwalczanie przestępczości zorganizowanej związanej z obrotem paliwami płynnymi,
* zwalczanie przestępczości zorganizowanej związanej z obrotem alkoholem,
* nieprawidłowości na rynku automatów do gier.

Ocenia się, że duża część nielegalnych środków finansowych pochodzi z przestępstw popełnianych w obrocie finansowo-handlowym, naruszających jednocześnie przepisy podatkowe: wyłudzeń VAT i akcyzy oraz w mniejszym zakresie podatku dochodowego. Nielegalnie zdobyte środki finansowe lokowane są zarówno w kraju, jak i za granicą. Przeznacza się je m.in. na zakup nieruchomości, papierów wartościowych, luksusowych samochodów, jachtów, samolotów, dzieł sztuki itp. oraz wykorzystuje w legalnych przedsięwzięciach gospodarczych.

W 2009 roku funkcjonariusze CBŚ zlikwidowali dwie nielegalne fabryki papierosów. Policjanci zabezpieczyli ponad 55 mln sztuk papierosów i ponad 34 tony krajanki tytoniowej, pochodzących z przemytu i zlikwidowanych nielegalnie działających fabryk. Zabezpieczono także ponad 79 tys. litrów spirytusu.

Obserwuje się wzrost liczby przestępstw wykorzystujących zróżnicowanie stawek podatku VAT w obrocie gospodarczym między krajami UE, jak i krajami spoza Unii, tzw. „przestępstw karuzelowych”, które powodują ogromne straty budżetowe. Do najważniejszych typów oszustw podatkowych należą oszustwa określane jako: „znikający podatnik”, „karuzela podatkowa”.

Jednym z nowych obszarów zainteresowania CBŚ jest rynek automatów o niskich wygranych. Powszechny dostęp do tych automatów, umożliwiających grę na stacjach benzynowych, w pubach, kawiarniach czy sklepach osiedlowych, spowodował rozkwit rynku tzw. niskiego hazardu.

W ramach jednej ze spraw prowadzonych przez CBŚ KGP zabezpieczono blisko 300 automatów do gier na terenie całego kraju, które były zarejestrowane jako automaty do gier o niskich wygranych. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieprzestrzeganiu ustawowych ograniczeń w tego typu grach, dotyczących wygranych (nie może być wyższa niż 15 euro) i maksymalnej stawki za udział w jednej grze (nie może być wyższa niż 0,07 euro).

Innym równie ważnym obszarem działania CBŚ jest walka z handlem i przemytem ludźmi. W 2009 roku w zakresie handlu ludźmi odnotowano nieznaczny spadek zdarzeń dotyczących tego rodzaju przestępczości w porównaniu z rokiem 2008. W okresie sprawozdawczym prowadzono 14 spraw (16 – w 2008 roku), w trakcie których przedstawiono 43 zarzuty (226 – w 2008 roku) 11 podejrzanym (105 – w 2008 roku). Zauważalny spadek liczby zarzutów i liczby podejrzanych w sprawach handlu ludźmi w 2009 roku świadczy o zneutralizowaniu przez CBŚ KGP wielu grup przestępczych w latach 2007 – 2008. Nielegalny rynek usług seksualnych wciąż funkcjonuje w podobny sposób – wykorzystuje proceder handlu ludźmi. Sprzyjają temu różnice ekonomiczne i ustrojowe między słabo rozwiniętymi państwami Europy Wschodniej i Azji a krajami Europy Zachodniej.

W roku 2009 rozwinął się nowy system zwalczania fałszerstw pieniędzy na terenie RP. W CBŚ powołano Zespół do Zwalczania Fałszerstw Pieniędzy. W wyniku wprowadzenia rozwiązań systemowych, takich jak krajowa i międzynarodowa koordynacja z zakresu zwalczania fałszerstw pieniędzy, oraz dzięki międzynarodowej wymianie informacji kryminalnych uzyskano w 2009 roku znaczącą poprawę rozpoznania środowisk przestępczych, związanych z fałszerstwami środków płatniczych. Wynikiem tego jest zabezpieczenie przed wprowadzeniem do obiegu znaczących ilości falsyfikatów banknotów waluty polskiej oraz banknotów waluty euro większych niż wykazywane przez statystyki NBP w roku poprzednim (wśród banknotów o nominale 100 zł nastąpił wzrost o 60 %, natomiast wśród falsyfikatów waluty euro wzrost wyniósł 110 %). Należy podkreślić, że zabezpieczenie fałszywych pieniędzy następowało na etapie produkcji, jeszcze przed ich dystrybucją i wprowadzeniem do obiegu.

Funkcjonariusze CBŚ realizują także zadania w zakresie zwalczania zagrożeń terrorem kryminalnym, terroryzmem oraz przestępstwami z użyciem materiałów wybuchowych. CBŚ jest jednostką koordynującą czynności operacyjno-rozpoznawcze jednostek Policji w całym kraju w zakresie zbierania i weryfikacji informacji o osobach i zdarzeniach mających bezpośredni lub pośredni związek z tymi zagrożeniami.

W 2009 roku odnotowano 42 przypadki eksplozji spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, z których 14 nosiło cechy aktów terroru kryminalnego. Ujawniono i rozbrojono pod różnymi obiektami 20 urządzeń wybuchowych. Ujawniono także 7 atrap. Śmierć w wyniku eksplozji poniosło 11 osób. W 4 przypadkach śmierć spowodowana była manipulowaniem przy niewybuchach i niewypałach, w 5 – konstruowaniem urządzeń wybuchowych, w 2 – działaniami samobójczymi. W eksplozjach ranne zostały 23 osoby (2 – zamachy, 5 – próby detonacji, 11 – wytwarzanie i odzyskiwanie materiałów wybuchowych, 2 – konstruowanie urządzeń wybuchowych, 3 – nieszczęśliwy zbiegu okoliczności). Zatrzymano 382 podejrzanych o działania przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi.

Policjanci CBŚ zabezpieczyli ponad 8,7 tony różnego rodzaju materiałów wybuchowych (najwięcej trotylu – prawie 8,5 tony) oraz 29 samodziałowych urządzeń wybuchowych. Zabezpieczono także m.in. 847 szt. granatów, prawie 5 tys. zapalników, detonatorów, spłonek i ponad 41,5 kg prochu czarnego.

Przestępcom odebrano 1392 różnego rodzaju niewybuchy i niewypały oraz 50,7 tys. szt. innej amunicji, które mogły posłużyć im do odzyskiwania materiałów wybuchowych. Zabezpieczono także 427 sztuk broni palnej.

Odnotowano 639 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych – w ponad 41% przypadków zatrzymano sprawców (266 osób).

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.