Środa 18 października 2017 Wydanie nr 3523

Prace społecznie użyteczne bardziej użyteczne

25.07.2010 / ebos/ms Prace społecznie użyteczne bardziej użyteczne  

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Tematem rozmów była problematyka dotycząca wykonywania kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji osób popełniających przestępstwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W trakcie dyskusji analizowano także przepisy wprowadzone w życie 8 czerwca 2010 r. ustawą z 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 509, poz. 1589) pod kątem ich zastosowania w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego, a w szerszym ujęciu – przy współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w tworzeniu systemu prewencji poprzez społeczną readaptację skazanych.

- Zmiany jakie przygotowaliśmy, czyli tzw. duża nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 8 czerwca to najważniejsze z punktu widzenia samorządu terytorialnego - przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości - regulacje – powiedział w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Wprowadzamy nimi zmiany dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych. Zrobiliśmy to mając świadomość, że praca to dla skazanych jedna z najskuteczniejszych metod procesu resocjalizacji – dodał Minister.

W spotkaniu, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział m.in. przedstawiciele: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, w tym – jej przewodniczący Andrzej Martuszewicz.

- Obowiązująca od 8 czerwca 2010 r. nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego uwzględnia postulaty praktyków, upraszcza i uelastycznia proces wykonania kary ograniczenia wolności oraz likwiduje zasadnicze w tym zakresie przeszkody i utrudnienia – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski

Najważniejsze zamiany to:

- usprawnienie obiegu informacji pomiędzy sądem, kuratorem sądowym, skazanym oraz podmiotem, u którego skazany wykonuje pracę;

- odciążenie sądu w szczegółowych decyzjach dotyczących sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności poprzez powierzenie ich kuratorowi sądowemu jako sprawującemu całościowy nadzór nad wykonywaniem tej kary i zastrzeżenie dla sądu jedynie najbardziej istotnych decyzji merytorycznych (np. w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na karę zastępczą);

- poszerzenie kręgu podmiotów, w których praca skazanego może być wykonywana;

- ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa;

- zwiększenie zdyscyplinowania skazanych poprzez zobowiązanie kuratora sądowego do złożenia wniosku o orzeczenie kary zastępczej w przypadku, gdy skazany nie stawi się na wezwanie, oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków;

- ułatwienie skazanym wykonywania kary poprzez umożliwienie pracy w dni wolne od pracy;

- wyeliminowanie instytucji dozoru przy orzekaniu kary ograniczenia wolności;

- zapewnienie możliwości stosowania pełnego katalogu obowiązków probacyjnych określonych w art. 72 Kodeksu karnego, co pozwoli na bardziej adekwatne dostosowanie orzekanej sankcji karnej (np. poprzez skierowanie na leczenie odwykowe lub do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym).

- Korzystanie z wykonywanych przez skazanych kar społecznie użytecznych to korzyść nie tylko niego, ale także dla samorządu, który z tych usług korzysta – dodał Minister.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych w trakcie spotkania zwracali uwagę na swoje praktyczne doświadczenia związane z korzystania z prac społecznie użytecznych, w tym m.in.: problemy, z jakimi do tej pory w tej kwestii się spotykali (np. koszty związane z zatrudnianiem skazanych w porównaniu z kosztem zatrudniania np. pracowników interwencyjnych).

Większość z nich z entuzjazmem jednak przyjęła obowiązujące od 8 czerwca zmiany, w szczególności: ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa, a także zwolnienie z obowiązku zakupu odzieży roboczej dla skazanych.

- Jestem otwarty na głosy praktyków, niezwykle cenię ich doświadczenie – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Mam nadzieję, że nie tylko przeanalizujecie Państwo przygotowane przez nas przepisy, ale i będziecie z nich korzystać – dodał.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych zaplanowano w połowie października. Wtedy podsumowane zostaną efekty wprowadzonych w czerwcu zmian.

- Jeśli na podstawie Państwa doświadczeń okaże się, że przepisy te nadal nie będą w odpowiednim stopniu pomagały w ułatwieniu Państwu korzystania z tego rodzaju prac, jestem gotów na kolejną nowelizację – zakończył Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.