Wtorek 17 października 2017 Wydanie nr 3522

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca działań podjętych w sprawie sędziego Sądu Rejonowego we Wschowie

12.08.2010 / ebos/ms Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca działań podjętych w sprawie sędziego Sądu Rejonowego we Wschowie  

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących sędziego Sądu Rejonowego we Wschowie - Macieja Cz. (m.in. artykuł pt. „ Sędzia wydawał wyroki, choć był zawieszony za konflikt z prawem”, opublikowany w dzienniku „Polska The Times”, 10 sierpnia 2010 r.), uprzejmie informuję:

Opisana w artykule sytuacja była przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, jakie toczyło się w stosunku do sędziego Sądu Rejonowego we Wschowie Macieja Cz. przed Sądem Dyscyplinarnym-Sądem Apelacyjnym w Poznaniu.

Uchwałą z dnia 8 października 2008 r. Sąd Dyscyplinarny-Sąd Apelacyjny w Poznaniu na podstawie art. 80 § 2c ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. zezwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Macieja Cz.

Na podstawie art. 129 § 2 i 3 u.s.p. Sąd Dyscyplinarny-Sąd Apelacyjny w Poznaniu zawiesił sędziego w czynnościach służbowych i obniżył na czas zawieszenia wysokość jego wynagrodzenia o 25 %.

31 października 2008 r. przedmiotowa uchwała została nadesłana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości. Zażalenia na uchwałę złożyli obwiniony sędzia Maciej Cz. i jego obrońca.

Sędzia Maciej Cz. nie zastosował się do wydanej uchwały i nadal wykonywał w Sądzie Rejonowym we Wschowie czynności związane z orzekaniem w pełnym zakresie.

Dopiero pismem z dnia 5 lutego 2009 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze poleciła Prezesowi Sądu Rejonowego we Wschowie natychmiastowe wykonanie tej uchwały i odsunięcie sędziego od czynności służbowych.
18 lutego 2009 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wniósł o wszczęcie wobec sędziego Macieja Cz. postępowania dyscyplinarnego z powodu nierespektowania przez niego uchwały o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
Postanowieniem z dnia 18 lutego 2009 r. zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wszczął wobec sędziego Macieja Cz. postępowanie dyscyplinarne.

Sąd Najwyższy-Sąd Dyscyplinarny w Warszawie uchwałą z dnia 19 czerwca 2009 r. utrzymał w mocy uchwałę w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie Macieja Cz. do odpowiedzialności karnej oraz zawieszenia go w czynnościach służbowych.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego-Sądu Dyscyplinarnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009 r. Maciej Cz. został uznany za winnego zarzuconego mu przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że w okresie od 9 października 2008 r. do 11 lutego 2009 r. jako sędzia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego we Wschowie, dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego stanowiącego oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa polegającą na tym, że będąc zawieszony w czynnościach służbowych (uchwałą Sądu Dyscyplinarnego - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu), pomimo tego, że był obecny przy jej ogłoszeniu, uchwały tej nie respektował i podejmował sędziowskie czynności służbowe, w tym również prowadził rozprawy sądowe i wydawał wyroki w sprawach karnych.

Sąd Dyscyplinarny wymierzył obwinionemu karę nagany.

W wyniku odwołania Ministra Sprawiedliwości - Krzysztofa Kwiatkowskiego, Sąd Najwyższy-Sąd Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 15 marca 2010 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce wymierzonej obwinionemu kary nagany wymierzył mu karę przeniesienia na inne miejsce służbowe w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Jakkolwiek uchwała z 8 października 2008 r. zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych, z powodu złożenia przez Macieja Cz. i jego obrońcę zażaleń, nie była prawomocna, to wprost z treści art. 131 § 2 u.s.p. wynika, że zażalenie złożone na uchwałę w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach nie wstrzymuje jej wykonania, była więc ona natychmiast wykonalna.

Na takim stanowisku stanęły sądy dyscyplinarne obu instancji wydając odpowiednie wyroki, przypisujące obwinionemu popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu nieprawomocnej uchwały z dnia 8 października 2008 r. w przedmiocie zawieszenia go w czynnościach służbowych.

W związku z opisaną w publikacji sytuacją – na polecenie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - Departament Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości podjął czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały o zawieszeniu.

W tym celu zwrócono się do Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o informację, kiedy i w jaki sposób doręczono Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Prezesowi Sądu Rejonowego we Wschowie - celem wykonania - odpis uchwały z dnia 8 października 2008 r. Sądu Dyscyplinarnego-Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego Macieja Cz., zawieszenia go w czynnościach służbowych oraz obniżenia wynagrodzenia.

W odpowiedzi uzyskano informację, że kopia uchwały została przesłana pismem z dnia 31 października 2008 r. ─ niezwłocznie po przedłożeniu jej uzasadnienia ─ obwinionemu, jego obrońcy, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, jako Przewodniczącej Kolegium Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa w Warszawie, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych oraz Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Po ujawnieniu, że sędzia Maciej Cz. nie został odsunięty od wykonywania czynności służbowych i nadal orzekał, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu doręczył odpis uchwały także bezpośrednio Prezesowi Sądu Rejonowego we Wschowie w dniu 11 lutego 2009 r.

W odniesieniu do uzyskanych informacji, w ocenie Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości ustalenia wymaga, dlaczego odpis nieprawomocnej uchwały został przesłany Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze jako Przewodniczącej Kolegium Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz celem doręczenia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a nie został doręczony Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze celem wykonania zarówno w zakresie rozstrzygnięcia o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych, jak i obniżenia mu wynagrodzenia, jako organowi prowadzącemu na podstawie art. 67 § 1 u.s.p. osobne wykazy służbowe sędziów sądu rejonowego i sądu okręgowego, sprawujących urząd w danym okręgu sądowym, a zawierające podstawowe dane dotyczące stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie przez nich urzędu.

Wyjaśnienia wymaga również, dlaczego uchwała z dnia 8 października 2008 r. została przesłana wyżej wskazanym stronom i podmiotom dopiero 31 października 2008 r. mimo, że z przepisu art. 131 § 2 u.s.p. wynika wprost, że była ona natychmiast wykonalna i winna podlegać wykonaniu, a więc zostać przesłana Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w tym samym dniu. W celu wyjaśnienia tej kwestii i ustalenia osób odpowiedzialnych za powyższe zaniechania – na polecenie Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego - Departament Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócił się ze stosownym zapytaniem do Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Równocześnie, 10 sierpnia 2010 r. Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości – także na polecenie Ministra - zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o nadesłanie wykazu spraw, w których składom orzekającym przewodniczył sędzia Maciej Cz., w których po 8 października 2008 r. zapadły prawomocne orzeczenia.
Wykonywanie czynności procesowych w sprawach karnych przez sędziego zawieszonego w czynnościach służbowych jest bowiem oceniana jako bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., której wystąpienie powoduje w postępowaniu odwoławczym uchylenie zaskarżonego orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia (art. 439 § 1 k.p.k.), postępowaniu kasacyjnym stanowi podstawę kasacyjną, która wyłącza ograniczenia w zakresie wnoszenia kasacji określone w art. 523 § 2 i 3 k.p.k. (art. 523 § 4 k.p.k.), zaś postępowaniu wznowieniowym stanowi podstawę wznowienia postępowania z urzędu (art. 542 § 3 k.p.k.).

Ponadto, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zlecił Departamentowi Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości - w ramach nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (na podstawie art. 9 i 38 § 1 pkt 2 u.s.p. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów - Dz. U. Nr 187, poz. 1564 ze zm.) przeprowadzenie lustracji spraw, w których składowi sędziowskiemu przewodniczył sędzia Maciej Cz., w których po 8 października 2008 r. zapadły prawomocne orzeczenia. Kontrola odbędzie się w dniach od 16-19 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem lustracji będzie w szczególności kontrola prawidłowości podjętych czynności nadzorczych związanych z koniecznością wstrzymania wykonania prawomocnych orzeczeń wydanych w tych sprawach oraz uruchomienia procedury wznowienia postępowania z urzędu.

Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.