Poniedziałek 25 września 2017 Wydanie nr 3500

Prawa człowieka - konkurs dla studentów

08.10.2010 / ebos/hfpcz Prawa człowieka - konkurs dla studentów  

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłosiła drugą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka. Prace oceni Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2011 r.


Poprzez organizację konkursu Fundacja chce zachęcić w ten sposób studentów do większego zainteresowania prawami człowieka, w szczególności w ujęciu interdyscyplinarnym, a absolwentów studiów magisterskich do kontynuowania ścieżki naukowej w tej dziedzinie, wyróżniając przy tym najlepsze prace naukowe absolwentów polskich uczelni, a przez to i najlepszych absolwentów.

Ten konkurs to też świetna okazja do popularyzacji idei praw człowieka i wiedzy o tych prawach.

Do udziału w konkursie Fundacja zaprasza wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni państwowych i prywatnych, w szczególności takich kierunków jak prawo, administracja, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, socjologia, resocjalizacja, pedagogika, europeistyka, filozofia i inne.

Do konkursu zgłaszać można prace magisterskie napisane w roku akademickim 2009/2010. Termin składania prac: 31 października 2010.

Pierwsza nagroda: miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni i publikacja pracy magisterskiej. Druga i trzecia nagroda: atrakcyjne płatne miesięczne praktyki i publikacja pracy w formie e-booka

Prace oceni Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej.
Zgłoszone prace zostaną sprawdzone na zasadach pro bono z wykorzystaniem Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2011 r.

Regulamin konkursu przedstawiamy poniżej, ale dostępny jest również na stronie www.prawaczlowieka.pl/pracamagisterska Szczegółowych informacji udziela Joanna Lora, koordynator konkursu pracamagisterska@prawaczlowieka.pl tel. 784 701 717

.............................................................................................

PRAWA CZŁOWIEKA W PRACY MAGISTERSKIEJ II edycja

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

CELE KONKURSU

§1 Konkurs ma na celu:
* zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania prawami człowieka, w szczególności w płaszczyźnie interdyscyplinarnej, a absolwentów studiów magisterskich do kontynuowania ścieżki naukowej w tej dziedzinie.
* zaproszenie do czynnego udziału w wymianie poglądów związanych z tematyką praw człowieka.
* popularyzację idei praw człowieka i wiedzy o prawach człowieka.
* wyróżnienie najlepszych prac naukowych absolwentów polskich uczelni, a przez to i najlepszych absolwentów.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§2 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w ramach projektu finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
2. Informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – www.prawaczlowieka/pracamagisterska

§3 Uczestnicy

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni państwowych i prywatnych, w szczególności takich wydziałów jak: prawo, administracja, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, socjologia, resocjalizacja, europeistyka, filozofia.
2. Udział w konkursie oraz podanie danych związanych z udziałem są całkowicie dobrowolne.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy czy umowy zlecenia.

§4 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace magisterskie poruszające tematykę praw człowieka w szerokim rozumieniu. Ocenie podlegają w szczególności interdyscyplinarny charakter pracy, jej znaczenie z perspektywy naukowej i społecznej, jakość analizy omawianego zagadnienia.
2. Przedmiotem konkursu w drugiej edycji są prace magisterskie napisane w roku akademickim 2009/2010 (obrona pracy do 30 września 2010 r.).

§5 Tryb zgłoszenia udziału

1. Do zgłoszenia udziału w konkursie należy załączyć pozytywną rekomendację promotora pracy magisterskiej oraz streszczenie pracy przygotowane przez jej autora (do 6000 znaków ze spacjami).
2. Dla zachowania anonimowości praca magisterska, jej streszczenie oraz rekomendacja promotora powinny zostać opatrzone 6-cyfrowym kodem, ustalonym przez autora w sposób, który uniemożliwi identyfikację autora pracy (kod nie może składać się z sześciu tych samych cyfr).
3. Zgłoszenie w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail pracamagisterska@prawaczlowieka.pl W zgłoszeniu należy podać pełne dane o autorze (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy), o uczelni (nazwa, adres, kierunek i tryb studiów), o pracy magisterskiej (tytuł, data obrony, uzyskana ocena) oraz kod wybrany dla oznaczenia pracy magisterskiej.
Ponadto zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej, w dowolny sposób, mojego imienia i nazwiska wraz z nazwą uczelni w związku z moim udziałem w Konkursie na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, przez organizatora konkursu, w zakresie związanym z potrzebami konkursu.” Do zgłoszenia w formie elektronicznej należy załączyć pracę magisterską (w formacie *.doc lub *.odt), streszczenie pracy oraz rekomendację promotora, opatrzone wyłącznie kodem ustalonym przez autora.
4. Jednocześnie pracę magisterską, jej streszczenie i rekomendację promotora w formie drukowanej należy przesłać na adres organizatora konkursu (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – praca magisterska”). Dla zachowania terminu zgłoszenia istotna jest data nadania przesyłki.
5. Zgłoszenie do konkursu następuje z chwilą otrzymania przez organizatora zgłoszenia w formie elektronicznej opisanego w punkcie 3.
6. Wszelkie zgłoszenia dokonane bez zachowania trybu zgłoszenia opisanego w punktach 1-4 powyżej, nie będę wzięte pod uwagę.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

§6 Terminy

1. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa w dniu 31 października 2010 r. o godz. 24:00.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 marca 2011 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej.
3. Przy okazji uroczystego ogłoszenia wyników, laureat konkursu będzie miał możliwość wygłoszenia referatu.

§7 Komisja konkursowa

1. Prace magisterskie będą oceniane przez Komisję konkursową w składzie określonym przez organizatora. Skład Komisji zostanie ogłoszony na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Komisji czy też powołania dodatkowych członków – specjalistów z danej dziedziny, w zależności od tematyki prac zgłoszonych do udziału w konkursie.
2. Organizator zapewnia pełną anonimowość przy ocenianiu prac. W ramach prac Komisji zgłoszone prace magisterskie będą oznaczone wyłącznie kodem ustalonym przez ich autora. Rekomendacja promotora nie będzie udostępniona do wglądu Komisji.
3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§8 Weryfikacja prac

Zgłoszone prace zostaną poddane weryfikacji w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl. Zgłoszenie pracy magisterskiej do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na tę weryfikację.

NAGRODY

§9
1. Spośród zgłoszonych prac magisterskich wybranych zostanie sześć najlepszych prac – trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone, kolejne trzy prace zostaną wyróżnione.
2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
- miejsce pierwsze: miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni w celu odbycia letniego kursu z zakresu praw człowieka bądź realizacji samodzielnego projektu badawczego, publikacja nagrodzonej pracy magisterskiej przez wydawnictwo krajowe oraz miesięczne, płatne praktyki (miejsce praktyk zostanie zaproponowane laureatowi przy uwzględnieniu jego zainteresowań oraz możliwości organizacyjnych).
- miejsce drugie i trzecie: miesięczne, płatne praktyki oraz publikacja pracy w formie e-booka na stronie internetowej organizatora.
- trzy wyróżnione prace: możliwość publikacji pracy w formie e-booka na stronie internetowej organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród, jednak z zachowaniem ich równorzędnej wartości. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą ogłaszane na stronie internetowej.
4. Organizator zastrzega dla Komisji konkursowej możliwość nieprzyznania nagród w konkursie, gdyby poziom zgłoszonych prac był niesatyskacjonujący lub gdyby wpłynęło ich zbyt mało.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

§10
1. Zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu oznacza jednocześnie, że nie narusza ona majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
2. Złożenie pracy magisterskiej do udziału w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną publikację.
3. Prace lub ich fragmenty mogą być przedstawiane przez organizatora w specjalnych publikacjach, czasopismach, internecie, radiu i telewizji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie i nie doprowadzi do istotnej zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach regulaminu będzie zamieszczona przez organizatora na stronie internetowej.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i regulamin akceptuje.
3. Szczegółowe informacje: pracamagisterska@prawaczlowieka.pl

Inne artykuły

Nowy rok szkolny w więziennych szkołach

05.09.2017

Tak jak w innych szkołach w Polsce, w Centrach Kształcenia Ustawicznego, funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych, rozpoczął się rok szkolny. Oficjalna inauguracja miała miejsce w Zakładzie Karnym we Włocławku. Nowy rok...

Czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego - jeśli pojawiła się w ostatnich dniach na dokonanie czynności?

31.08.2017

Pytanie jest proste i logiczne, odpowiedź… niekoniecznie: czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego — nawet jeśli wszyscy czekali do ostatniego momentu (na wniesienie skargi kasacyjnej) — bo skoro na coś mamy dwa...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Ustna umowa pożyczki

13.09.2017

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna — a zwłaszcza czy pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu pieniędzy pożyczonych „na gębę”? Czy dowodem może być zapisana w kalendarzu pożyczkodawcy notatka — podpisana przez pożyczającego? (wyrok Sądu...

Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią - Konferencja

28.08.2017

Fundacja Court Watch Polska zaprasza wszystkich sędziów do udziału w konferencji pt. „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią”, która odbędzie się pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - SSN prof...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.