Niedziela 19 listopada 2017 Wydanie nr 3555

Międzynarodowy Dzień Mediacji

22.10.2010 / ebos/ms Międzynarodowy Dzień Mediacji  

Po raz trzeci obchodziliśmy wczoraj w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji, który ma na celu upowszechnienie stosowania mediacji w praktyce. Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzimy w całej Polsce, wszędzie tam gdzie trafiają ludzie ze swoimi konfliktami – w sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, poradniach psychologicznych, kancelariach prawnych.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

W całym kraju, praktycznie aż do pierwszych dni listopada, będziemy mogli uczestniczyć w różnego typu spotkaniach, konferencjach, warsztatach edukacyjnych, ale i również zasięgnąć porady zawodowego mediatora.
Poniżej prezentujemy program tych imprez i spotkań.

Sąd Apelacyjny BIAŁYSTOK

BIAŁYSTOK

W dniach 21-29 października 2010r. w Białymstoku odbędą się Dni Mediacji. Organizatorami wydarzenia jest Sąd Okręgowy w Białymstoku i Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych Mediatorzy Podlascy. 21.10.2010r. w Sądzie Okręgowym w Białymstoku rozpoczną się warsztaty dla absolwentów i słuchaczy Studiów Podyplomowych Mediatorów Sądowych Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, wdrażające w realizację programu „Temida”. Od 22 do 29.10.2010r. chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie rozwiązywania sporów drogą mediacji - dyżury mediatorów podlaskich odbędą się w Sądach: Rejonowym i Okręgowym w Białymstoku. Dyżur mailowy mediatorów- adresowany jest dla osób wybierających drogę elektronicznego kontaktu. 27.10.2010r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędą się warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat mediacji. Przeprowadzona zostanie też ankieta skierowana do losowo wybranych osób: uczniów i dorosłych na temat świadomości mediacji.

MRĄGOWO

Z okazji MDM 2010 organizujemy konferencję: Mediacja- sztuka porozumienia, która odbędzie się 21.10.2010r. w Mrągowie o godzinie 11.00. Na konferencję zostali zaproszeni pedagodzy, sędziowie, kuratorzy, diagności z RODK, PPP, duchowni, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane tą tematyką. Celem konferencji jest pokazanie szerokiego spektrum możliwości wykorzystania mediacji. Ponadto na konferencji zostanie podana informacja o powołaniu przy stowarzyszeniu Synapsa Ośrodka Mediacyjnego. Konferencja organizowana jest przez RODK i stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinie Synapsa w Mrągowie. W programie konferencji planowane są referaty na temat mediacji w praktyce kuratorskiej, policyjnej, w sprawach gospodarczych, w praktyce instytucji pomocowych, a także w praktyce pedagoga szkolnego. Prelegent wygłosi też odczyt dotyczący pozaformalnych korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji. Przeprowadzona zostanie także debata omawiająca zagadnienie czy możliwości mediacji są czy nie są wykorzystane w praktyce.

Sąd Apelacyjny GDAŃSK

BYDGOSZCZ

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, we współpracy z Bydgoskim Centrum Mediacji i Terapii na 21 października 2010r. organizuje dyżury mediatorów w punktach konsultacyjnych usytuowanych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz Sądach Rejonowych Okręgu Bydgoskiego.
19 listopada 2010r. nastąpi spotkanie mediatorów Okręgu Bydgoskiego, na którym mowę otwierającą wygłosi Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Danuta Flinik. Planowane jest także wystąpienie Koordynatora ds. Mediacji przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, mediatora i st. kuratora Katarzyny Maślankowskiej, referat zaproszonego gościa, projekcja filmu o mediacji, dyskusja o obecnej praktyce i doświadczeniach wobec oczekiwanych standardów prowadzenia mediacji. Utworzone zostaną grupy zadaniowe zapoczątkowujące pracę nad ujednoliceniem procedur i standardów mediacji.

ELBLĄG

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, który odbędzie się w dniu 21 października 2010r., w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w dniu 21 października 2010r. odbędzie się Konferencja poświęcona tematyce mediacji. Konferencja organizowana jest z inicjatywy Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali prezesi sądów rejonowych, przewodniczący wydziałów, sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele grona adwokatów i radców prawnych, mediatorzy oraz reprezentanci elbląskich szkół wyższych, żywo zainteresowanych instytucją mediacji.
Na spotkaniu poruszane będą następujące tematy:
Mediacja – wyzwanie dla Sądów? Wpływ mediacji na organizacje pracy Sądów.
„Tajemnice” mediacji, czyli o co chciałbyś zapytać się mediatorów a dotąd nie miałeś okazji.
Plusy i minusy mediacji w pracy sędziego. Ugoda i brak ugody w mediacji
z perspektywy sędziego.
Mediator – sojusznik czy konkurent.
Ponadto program Konferencji zakończony zostanie panelem dyskusyjnym
pt. „Ograniczenia w rozwoju mediacji z perspektywy sędziów, mediatorów i profesjonalnych pełnomocników”. Umożliwi to wymianę poglądów, doświadczeń i uwag pomiędzy gronem osób, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują instytucję mediacji.
Określenie słabych i mocnych stron mediacji oraz sprecyzowanie oczekiwań ze strony sędziów, pełnomocników stron oraz mediatorów bez wątpienia korzystnie wpłynie na dalszą współpracę w obszarze mediacji. W konferencji udział weźmie około 60 osób.

GDAŃSK

W zakresie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji na dzień 19.10.2010r. zaplanowano udział sędziów koordynatorów do spraw mediacji w konferencji prasowej organizowanej przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku poświęconej propagowaniu mediacji. W dniach 15 i 21 października odbędą się nieodpłatne dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Okręgowego. Na miesiąc październik zaplanowano na terenie podległych sądowi okręgowemu sądów rejonowych dystrybucję materiałów propagujących mediację, a przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku rozda w dniu 21 października 2010r. materiały dot. mediacji (w Sądzie Okręgowym w Gdańsku). Odbędą się także szkolenia dla sędziów mediatorów, których celem będzie zachęcenie sędziów do kierowania spraw do mediacji.

W dniu 17 września 2010r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zostało zorganizowane szkolenie dla sędziów orzekających ws. karnych z udziałem przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. W wyniku podjętej dyskusji uczestnicy postanowili wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o rozważenie zmian proceduralnych w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


SŁUPSK/USTKA

Z wydarzeń które miały już miejsce należy wspomnieć o tym, że w dniach 4 i 5 października 2010 r. w Ustce miała miejsce, zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Słupsku konferencja na temat „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem środowisk do których była adresowana. Wzięło w niej udział 199 osób, w tym 36 sędziów, 4 prokuratorów, 70 kuratorów, 27 funkcjonariuszy służby więziennej i 17 policjantów. Podczas konferencji wystąpienia wygłosiło 19 prelegentów, w tym 3 członków Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, sędziowie i prokurator posiadający bogate doświadczenie w zakresie kierowania spraw do mediacji oraz mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

* Materiały z Konferencji Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości Ustka 4-5.10.2010 r.

TORUŃ

W Toruniu, w dniach od 20 i 21go października odbędzie się konferencja z debatą pt. "Mediacja - od teorii ku praktyce". Pierwszego dnia, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 15 wydarzenie rozpocznie referat prof. dr hab. Lecha Morawskiego, po którym odbędzie się dyskusja z prelegentem, debata praktyków z udziałem zaproszonych sędziów, radców prawnych, prawników i mediatorów. We czwartek, 21 października, na Dworze Artusa przy Rynku Staromiejskim zaprezentuje się Regionalne Centrum Mediacji w Toruniu (w ramach Fundacji przy Wydziale Prawa i Administracji) wraz z planowanym projektem badawczym dotyczącym mediacji. W kolejnych godzinach praktycy oraz zwolennicy stosowania mediacji w różnych obszarach życia społecznego przeprowadzą dyskusję, która poprzedzi symulację sesji mediacyjnej z udziałem zaproszonego gościa. Ogłoszony zostanie konkurs dla młodzieży o mediacji i sposobach rozwiązywania konfliktów bez przemocy, a wydarzenie zamknie konferencja prasowa. W międzyczasie, w punktach konsultacyjnych dyżurować będą mediatorki i mediatorzy.

WŁOCŁAWEK

Sąd Okręgowy we Włocławku planuje zorganizować w czasie Międzynarodowego Dnia Mediacji dyżur mediatora w Sądzie Okręgowym oraz pokaz filmu związanego z mediacją. Zainteresowanym gościom wręczane będą materiały i ulotki.
Sąd Apelacyjny KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Z okazji obchodów MDM w dniu 21.10.2010r w Sądzie Rejonowym prowadzona będzie akcja informacyjna OTWARTY DZIEŃ MEDIACJI. W tym dniu Sąd Rejonowy organizuje punkty konsultacyjne przy udziale mediatora z Częstochowy, mediatora z Rybnika z STM, prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, symulacje sesji mediacyjnej oraz konferencję z lokalnymi mediami. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych przy ul. Augustyna w Częstochowie w dniu 21.10.2010r. uczniowie będą roznosić ulotki informacyjne dot mediacji.

Sąd Apelacyjny KRAKÓW

KIELCE

W Kielcach opracowano spostrzeżenia i uwagi na temat „Co dalej z polską mediacją” (w szczególności opisujące miejsce mediacji w aktualnym porządku prawnym), uwzględniające wszelkie- faktyczne oraz prawne bariery i ograniczenia w jej racjonalnym wykorzystywaniu do rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami, propozycje i kierunki koniecznych zmian- który to dokument będzie jednocześnie punktem wyjścia do dyskusji podczas organizowanej w dniu 21.10.2010r. konferencji. Odbędzie się ona pod hasłem „Co dalej z polską mediacją?”. Poświęcona zostanie aktualnej problematyce faktycznego funkcjonowania instytucji mediacji jako jednego z możliwych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami. Jej przedmiotem będzie także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o realny zakres wykorzystania mediacji w praktyce, w kontekście, z jednej strony- miejsca, jakie zajmuje ona w aktualnym porządku prawnym, a z drugiej- całokształtu okoliczności faktycznych, decydujących w praktyce o jej powodzeniu. Będzie to również okazja do wymiany uwag i spostrzeżeń wszystkich podmiotów, które bezpośrednio, bądź pośrednio stykają się z mediacją w swej działalności zawodowej (przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, OIRP, ORA, organizacji pozarządowych, mediatorów), jak i na płaszczyźnie akademickiej.

Oprócz powyższego wydarzenia, w dniu 5 listopada 2010r. Urząd Miasta Kielce (pod patronatem Prezydenta Kielc) organizuje konferencję pod hasłem „Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów społecznych”, która w założeniach organizatorów ma służyć wypracowaniu podstaw (możliwego do wdrożenia na terenie Miasta Kielce) programu kształcenia pedagogów szkolnych (a przede wszystkim ich zainspirowania) w kierunku nabywania przez nich umiejętności rozwiązywania konfliktów (w relacjach pomiędzy uczniami, uczniami i rodzicami oraz samymi rodzicami).

KRAKÓW

W Krakowie, w dniach 21-22.10 w Sądzie Okręgowym ul. Przy Rondzie 7, odbędą się spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych mediacją. Koordynatorem akcji w Małopolsce jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w dniu 15 października 2009r. zorganizowane zostało spotkanie dotyczące problematyki mediacji, na które zaproszono przedstawicieli mediatorów i dziennikarzy. Problematykę mediacji przedstawili rzecznicy prasowi Sądu. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Krakowie. Lokalne media zamieściły informację o obchodach dnia mediacji.

NOWY SĄCZ

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w dniu 15 października 2010r. odbędzie się konferencja Sędziów okręgu, z udziałem psychologa-psychosomatoanalityka Magdaleny Palkij, na temat psychologicznych aspektów mediacji oraz spotkanie z SSO w Krośnie Arturem Lipińskim poświęcone min. mediacji w sprawach rodzinnych i wykorzystaniu mediów w propagowaniu idei mediacji.
W dniu 21.10.2010r. w budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Nowym Sączu zostaną zorganizowane dyżury mediatorów z listy Prezesa tut. Sądu Okręgowego oraz konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów, poświęcona alternatywnym metodom rozwiązywania sporów. Wezmą w niej udział mediatorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi okręgu, przedstawiciele nauki z Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu National - Luis Uniwersity w Nowym Sączu.

TARNÓW

W Sądzie Okręgowym w Tarnowie, na 21.10.2010r. zaplanowane zostało sympozjum na temat mediacji, organizowane przez Pana Jacka Żołądź, mediatora z listy mediatorów w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie, jak również z listy Fundacji „MAGNUS” Wrocław oraz listy Małopolskiego Stowarzyszenia Mediacji w Krakowie. Zaplanowane sympozjum odbędzie się w pomieszczeniach biblioteki Sądu Okręgowego w Tarnowie i połączone będzie z konferencją prasową.

TRZEBINIA

W Trzebini, w dniu 18.10 odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dla pracowników pomocy społecznej, pedagogów, kuratorów i innych pracowników systemu pomocy dziecku i rodzinie.

WADOWICE

W Wadowicach, w dniu 22.10 odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dla pracowników pomocy społecznej, pedagogów, kuratorów i innych pracowników systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Sąd Apelacyjny LUBLIN

BIAŁA PODLASKA

Na dzień 21 października 2010r. w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej zorganizowane zostanie stanowisko informacyjne o mediacji. W budynku sądu będzie dyżurował mediator który spotka się z osobami zainteresowanymi. Na monitorze wyświetlającym wokandy w holu głównym zaprezentowane będą filmy o mediacji i spoty reklamowe. W sądzie odbędzie się spotkanie z młodzieżą promujące idee mediacji prowadzone przez sędziego, asystenta oraz mediatora. Informacje o dniu mediacji zostaną zamieszczone na stronie głównej sadu oraz w formie ogłoszeń.

CHEŁM

Dwudziestego października.2010r. w godzinach 10.00-13.00 w sali konferencyjnej UM w Chełmie odbędzie się konferencja na temat: Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów. Wezmą w niej udział mediatorzy RODK w Chełmie. Tematyka konferencji obejmować będzie aspekty prawne mediacji, przedmiot mediacji, zasady mediacji, etapy procesu mediacyjnego, mediację w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich oraz doświadczenia RODK w zakresie prowadzenia mediacji.

W tygodniu 18.10.-22.10 br. pełnione będą dyżury mediacyjne obsługiwane przez mediatorów z terenu SR w Chełmie i koordynatora ds. mediacji.

Organizatorzy rozpowszechnią informację na temat mediacji poprzez umieszczenie plakatów i broszur pozyskanych z Centrum Mediacji Partners Polska oraz informatorów opracowanych przez mediatorów RODK-u w miejscowych szkołach, poradniach, instytucjach opieki i pomocy społecznej oraz organach ścigania, a także zamieszczą ogłoszenia informacyjne na temat obchodów MDM organizowanych na ternie SR w Chełmie w lokalnych mediach (Radio Bon Ton, Super Tydzień, Nowy Tydzień) oraz stronie Internetowej Sądu i miasta.

KRAŚNIK

Koordynator d/s spraw mediacji Sądu Rejonowego w Kraśniku w porozumieniu z Prezesem SR w Kraśniku, organizuje dyżur mediatora na terenie Sądu w dniu 20.10.2010r. Pozyskane materiały promocyjne zostaną przesłane wraz z listem przewodnim do instytucji samorządowych, organów ścigania, korporacji prawniczych, szkół gimnazjalnych i średnich. Odbędą się także spotkania z pedagogami szkół w celu rozpowszechnienia mediacji jako formy rozwiązywania pojawiających się pomiędzy młodzieżą problemów wzajemnych.

LUBLIN

Dziewiętnastego października 2010r. w Lublinie, w ramach MDM przygotowana zostanie konferencja pn. "Skutki prawne zawieranych ugód i porozumień przed mediatorami", która odbędzie się w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43. Dr Olimpia Marcewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosi odczyt o „Mediacji jako jednym ze sposobów usprawnienia postępowania cywilnego i konsekwencjach procesowych ugody zawartej przed mediatorem”. Następnie prof.. dr hab. Katarzyna Dudka z WPiA UMCS w Lublinie zaprezentuje „Mediację jako jednym ze sposobów usprawnienia postępowania karnego i w sprawach nieletnich i konsekwencjach procesowych ugody zawartej przed mediatorem”. W dalszej kolejności SSO Eleonora Porębiak-Tymecka, członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przybliży temat „Konsekwencji prawnych porozumień małżonków i rodzicielskich w sprawach rodzinnych”. Wszystkie te wykłady związane będą z dyskusjami panelowymi. Podczas konferencji zostanie powołana Komisja Wspólna Konferencji, która na jej zakończenie przedstawi projekty prawidłowo sporządzanych ugód i porozumień zawieranych przed mediatorami.

W Sądzie Rejonowym zaś, zorganizowana zostanie konferencja na temat mediacji (w dniu 22.10.2010r.). Nadto odbędą się dyżury informacyjne w Sądzie, obsługiwane przez mediatorów, a informacje na temat Międzynarodowego Dnia Mediacji przesłane zostaną do szkół, uczelni wyższych, policji, prokuratury i korporacji prawniczych.

PUŁAWY

W Sądzie Rejonowym w Puławach w dniu 19.10.2010r. odbyć się ma konferencja pt. „Mediacja a wymiar sprawiedliwości”. W jej trakcie odbędzie się: prezentacja prowadzona przez Wiceprezesa Polskiego Centrum Mediacji pana Roberta Kaszczyszyna na temat „Istota mediacji i możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz korzyści zastosowania mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich”, wystąpienie mediatora Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach rodzinnych pani Marleny Turlewicz na temat fazy konfliktu, mediacji jako jednym z rozwiązań konfliktu rodzinnego, praktyki stosowania procedur mediacyjnych w sprawach rodzinnych, planu opieki rodzicielskiej, warunków powodzenia mediacji, mediacji w zakładzie pracy. Kolejno wystąpi mediator Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach cywilnych i rodzinnych pani Mieczysława Rozesłaniec, która przybliży temat celów mediacji karnej i konsekwencji prawnych zawieranych ugód, ścieżki postępowania w sprawach kierowanych do mediacji oraz istoty sprawiedliwości naprawczej – satysfakcji wszystkich stron procesu mediacji.

Zorganizowany zostanie też ogólnodostępny dyżur promujący mediację pełniony przez przeszkolonych w tym zakresie kuratorów zawodowych z pionu rodzinnego i karnego- odbędzie się on w dniu 21 października 2010r. na terenie siedziby Sądu .

Uczestnicy konferencji oraz osoby zgłaszające się na dyżur zostaną zaopatrzone w ulotki informacyjne z zakresu mediacji oraz materiały szkoleniowe, a mediator, pani Marlena Turlewicz zgodziła się przygotować swoją prezentację dodatkowo w formie pisemnej. O planowanej konferencji i dyżurze mediacyjnym zostaną zawiadomione lokalne media.

RADZYŃ PODLASKI

W dniu 22 października 2010r., o godz. 10.00, odbędzie się spotkanie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim i koordynatora do spraw mediacji oraz zainteresowanych sędziów i kuratorów zawodowych, z Kierownikami Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych oraz do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Prokuratora Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Prokuratora Rejonowego w Parczewie, Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim, Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie, Komendanta Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, oraz mediatorów działających na terenie właściwości tutejszego Sądu.

Tego samego dnia asystent sędziego będzie udzielać zainteresowanym informacji na temat idei mediacji, postępowania mediacyjnego i obowiązujących w tym przedmiocie regulacji prawnych. Zapowiedź pełnionego dyżuru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

W tygodniu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, tj. od dnia 18 października 2010r. do dnia 22 października 2010r. na terenie Sądu zostaną udostępnione i rozpowszechnione materiały promujące ideę mediacji i postępowania mediacyjnego, a także akty prawne regulujące mediację.

Sąd Apelacyjny ŁÓDŹ

JAROCIN

Na 21.10.2010r. zaplanowano spotkanie sędziego konsultanta i mediatora nt. sprawiedliwości naprawczej i mediacji.

KALISZ

W Kaliszu, w dniu 29 września odbyło się seminarium o tematyce Mediacje proaktywne i plany wychowawcze w sprawach rodzinnych. Miało ono na celu koordynowanie działań mających za zadanie upowszechnienie mediacji w sądach rejonowych oraz wśród przedstawicieli palestry.

KĘPNO

W Sądzie Rejonowym w Kępnie, na ich stronie internetowej, zamieszczone zostaną informacje o istocie i roli mediacji w likwidowaniu konfliktów.

KROTOSZYN

W Sądzie Rejonowym w Krotoszynie planowane jest umieszczenie informacji odnośnie sprawiedliwości naprawczej i mediacji i o obchodach MDM w dniu 21.10.2010r. na stronach www sądu oraz w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń sądu.

ŁÓDŹ

Od marca 2010 r. realizowane są na Uniwersytecie Łódzkim Studia podyplomowe dla kadry oświaty „Mediacja społeczna”. Celem studiów jest zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji w zakresie mediacji społecznej przez 50 nauczycieli oraz pracowników systemu oświaty. W ramach studiów uczestnicy są zobowiązani przygotować projekt działania promującego mediacje lub wykorzystującego podejścia mediacyjne w konkretnym działaniu społeczno-wychowawczym.

Ponadto dziennikarze lokalni wykazali zainteresowanie przekazaną informacją o Dniu Mediacji i dodatkowo przygotują na ten temat artykuły m.in. w Dzienniku Łódzkim.

W Łodzi, Wydział Prawa i Administracji, na 26 listopada 2010r. (w auli Czerwonej) zaplanował przeprowadzenie konferencji nt. „Perspektyw rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów.” W części pierwszej, dotyczącej mediacji, referaty wygłoszą: dr Rafał Morek, na temat „Miejsca mediacji w nowoczesnym wymiarze sprawiedliwości”, SSO Krzysztof Kacprzak, o „Praktycznych aspektach kierowania stron do mediacji w postępowaniu sądowym” i adw. Sylwester Pieckowski, o „Mediacji w sprawach gospodarczych” oraz Grzegorz Frączek nt. „Funkcjonowania ośrodka mediacji”. W części drugiej, opisującej arbitraż, Guy de Foresta przybliży kazus międzynarodowego postępowania arbitrażowego, adw. Piotr Nowaczyk zreferuje temat „Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie”, r.pr. Andrzej Kąkolecki wskaże na „Dobre i złe praktyki w arbitrażu”, a Włodzimierz Brych zaprezentuje „Wybrane problemy rozwoju arbitrażu i mediacji”. Część trzecią spotkania rozpocznie wykład prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego dot. „Nowego regulaminu oraz wewnętrznych zasad postępowania przed sądem arbitrażowym przy PKPP Lewiatan”, a następnie prof. dr hab. Wojciech Katner zreferuje „Zapis na sąd polubowny na tle teorii i praktyki”.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W dniu 21.10.2010r. w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim pełnić będzie dyżur sędzia konsultant ds. mediacji, która udzielać będzie informacji odnośnie możliwości przeprowadzenia mediacji i obowiązujących procedur mediacyjnych.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, odbędzie się w dniu 26.10.2010r. szkolenie dla wszystkich sędziów, referendarzy i asystentów z okręgu piotrkowskiego.


PLESZEW

W dniu 21.10.2010r. odbędzie się spotkanie z sędzią konsultantem ds. mediacji i mediatorem.
Sąd Apelacyjny POZNAŃ

LESZNO

W Lesznie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na 21 października 2010r. w godz. od 14.00 do 17.00 w swojej siedzibie przy ul. Słowiańskiej 59b organizuje dyżur informacyjny pełniony przez mediatora. W tym samym czasie wolontariusze wręczać będą ulotki i gazetkę „Kurier Mediacyjny” na leszczyńskim Rynku, przy wejściu do CH „Manhattan” i CH „Kaufland”. Komitet poprowadzi bezpłatny wykład na temat mediacji dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, a także przekaże informacje i materiały na temat mediacji do różnych instytucji- sądów, kancelarii adwokackich, szkół, instytucji pracujących na rzecz rodziny, organizacji pozarządowych, a osoby, które zgłoszą się do Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie do końca 15 listopada br. będą mogły skorzystać z mediacji bez ponoszenia kosztów.

POZNAŃ

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji mediatorzy z Ośrodka Mediacji w Poznaniu przy ul. Matejki 1/1 zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące mediacji. Przyjmują oni zgłoszenia telefoniczne: Katarzyna Kolasińska tel. 601-53-47-13, Magdalena Radomska Tel. 602-76-65-85 lub mailowe kolasinska@mediacje-poznan.pl
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu kładzie w tym roku nacisk na media. Zorganizowane zostaną audycje radiowe, w TVP ukaże się reportaż o mediacji. Ponadto wydrukowane zostanę ulotki, które będą rozesłane do kancelarii prawnych oraz wyłożone w sądach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.kopd.poznan.pl

ZIELONA GÓRA

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze organizuje Konferencję pt. „Mediacja- Ujęcie Praktyczne”. 21.10.2010r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego na Pl. Słowiańskim 6 (II piętro), w części pierwszej referaty wygłoszą mediatorzy (na tematy mediacji w sprawach karnych i nieletnich, w sprawach rodzinny i gospodarczych). Kolejno przedstawiona zostanie mediacja z perspektywy sędziego i prokuratora (wystąpienia Sędziego Sądu Okręgowego i Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej). W części trzeciej zaprezentują się ośrodki i organizacje zrzeszające stałych mediatorów oraz odbędą się spotkania z mediatorami.

Sąd Apelacyjny SZCZECIN

SZCZECIN

Okręg szczeciński włączy się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji poprzez organizację w dniu 20 października konferencji pod hasłem „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów ”. Sąd Okręgowy w Szczecinie i Prokuratura Okręgowa w Szczecinie adresują to wydarzenie do sędziów, prokuratorów, adwokatów i mediatorów (łącznie 81 uczestników). W konferencji wezmą udział również sędziowie niemieccy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu stosowania mediacji.
Ponadto w dniu 21 października w godz. 9-14.30, w budynkach sądów w Szczecinie oraz okręgu dyżurować będą mediatorzy, udzielający informacji i porad dla stron postępowań sądowych na temat mediacji (szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej sądu). W organizację włączają się także Polskie Centrum Mediacji, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Fundacja Integracji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji, Fundacja Impuls i Instytut Rozwoju Regionalnego.
Sąd Apelacyjny WARSZAWA

WARSZAWA

W Warszawie, w najbliższy czwartek 21 października Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych zaprasza na Plac Konstytucji, aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Mediacji. Zaproszenie kierowane jest do mediatorów, mediatorek, przyjaciół mediacji i wszystkich, którzy chcą ją bliżej poznać. Co się będzie działo? Przede wszystkim odbędą się Dyżury Mediacyjne w namiocie na Placu Konstytucji. Informacji udzielą doświadczeni mediatorzy rodzinni z warszawskich ośrodków mediacyjnych (od godziny 13.00). Od godziny 17.00 rozpoczynie się „wielka mediacyjna improwizacja”. W jej ramach: wydarzenie uliczne na temat mediacji z udziałem wszystkich zgromadzonych przy współpracy Zespołu Praktyków Dramy STOP KLATKA oraz występ zespołu L’Ombellico – gra na bębnach i wspólne odśpiewanie hymnu mediatorów. Około godziny 18:45 planowane jest zakończenie wydarzenia na Placu Konstytucji i z hymnem mediacyjnym na ustach przeniesienie do Klubu Powiększenie przy ul. Nowy Świat 27. Tam niespodzianka dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o mediacji i przeżyć niesamowity dzień z mediatorami. W programie: podsumowanie MDM na gorąco, pytania i odpowiedzi dotyczące mediacji, a przede wszystkim wielkie mediacyjne świętowanie. Zakończenie wielkiej mediacyjnej, integracyjnej imprezy około godziny 23:00.
Sąd Apelacyjny WROCŁAW

JELENIA GÓRA

W dniu 21.10.2010r. zorganizowana zostanie przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze i Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze konferencja dotycząca wymiany poglądów i ustalenia przyczyn rzadkiego wykorzystywania instytucji mediacji w praktyce. W spotkaniu wezmą udział prokuratorzy, sędziowie, mediatorzy wpisani na listę Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Ponadto w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji przekazane zostaną do Sądów Rejonowych ulotki i plakaty na temat mediacji aby umożliwić osobom przychodzącym do sądów zapoznanie się z tą instytucją. O Dniu Mediacji poinformowana zostanie lokalna prasa, w tym m.in. „Nowiny Jeleniogórskie” i „Jelonka”.


OPOLE

W Opolu, tamtejsza Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa" przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wraz z Prezesem Sądu Okręgowego w Opolu organizują 21 października 2010r. II Seminarium Tematyczne pod hasłem „Instytucja mediacji w prawie polskim i jej uwarunkowania”. Wydarzenie odbędzie się w auli 5.18 w nowym budynku WPiA - Collegium Iuridicum w Opolu przy ul. Katowickiej 87A. Seminarium otworzą mgr Jarosław Benedyk, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu oraz prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Kierownik Zakładu Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Opolskiego, który zaprezentuje referat „Rozwiązywanie sporów czy konfliktów w prawie”. W dalszej kolejności prof. dr hab. Adam Sulikowski wygłosi odczyt pt. „ADR jako przejaw osłabienia modernistycznego paradygmatu stosowania prawa.” a dr Hanna Duszka-Jakimko przybliży uczestnikom temat mediacji w prawie karnym i cywilnym. Seminarium zakończy dr Ewa Pierzchała opisując zasady i przebieg mediacji w prawie administracyjnym.


WROCŁAW

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek zamiejscowy we Wrocławiu, zaprasza na dzień 18.10.2010r. na ul. Sienkiewicza 6a do sali 18d na Międzynarodowy Dzień Mediacji. Zaprezentowane zostaną projekty i idee Polsko-Niemieckiej Sieci Współpracy „Viadrina KonNe(c)t- komunikacja i zarządzania konfliktem”. W panelu dyskusyjnym pod hasłem jak szybko i skutecznie nauczyć się mediacji występować będą mediatorzy i trenerzy mediacji z Polski i Niemiec. Od godziny 14 zorganizowane zostaną warsztaty „Malowanie jako interwencja artystyczna w mediacji”, „Wizualizacja- jak dokumentować i rysować twarze i emocje” oraz „Wprowadzenie do mediacji i zasady mediacji”.

19 października 2010r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sali im. M. Filipowicza nr 324 organizuje seminarium pt. „MEDIACJE W SYSTEMIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI”. Po powitaniu gości przez Prezes SO Ewę Barnaszewską, wygłoszone zostaną referaty- „Jak upowszechniać prawo do mediacji”, przez Stanisława Chmielewskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz „Mediacja na Dolnym Śląsku”, przez Elżbietę Dobiejewską z Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji „DOM”. Kolejną częścią seminarium będzie panel dyskusyjny „Jedna mediacja – różne perspektywy”, moderowany przez Sławomira Piechotę Posła na Sejm RP, a następnie warsztaty pn. „Współpraca kierującego sprawę do mediacji z mediatorem”

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych we Wrocławiu w dniach 19 i 21.10.2010r. organizują ponadto dwa tematyczne szkolenia dla prokuratorów.

W okręgu Wrocławskim dnia 21 października będą miały miejsce bezpłatne porady mediacyjne. Odbędą się one w Dolnośląskim Ośrodku Mediacji „DOM” przy ul. Włodkowica 31, namiocie ‘DOM”-u na ul. Świdnickiej we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1, Kole „DOM” w Legnicy na pl. Słowiańskim 8 (Urząd Miasta, p.220) i na pl. Katedralnym 2 (III p.) oraz w Kole „DOM” w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) Rynek 10 (Urząd Miasta, sala nr 122) i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śl. 1 (we współpracy z Europejskim Punktem Pomocy Osobom Podlegającym Karze i Ofiarom Przestępstwa w Goerlitz), a także w Siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze na ul. Jasnej 11.

W dniu 15 października 2010 r. w godzinach 9.00 – 15.00, w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a, sala 312, przeprowadzone zostały bezpłatne dyżury mediatorów ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, w trakcie których wszyscy zainteresowani dobrowolnym uniknięciem wejścia na drogę postępowania sądowego lub strony tego postępowania, mogli uzyskać cenne informacje w zakresie mediacji.

W dniu 27 października 2010 r., w godzinach 10.00 – 14.00, w sali nr 312 w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ulicy Plebiscytowej 3a, odbędzie się blok w ramach którego przedstawione zostaną praktyczne uwagi dla sędziów "jak skierować sprawę do mediacji", a ponadto: przeprowadzone zostaną przez zawodowych mediatorów warsztaty dla sędziów, prezentujące zasady oraz przebieg mediacji; zaprezentowany zostanie pokaz symulacji mediacji na podstawie autentycznych akt sprawy cywilnej; nastąpi prezentacja filmów mediacyjnych; odbędzie się seminarium na temat planów wychowawczych w sprawach rodzinnych, na podstawie zmian w k.r.o. z 2009 r.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.