Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Wiemy kto wdroży System Elektronicznego Dozoru skazanych

29.10.2008 / ebos/ms Wiemy kto wdroży System Elektronicznego Dozoru skazanych  

W Ministerstwie Sprawiedliwości dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.

Najlepszą ocenę uzyskała oferta Konsorcjum: Comp Safe Suport S.A – LIDER, Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal Sp. z o.o. i PHU ELPROMA Sp. z o.o.
Wartość zaproponowanej oferty to 225.700.000 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego (Dz. U. Nr. 191, poz. 1366). System Dozoru Elektronicznego obejmować będzie swym zasięgiem terytorium całej Polski. Zakłada się, że na etapie wdrożeniowym systemem dozoru elektronicznego objęta zostanie grupa 3 000 skazanych, zaś docelowo – 15 000.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2008r. Wpłynęło siedem ofert.
Ich otwarcie nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2008r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

...............................................................................................

Podstawowym celem ustawy o dozorze elektronicznym skazanych jest umożliwienie wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładami karnymi. Realizacja tego celu nastąpić ma poprzez wykorzystanie systemu dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu zamieszkania skazanego, przy zastosowaniu jednak systemów elektronicznych ograniczających jego swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu, zezwalając mu jednakże na prowadzenie w miarę normalnego życia osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną i świadczenie pracy.

Pozostawanie przez skazanego poza zakładem karnym pod kontrolą elektroniczną nie niesie za sobą tych negatywnych skutków społecznych, które towarzyszą nawet krótkiej izolacji więziennej, takich jak na przykład wzajemna demoralizacja skazanych, osłabienie więzi z rodziną, degradacja ekonomiczna czy przerwa w nauce.

Ustawa w celu realizacji tego zadania zakłada utworzenie systemu elektronicznych urządzeń rejestrujących nadzorowanych przez upoważniony podmiot dozorujący, którego podstawowym zadaniem będzie kontrola prawidłowości wykonywania dozoru przez skazanego i zawiadamianie o wszelkich nieprawidłowościach, które mogą skutkować cofnięciem zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności przez skazanego w warunkach wolnościowych.

Wobec jakich skazanych może zostać orzeczony dozór elektroniczny?

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe będzie w stosunku do dwóch grup sprawców przestępstw:

* skazanych na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 6 miesięcy, ale pod warunkiem, że zastosowanie systemu dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary (tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna) oraz, jeżeli szczególne względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji i inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia takiego skazanego w zakładzie karnym oraz nie stoją temu na przeszkodzie warunki techniczne oraz

* skazanych na karę pozbawienia wolności do roku, jeżeli czas pozostały do odbycia tej kary nie przekracza 6 miesięcy, przy uwzględnieniu dotychczasowego zachowania skazanego w czasie odbywania kary, które uzasadniać będzie przekonanie, iż w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Nie można jednak będzie skierować skazanych do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostali skazani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, za które zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprawcy popełnili więcej przestępstw i zostali skazani na karę pozbawienia wolności, a chociażby jedno z nich było przestępstwem umyślnym lub przestępstwem skarbowym.

Czy objęty dozorem elektronicznym skazany ma obowiązek cały czas przebywać w miejscu zamieszkania?

Nie. Zgodnie z treścią art. 4 ustawy sąd określa godziny i dni, w których taki skazany ma przebywać w miejscu zamieszkania i okres czasu – nie przekraczający 12 godzin w stosunku dziennym – w którym może takie miejsce opuścić w celu m.in. świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, utrzymywania więzi z rodziną, komunikowania się z obrońcą czy kuratorem, korzystania z opieki medycznej, dokonania zakupów.

Ponadto w wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi sąd penitencjarny, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki – sądowy kurator zawodowy, może zezwolić na oddalenie się poza wyznaczone miejsce na okres nie przekraczający jednorazowo 7 dni.

Czy osoby bliskie skazanemu będą zmuszone mieszkać z nim w trakcie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego?

Nie. Jeżeli skazany przebywa lub zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami do nałożenia tego obowiązku potrzebna jest uprzednia zgoda tych osób udzielona na piśmie, zawierająca jednocześnie zobowiązanie do umożliwienia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu na przeprowadzenie czynności kontrolnych w takim miejscu (art. 4 ust. 2 ustawy). Podkreślić jednak należy, że raz udzielona zgoda nie może zostać już cofnięta.

Co się stanie, jeżeli skazany nie pozwoli na założenie elektronicznych urządzeń rejestrujących?

Uchylanie się przez skazanego od niezwłocznego założenia elektronicznych urządzeń rejestrujących przez podmiot dozorujący, skutkować będzie niezwłocznym uchyleniem przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w tym systemie (art. 5 ust. 7 ustawy). W razie uchylenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego ponowna zgoda na taki system odbywania kary w tej samej sprawie jest niedopuszczalna (art. 18 ust. 3 ustawy).

Kto może pełnić funkcję upoważnionego podmiotu dozorującego?

Czynności upoważnionego podmiotu dozorującego, związane z kontrolą przestrzegania przez skazanego obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu w wyznaczonym czasie, wykonywać może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, korzystający z pełni praw publicznych i cywilnych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe związane z wiedzą w zakresie budowy i funkcjonowania elektronicznych urządzeń rejestrujących (art. 9 ust. 3 i 4 ustawy).

W jakich przypadkach sąd uchyla zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Sąd penitencjarny jest obowiązany (obligatoryjnie) uchylić takie zezwolenie jeżeli:

* skazany, odbywając karę w tym systemie, rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub uchyla się od wykonywania nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, dozoru sądowego kuratora zawodowego lub od kontroli uprawnionego w tym celu podmiotu dozorującego;

* skazany korzystający z zezwolenia na oddalenie się poza miejsce stałego pobytu lub inne wskazane miejsce na okres nie przekraczający 7 dni, zostanie zatrzymany przez uprawniony organ w związku z naruszeniem przez niego porządku prawnego w okresie trwania oddalenia, odwołano przerwę w wykonaniu kary w tym systemie związaną z usunięciem elektronicznego urządzenia rejestrującego ze względu na ważne względy zdrowotne lub osobiste skazanego lub związaną z zawieszeniem działalności upoważnionego podmiotu dozorującego, gdy kontynuowanie dozoru powodowałoby dla skazanego lub jego najbliższej rodziny zbyt ciężki skutki, z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona albo zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności odbywanej w tym systemie, warunkowo zawieszonej.

Ponadto sąd penitencjarny może (fakultatywnie) uchylić zezwolenie na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany korzystający z zezwolenia na oddalenie się poza miejsce stałego pobytu lub inne wskazane miejsce na okres nie przekraczający 7 dni, nie powrócił do określonego miejsca w wyznaczonym czasie.

Co się stanie, gdy skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego popełni ponownie przestępstwo?

Jeżeli w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w związku z którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności, którą skazany odbywał w tym systemie, podlega niezwłocznie wykonaniu w zakładzie karnym z mocy prawa (art. 13 ust. 5 ustawy).

Jak od strony technicznej wyglądać będzie dozór elektroniczny?

Wykorzystywane w celu kontroli podporządkowania się skazanego nałożonemu na niego obowiązkowi pozostawania w wyznaczonym miejscu urządzenia elektroniczne składają się z trzech zasadniczych części: nadajnika, odbiornika połączonego do konwencjonalnej linii telefonicznej lub telefonu komórkowego oraz komputera przyjmującego za pośrednictwem linii telefonicznej lub sieci telefonii komórkowej sygnały z odbiornika. Odbiornik montowany jest na stałe w mieszkaniu monitorowanego. W systemie komputerowym programowane są przedziały czasu, w jakich monitorowany powinien przebywać w zasięgu odbiornika. Nadajnik ma formę bransolety noszonej przez monitorowanego na nadgarstku lub kostce. Wysyła on do odbiornika sygnały drogą radiową. Jeżeli monitorowany uszkodzi nadajnik lub oddali się od odbiornika poza ustalony zasięg, odbiornik wysyła sygnał do komputera. System sprawdza, czy monitorowany przebywa w miejscu zamieszkania, a w razie naruszenia ustalonych zasad odnotowuje samowolne oddalenie się skazanego. Informacja taka przekazywana jest upoważnionemu podmiotowi dozorującemu.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.