Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2013-05-08
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2013-06-19
Dotyczy :
Norbert Łuczak, Andrzej Witkowski, Mariusz Morkowski, Michał Kurzawa
Kategoria :
termin posiedzenia sądu
Miejscowość :
Łódź
Województwo :
łódzkie
Treść :
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia jako pokrzywdzonych: Marcin Majczyna, Dariusz Krześlak, Radosław Włodarczyk, Ivan Petkov, Leaseplan Fleet Managemant sp. zoo, ZAMBUD II, Beata Lisiak, Michał Graczyk, Jerzy Golubiński, Beata Gierach, Andrzej Mucha, AN \"Radwańska\", Małgorzata Nowak, Piotr Bursiak, Tadeusz Siekacz, Elżbieta Domiza, Urszula Mielczarek że rozprawa główna w sprawie przeciwko Norbertowi Łuczakowi, Andrzejowi Witkowskiemu, Mariuszowi Morkowskiemu, Michałowi Kurzawie oskarżonych za czyn z art. 278 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk, art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk i art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk, art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk, art. 279 § 1 kk odbędzie się dnia 19 czerwca 2013 r. o godz. 11.45 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr (informacja o sali w p.139) POUCZENIE Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody. Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego. Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570