Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: II Ns 504/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.02.2021,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Gminy Miasta Łodzi, Danuta Bornet, Ryszard Bornet, Aleksandra Pietrzak

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 504/20

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2021 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny
Przewodnicząca: Sędzia S.R. Aleksandra Jamróz
po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi
z udziałem Gminy Miasta Łodzi, Danuty Bornet, Ryszarda (Richarda) Bornet i Aleksandry Pietrzak
o stwierdzenie zasiedzenia

postanawia:
1. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy o treści następującej: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/14 w obrębie S-9 o powierzchni 0,1685 ha oraz działka nr 14/16 w obrębie S-9 o powierzchni 0,1665 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00004732/2 oraz LD1M/00004619/4, a także nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 202, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 w obrębie S-9 o powierzchni 0,1501 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00324679/1, znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi oraz Gminy Miasta Łódź. Wzywa się osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodniły swoje prawo do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może zostać uwzględniony”.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.05.2021