Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: II Ns 39/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.02.2021,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Gminy Miasta Łodzi, Asekuracja Spółka z .o.o

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 39/20
POSTANOWIENIE
Dnia 11 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz
po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Pietrzaku

postanawia:
1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika Miasto Łódź;
2. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 39/20 z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Pietrzaku, synu Stanisława i Janiny, zmarłym w dniu 19 października 2017 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ulicy 11 Listopada 45 m. 10. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.06.2021