Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 24/10

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
VIII Wydział Cywilny
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2022,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Henruka Cichacz

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wzywa uprawnionych do odbioru depozytu sądowego, złożonego na podstawie postanowienia tutejszego Sądu z dnia 31 maja 2010 roku, wydanego w sprawie VIII Ns 24/10, zezwalającego Wiesławie Paradowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 815,95 zł (osiemset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem wierzytelności przysługującej Henryce Cichacz wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 marca 1994 roku - w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub z upływem 10 (dziesięciu) lat od upływu terminu, na który dokonano niniejszego ogłoszenia.
Pouczyć uprawnionych do odbioru depozytu o tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006, Nr 208, poz. 1537 ze zm.), w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu powyższego terminu do odbioru depozytu, z mocy prawa następuje likwidacja depozytu, którą jest przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.04.2023