Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: VI K 839/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.11.2022,
w sprawie: termin posiedzenia sądu
Dotyczy: Mateusz Idzikowski, Włodzimierz Dębiński

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Olivia Bogusławska
Agnieszka Kwiatkowska
Robert Kowalski
Jan Leszczyński
Tomasz Jurkowski
Rafał Nowakowski
Agnieszka Nowacka
Maciej Rewers
Grzegorz Żeromiński
Manuel Cortassa
Adrian Wiktorek
Gabriela Kaczorowska
Maja Pipczyńska
Katarzyna Stankiewicz
Szymon Cichońskiego
Amelia Kasierska
Jakub Buczyński
Jerzy Fischer
Wojciech Głowacki
Mikołaj Kisielewski
Tomasz Wojciechowski
Szczepan Peła
Bartosz Michałowski
Ignacy Słomczyński
Krzysztof Sowiński
Piotr Sowiński
Antoni Taudul
Dawid Wacławek
Krystian Tubek
Mateusz Walczak
Wiktor Zaborniak
Igor Chmielewski
Marcin Bujalski
Mateusz Grzegorczyk
Mikołaj Dróżdż
Jakub Głogowski
Kacper Filipiak
Amelia Bieniek
Jakub Krawczyk
Aleksander Kaczorowski
Olivia Bogusławska
Marcin Pastuszka
Mikołaj Lewandowski
Michał Mękarski
Oliwier Szymajda
Borys Ronkowski
Jakub Tomasik
Jeremi Wasilewski
Juliusz Wasilewski
Agata Bagińska
Paulina Spychała
Hubert Wodziak
Antoni Zygmuncik
Kacper Turała
Wiktoria Było
Justyna Wranicz
Julia Jatczak
Julia Mirowska
Hanna Perek
Natalia Mirowska
Agnieszka Tomala
Aleksandra Trzcińska
Nadia Balicka
Maria Suszek
Aleksandra Drążczyk
Joanna Sasin
Amelia Zając
Julia Bartkowska
Kinga Kapturowska
Patrycja Kasperczyk
Katarzyna Lesiak
Jagoda Mielczarek
Rozalia Ołubek
Zuzanna Olczak
Aleksandra Myziak
Michał Walaszczyk
Katarzyna Banasiak
Tadeusz Loba
Jakub Florkowski
Jan Dębiński
Dominika Banasiak
Hubert Krawczyk
Kacper Czuma
Zuzanna Dakowicz
Marta Gontarczyk
Iga Grącka
Marta Jacek
Karolina Jacek
Zofia Jacek
Katarzyna Kozłowska
Aleksandra Cieśla
Wojciech Jurczyński
Mateusz Osetek
Damian Kaletka
Sandra Filipińska
Marta Myśliwiec
Maja Miziołek
Aleksandra Lipińska
Jakub Lipiński
Wiktoria Migdalska
Arkadiusz Łapiński
Jakub Jankowski
Hanna Neugebeuer
Kacper Kosek
Kacper Garłowski
Ada Karasek
Patryk Popa
Milena Posiła
Martyna Mierzejewska
Michał Gabara
Jakub Stanisławski
Julia Szymczyk
Patrycja Siedlec
Gabriela Szkiłądź
Oliwia Wypych
Olga Raczkowska
Julita Wodziak
Iga Olczyk
Alicja Topczewska
Gracjan Tadeusiak
Radosław Towarek
Magdalena Batarowska
Liwia Wierzbowska
Konstanty Wierzbowski
Bogusław Nowak
Radosław Kasperczyk
Przemysław Olas
Michalina Leszczyńska
Joanna Saska
Weronika Grzybowska
Oliwia Zwolińska
Kamil Kowalczyk
Jakub Bereza, , że rozprawa główna w sprawie przeciwko
Mateuszowi Idzikowskiemu oskarżonego o czyn z:
art. 160 § 1 i 2 kk i art. 155 kk i art. 157 § 1 kk w związku z art. 157 § 3 kk i art. 157 § 2 kk w związku z art. 157 § 3 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk,
Włodzimierzowi Dębińskiemu oskarżonego o czyn z:
art. 160 § 1 i 2 kk i art. 155 kk i art. 157 § 1 kk w związku z art. 157 § 3 kk i art. 157 § 2 kk w związku z art. 157 § 3 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk
odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 roku godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 105.POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.12.2022