Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 202/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Danuta Wójcik

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 202/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 202/23 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej w dniu 1 września 2020 roku w Łodzi Danucie Wójcik (PESEL 33090108422), córce Bolesława i Marii ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Harcerzy Zatorowców 5 m. 24 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 15 marca 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Referendarz sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 04.05.2023