Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 265/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Tadeusz Stanisław Bakura

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 265/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 265/23 z wniosku Żanety Sarzały o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 22 grudnia 2022 roku w Łodzi Tadeuszu Stanisławie Bakurze (PESEL 47060110575), synu Stanisława i Franciszki ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Lnianej 38/61 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 31 maja 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Referendarz sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.07.2023