Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 287/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Rudolf Gerard Aparta

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 287/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 287/23 z wniosku Lidii Aparty o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 20 maja 2022 roku w Łodzi Rudolfie Gerardzie Aparta (PESEL 38062800157), synu Gerarda Karola i Marii Elżbiety ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Rojnej 15 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 31 maja 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza oraz wnosić o uzupełnienie spisu inwentarza.
Referendarz sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.07.2023