Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 382/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Wiesława Janina Fiedorowicz

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 382/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 382/23 z wniosku Gminy Miasto Łódź – Urzędu Miasta Łodzi o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej w dniu 23 maja 2014 roku w Łodzi Wiesławie Janinie Fiedorowicz (PESEL 48062603766), córce Bronisławy i Józefa ostatnio stale zamieszkałej przy ul. 11 Listopada 23 m. 21 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 31 maja 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Referendarz sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.07.2023