Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4169/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: FUTURE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 4169/22

POSTANOWIENIE
Dnia 26 maja 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej: Julia Kapczyńska
po rozpoznaniu: 26 maja 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: FUTURE Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Łukaszowi Piąteckiemu
w przedmiocie: ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego
postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Łukasza Piąteckiego kuratora
w osobie pracownika sądu Marcina Owczarka;
3....

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.07.2023