Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 299/22

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.06.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Jacek Pociecha

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny ogłasza, że postanowieniem z 18 maja 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 299/22 zezwolono Miastu Gorlice – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gorlicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7075,00 zł (siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) tytułem należności ze stosunku pracy oraz wysokości wkładów Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po zmarłym pracowniku Jacku Pociecha, synu Bronisława i Stefanii. Wypłata tej kwoty nastąpi na wniosek spadkobierców Jacka Pociechy, którzy przedstawią prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Jacka Pociechy do odbioru depozytu w terminie 3 lat od niniejszego ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.09.2023