Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: III Ns 661/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.09.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Czesław Kacprzak

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 661/23
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 11 września 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, III Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek
po rozpoznaniu w dniu 11 września 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Lucyny Kacprzak, Wiktorii Matusik, Patrycji Kacprzak, Julii Kacprzak, Natalii Nowak, Kamila Podgórskiego, Dawida Podgórskiego
o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Czesławie Kazimierzu Kacprzaku
p o s t a n a w i a :
1. dokonać spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym Czesławie Kazimierzu Kacprzaku synu Jana i Marianny, zmarłego w dniu 15 sierpnia 2022 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałego w Łodzi,
2. na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art.6381 § 1 k.p.c. dokonać ogłoszeń o wydaniu niniejszego postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.10.2023