Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11280/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 19.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Michał Pieczewski

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 11280/22

POSTANOWIENIE
Dnia 31 sierpnia 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała

po rozpoznaniu: 31 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Miasto Łódź

przeciwko pozwanemu: Michałowi Pieczewskiemu

w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu


postanawia:

1. podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Michała Pieczewskiego kuratora w osobie pracownika sądu Katarzyny Ignaczak;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku Urzędu Gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.10.2023