Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 2142/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Włodzimierz Bielerzewski

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 2142/23

POSTANOWIENIE
Dnia 30 sierpnia 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Katarzyna Płuciennik

po rozpoznaniu: 30 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Zagrodniki\" z siedzibą w Łodzi

przeciwko pozwanemu: Włodzimierzowi Bielerzewskiemu

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora

p o s t a n a w i a:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Włodzimierza Bielerzewskiego kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak – pracownika (sekretarz sądowy) Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144§1 k.p.c.;
2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej, dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.10.2023