Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 286/23

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.11.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Jarosław Bazan

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Marcina Bazan
z udziałem Haliny Bazan, Jarosława Bazan
o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Bazan
na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc

zarządza:

I. ustanowić dla uczestnika postępowania Jarosława Bazan, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Karoliny Słomka, prowadzącej Kancelarię w Opolu ul. Reymonta 14/72, 45-066 Opole (e-mail: [email protected]), do zastępowania w/w uczestnika postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 286/23 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Bazan;

II. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń, na okres jednego miesiąca, na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, w lokalu Urzędu Miasta w Gubinie, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.12.2023