Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: II N 611/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.06.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Tomasza Piotra Czarneckiego

O TREŚCI

Sygn. akt II N 611/24
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny informuje, że w dniu 04 czerwca 2024 roku został złożony przez Olgę Czarnecką działającą w imieniu małoletniej Anny Czarneckiej wykaz inwentarza majątku spadkowego po Tomaszu Piotrze Czarneckim (PESEL: 83041907372), urodzonego 19 kwietnia 1983 roku, zmarłego dnia 22 sierpnia 2022 roku w Łodzi, ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Biedronkowej 13 m 28. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 6381 k.p.c., to jest każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, jak i wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Referendarz Sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.07.2024