Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: III Ns 241/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.05.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Tomasz Osmulski

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 241/24

Postanowienie
Łódź, dnia 28 maja 2024 r.
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny
Beata Kuźmicka
po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2024 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w Krakowie
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego Tomasza Osmulskiego

p o s t a n a w i a :
1. dokonać spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Tomaszu Osmulskim, synu Wojciecha i Zofii z domu Mijas, zmarłego 23 sierpnia 2023 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałego w Łodzi,
2. na podstawie art.637§3 w zw. z art.6381§1 k.p.c. dokonać ogłoszeń o wydaniu niniejszego postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.07.2024