Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 588/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.07.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Ryszard Urbański

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 588/24
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 588/24 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Łodzi Ryszardzie Urbańskim (PESEL 50120800419), synu Józefa i Zofii, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Abramowskiego 36 m. 14 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 8 lipca 2024 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.08.2024