Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 435/24

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.07.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Dariusz Sikorski

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 4 lipca 2024 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 435/24 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annie Wagner Godlewskiej sporządzenie spisu inwentarza po Dariuszu Jerzym Sikorskim, synu Jerzego i Wiery, PESEL: 63012810492, zmarłym w dniu 27 kwietnia 2024 roku w Zgierzu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 56/3.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość: Zgierz
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.10.2024