Niedziela 27 maja 2018 Wydanie nr 3744
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 12/17/P Sąd Rejonowy w Zabrzu
II Wydział Karny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 24.01.2017

W sprawie: inne

Dotyczy: Waldemara Stefańskiego, Danutę Fabrycy, Zbigniewa Grabowskiego, Annę Szatkowską, Czesława Piechulę, Grażynę Bańkę, Jerzego Rybę, Michała Bistygę, Jadwigę Biegaj, Andrzeja Klimeckiego, Krzysztofa Groberskiego, Dariusza Piontka, Andrzeja Walusza, Grzegorza Buczka, Krystynę Szklarczyk, Ryszarda Muchę, Mirosława Bregułę, Hilarię Kasprzyk, Antoniego Krawczyka, Bogusława Kempkę, Andrzeja Pośpiecha, Daniela Kierzkowskiego, Andrzeja Kupisza, Ryszarda Flisiaka, Sławomira Lubańskiego, Mariusza Drożdża, Filipa Szymkowicza, Daniela Trzecińskiego, Norberta Przybyłę, Grzegorza Lubonia, Joannę Mocoń, Kazimierza Witałę, Krzysztofa Zająca, Kazimierza Gierzaka, Annę Leśniak, Grażynę Figiel, Henryka Hanarza, Wojciecha Malinowskiego, Ewę Sabat, Andrzeja Jaworskiego, Franciszka Jaśnioka, Andrzeja Komarka, Piotra Białasa, Beatę Woźniak, Karola Pawełczyka, Andrzeja Sitkowskiego, Alicję Limańską, Renatę Burakowską, Andrzeja Gnota, Mieczysława Jędrychę, Andrzeja Schultza, Elżbietę Wieromiej, Krystiana Boczka, Dominika Dubakowskiego, Tadeusza Kociołka, Czesława Nowaka, Tomasza Sosnę, Marię Mleczko – Kandziorę, Andrzeja Połednika, Teresę Kłaczek, Ludwika Obracaja, Albina Galasa, Tadeusza Kusmierczyka, Bogusława Roweckiego, Leszka Tobiczyka, Wandę Gibiec, Danutę Bąk, Krzysztofa Luberdę, Tomasza Jarczoka, Andrzeja Kuklę, Monikę Walkowicz, Renatę Koterbę, Władysława Pyzela, Edytę Bąk, Janusza Knapka, Barbarę Kaletę, Dawida Owsiannego, Agnieszkę Sokołowską oraz Kazimierza Noworytę O treści

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział II Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych z pouczeniem o możliwości złożenia przez oskarżoną wniosku o dobrowolne poddanie się karze, że w dniu 07 marca 2017 roku, o godz. 09:00, w sali nr 132 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 21 odbędzie się rozprawa w sprawie p-ko Izabeli Michałowskiej (sygn. akt II K 12/17, sygn. Prokuratury Rejonowej w Rybniku 2 Ds. 743/2015) oskarżonej o dokonanie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., popełnionych w miesiącach: marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie 2003 roku w miejscowościach: Gliwice, Katowice, Raciborzu i w Bielsku - Białej.


POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § l)1*. Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art., 52).
W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1), W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. W zależności od wyniku procesu kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627-629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i § 2, art. 88). W postępowaniu sądowym, na żądanie pokrzywdzonego i bez względu na jego sytuację majątkową, sąd wyznacza mu pełnomocnika z urzędu; w zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może zostać obciążony kosztami wyznaczenia takiego pełnomocnika (art. 87a);
2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także - w razie potrzeby - jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i § 2);
3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, § la i § 3, art. 325a §2);
4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1, art. 325a § 2). Jeżeli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd lub zwrócić się do prokuratora o przesłuchanie świadka w tym trybie (art. 316 § 3);
5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie, w tym także w przeprowadzeniu dowodu. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczenia pokrzywdzonego i pełnomocnika do czynności ze względu na dobro postępowania (art. 317 §2). Pokrzywdzonemu przysługuje zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie (art. 618a-618e i art. 618j). W wypadku wezwania do osobistego stawiennictwa, usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest niewystarczające (art. 117 § 2a);
6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318);
7. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii. Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5);
8. Prawo do złożenia wniosku o zapoznanie się z materiałami śledztwa lub dochodzenia przed jego zakończeniem. W trakcie tych czynności pokrzywdzonemu może towarzyszyć pełnomocnik (art. 321 § 1 i § 3, art. 325a § 2);
9. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a);
11. Prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą nie wyższą niż 3 lata pozbawienia wolności, o przestępstwo przeciwko mieniu 2agrożone karą nie wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności oraz o opisane w art. 157 § 1 Kodeksu karnego uszkodzenie ciała inne niż ciężkie, jeżeli sprawca, który nie był. wcześniej skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, przed rozprawą naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie (art. 59a Kodeksu karnego);
12. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3);
13. Prawo do złożenia zażalenia na każdą czynność naruszającą prawa pokrzywdzonego (art. 302 § 2, art. 459);
14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.);
15. Adres miejsca zamieszkania i adres pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148 § 2a-2c);
16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1-17 ustawy, z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z2015 r. poz. 21);
17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt Pustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.);
18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się ¿ pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 61 lw-611wc).

Pokrzywdzony jest obowiązany:
1. wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysiane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);
2. podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139);

Miejscowość: Zabrze Województwo: śląskie Treść ogłoszenia ważna do: 07.03.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.