Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: V K 974/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
V Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 15.11.2017

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Marzena Szymańska O treści

ZAWIADOMIENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny zawiadamia: Reantę Nowicką, Katarzynę Grabską, Wandę Grabarczyk, Bożenę Kołodziejczyk, Katarzynę Chachulską, Aldonę Marciniak, Wiesławę Marię Turowską, Małgorzatę Keller, Krsytynę Pawlak, Igę Szczepanik, Małgorzatę Woszczak, Bogumiłę Sommerfeld, Teresę Krupczyk, Wiesłąwę Poleską, Jadwigę Przygodę, Andrzej Milczarski, Beatę Modlis, Alicję Stępnik, Małgorzatę Nadrowską, Małgorzatę Kilińską, Bogumiłę Kowalską, Elżbietę Kaczmarek, Agnieszkę Pogorzelską, Annę Wiśniewską, Elżbietę Ignasiak, Irenę Wielowską, Barbarę Jurczak, Janinię Szymczak, Marię Woźniak, Małgorzatę Pałgan, Halinę Krzysztoporską, Marię Płachta, Joalntę Alinę Garusińską, Urszulę Ewę Gogolczyk, Alinę Dudzińską, Magdalenę Legęć, Małgorzatę Misiak, Jacka Zakrzewskiego, Marię Świderską, Karolinę Gurzyńską, Urszulę Jacoń, Teresę Andrzejczak, Elżbietę Honoratę Hebda, Bogumiłę Maćkowiak, Reginę Marię Siekierską, Elżbietę Kaczmarczyk, Dorotę Urbańską, Bożenę Chołodecką, Mirosława Maćkowiaka, Jadwigę Bursztynowicz, Małgorzatę Zielińską, Krystynę Rutkowską, Izabelę Grzelakowską, Magdalenę Gajewską, Monikę Matusiak, Magdalenę Nowacką, Izabelę Łąską, Wiolettę Bednarek, Ewę Wiśniewską, Ryszarda Nawrot, Elżbietę Wąchocką, Bogusławę Dyk, Małgorzatę Hunert, Jolantę Wróbel, Jolantę Sobocińską, Jolantę Krawczyk, Zofię Serwicką, Piotra Świstaka, Monikę Łęcką, Jolantę Szarowską, Wioletę Dudzińską, Agatę Krawczyk, Bożenę Piechotę, Alinę Michalską, Stanisławę Olszewską, Elżbietę Jasek, Teresę Kowal, Jolantę Zielińską, Małgorzatę Mazurkiewicz, Pawła Szymańskiego, Tamarę Zajdlic, Katarzynę Zakrzewską, Wiolettę Konik, Marzenę Majewską, Eugeniusza Roczek, Wiesława Maciszewskiego, Grażynę Ogrodowczyk, Irenę Augustyniak, Eugenię Trzcińską, Annę Jarzynę, Julitę Twardą, Piotra Pilarskiego, Elżbietę Perendyk, Danutę Płosa, Aleksandrę Pacześna, Stanisławę Pogody, Marię Ptasińską, Annę Woźniak, Iwonę Bilską, Dorotę Dryzdowską, Annę Marię Stencel, Agnieszkę Sójkę, Joannę Lolo-Dolińską, Paulinę Załoga, Joannę Woźniak, Barbarę Budny, Halinę Dębską, Alicję Stępniak, Cecylię Duszak, Iwonę Muszyńską, Annę Karczewską, Jerzego Gorzuch, Wandę Grabarczyk, Sylwię Siempińską, Agnieszkę Boroń, Katarzynę Ptaszyńską, Irynę Rakoshiryna-Rokshi, Marię Stompor, Bogumiłę Steglińską, Ewę Król, Annę Szczepanik, Grażynę Klamka, Marlenę Reszke, Elżbietę Pastuszka, Małgorzatę Kwapisz, Katarzynę Świostek, Annę Sowa, Iwonę Bera, Patrycję Kapusta, Roberta Kordalewskiego, Joannę Cukierską, Mariusza Jasińskiego, Krystynę Gilewską, Józefa Szewczyka, Alinę Gorzelniak, Iwonę Baran, Roberta Kaźmierczaka, Agnieszkę Jędrzejczak, Beatę Zabraniak.
jako pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko
Marzenie Szymańskiej oskarżonej za czyn z:
art. 218 § 1 lit. a kk w związku z art. 12 kk
odbędzie się dnia 12 stycznia 2018 r. o godz. 12:15 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 226.
POUCZENIE
1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego ( art.53 kpk ).
Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego ( art.54§1 i 2 kpk )
W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia nie może on ponownie przyłączyć się do postępowania ( art.57§1 kpk ).
Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania ; osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania. W razie śmierci postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela posiłkowego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub referendarz sądowy umarza postępowanie ( art.58§1 kpk i art.61 kpk ).
2. Oskarżyciel posiłkowy może ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny ( art.87§1 kpk i art.88 kpk ).
Oskarżyciel posiłkowy, który nie ma pełnomocnika z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono pełnomocnika z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny;
Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono ( art.87 kpk i art.78§1 i 2 kpk ).
Na wniosek oskarżyciela posiłkowego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu lub pełnomocnika w celu dokonania określonej czynności procesowej, w tym w celu sporządzenia apelacji ; w zależności od wyniku procesu oskarżyciel posiłkowy może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu ( art.87a§1 – 3 kpk i art.444§2 i 3 kpk ).
3. Jeżeli oskarżyciel posiłkowy, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone ( art.139§1 kpk ).
Pismo doręcza się adresatowi osobiście. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu pismo doręcza się dorosłemu domownikowi lub sobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata, a w razie nieobecności domownika pismo doręcza się administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi ( art.132 kpk i art.133§3 kpk ).
Jeżeli doręczenia nie można dokonać pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.
O pozostawieniu pisma doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni ; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone ( art.133§1 i 2 kpk ).
W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane ( art.136§1 kpk ).
Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. W wypadkach nie cierpiących zwłoki można wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej ( art.132§3 kpk i art.137 kpk)
Oskarżyciel posiłkowy przebywający za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju ; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art.138 kpk).
4. Oskarżyciel posiłkowy ma prawo brać udział w rozprawie, posiedzeniach i innych czynnościach procesowych ; zawiadamia się o go czasie i miejscu, chyba że ustawa stanowi inaczej ( art.117§1 kpk )
Czynności nie przeprowadza się, jeżeli oskarżyciel posiłkowy nie stawił się, a brak dowodu, że został o niej powiadomiony, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo wynikło z powodu przeszkód żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn oraz gdy oskarżyciel posiłkowy usprawiedliwił należycie niestawiennictwo i wnosi o nieprzeprowadzanie czynności bez jego obecności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art.117§2 kpk).
Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie, wystawionego przez lekarza sądowego ( art.117§2a kpk ).
5. Jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 5 terminów rozprawy albo jeżeli ze względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych powodów prezes sądu uzna, że może to przyczynić się do usprawnienia postępowania, a zwłaszcza należytego planowania i organizacji rozprawy głównej, niezwłocznie wyznacza sędziego albo członków składu orzekającego oraz kieruje sprawę na posiedzenie. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego ma prawo wziąć udział w posiedzeniu, a Prezes sądu może także zawiadomić o posiedzeniu pozostałe strony, jeżeli uzna, że przyczyni się to do usprawnienia postępowania. Wyznaczając posiedzenie, prezes sądu wzywa pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego do przedstawienia pisemnego stanowiska dotyczącego planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej organizacji, w tym dowodów, które powinny być przeprowadzone jako pierwsze na tych rozprawach, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania; stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej obejmuje wnioski dowodowe oraz informacje i oświadczenia, w szczególności o proponowanych terminach rozpraw i ich przedmiocie, terminach usprawiedliwionej nieobecności uczestników procesu, a także oświadczenia wskazujące na potrzebę wezwania na rozprawę główną biegłych, kuratora sądowego, sprawdzenia danych o karalności oskarżonego oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach ( art.349 kpk )
6. Wyrok, postanowienie kończące postępowanie oraz postanowienie albo zarządzenie, od którego przysługuje środek odwoławczy doręcza się oskarżycielowi posiłkowemu uprawnionemu do wniesienia tego środka, chyba, że był obecny przy ogłoszeniu orzeczenia albo zarządzenia ( art.100§3 i 4 kpk )
Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu (art.57a kpk).
7. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku ( art.419§1 kpk )
W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia oskarżyciel posiłkowy może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy ( art.422 kpk ).
8. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniach w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1-2 oraz umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku fizycznych podstaw oskarżenia. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1.
9. (art. 341) § 1. (435) Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§ 2. (436) Jeżeli oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu, jak również wtedy, gdy sąd uznaje, że warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na rozprawę. Wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania zastępuje akt oskarżenia. W terminie 7 dni prokurator dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1-2.
§ 3. Jeżeli sąd uzna za celowe ze względu na możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, może odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom odpowiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzonego, uzasadniony potrzebą dokonania uzgodnień, sąd zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie.
§ 4. Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu bierze pod uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii wskazanej w § 3.
§ 5. (437) W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania sąd orzeka na posiedzeniu wyrokiem.
10. (art. 343) § 1. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 (wniosek prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy głównej), od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.
§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.
11. W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.
12. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 12.01.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.