Poniedziałek 13 lipca 2020 Wydanie nr 4522
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: VI K 42/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 22.01.2018

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Tomasz Tomczak O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia Bartłomiej Bak
Tomasz Chylak
Damian Dąbek
Andrzej Dolasiński
Piotr Dudziński
Maciej Florczak
Rafał Gorzkowski
Paweł Hojnik
Iwona Jóźwiak
Katarzyna Kaczmarek
Teresa Kamieniow-Jonczyk
Zbigniew Kędzia
Jolanta Kowalska
Marta Madyńska-Fomin
Dorota Marcinkowska
Bartosz Nowacki
Justyna Pawlik
Zbigniew Piekarski
Ewa Pietruszewska
Szymon Serwiński
Tomasz Sęk
Paweł Śmiech
Michał Tumiński
Edyta Życka
Michał Żytkiewicz
że rozprawa główna w sprawie przeciwko
Tomaszowi Tomczakowi oskarżonego za czyn z:
art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, art. 190 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 222 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk
odbędzie się dnia 20 lutego 2018 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr (informacja o sali rozpraw na wokandzie przy pokoju 416-417).


POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 20.02.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.