Poniedziałek 01 czerwca 2020 Wydanie nr 4480
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: IV K 328/19 Sąd Rejonowy w Częstochowie
IV Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 10.05.2019

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Albert Mazurek O treści

Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych o terminie rozprawy głównej w sprawie IV K 328/19 dot. Alberta Mazurka oskarżonego o czyny z art.286 §1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i inne, która odbędzie się 1 lipca 2019r. o godz. 10:00 sala 5 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa.

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa może również wykonywać prawa zmarłego pokrzywdzonego (art. 52).

W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). Oznacza to, że w tym postępowaniu pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).

2. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a, 3).

3. Prawo do składania wniosków o przeprowadzenie przez Policję lub prokuratora określonej czynności lub dowodu, np. przesłuchania wskazanego świadka lub zbadania dokumentu (art. 315 § 1). Jeżeli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd lub zwrócić się do prokuratora o przesłuchanie świadka w tym trybie (art. 316 § 3).

4. Prawo do udziału w czynnościach postępowania, w tym także w przeprowadzeniu dowodu. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 316). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczenia pokrzywdzonego i pełnomocnika do czynności ze względu na dobro postępowania (art. 317 § 2).

5. Prawo do doręczenia postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).

6. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii. Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).

7. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a). Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)).

Pokrzywdzony jest obowiązany:

1) wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);

2) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).

Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

POUCZENIE:

1. Na wniosek strony która nie ma pełnomocnika z wyboru prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu bądź w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przy czym w zależności od wyników procesu storna może zostać obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. W przypadku nieobecności oskarżonego na rozprawie podczas ogłoszenia wyroku, wyrok zostanie doręczony oskarżonemu z urzędu. Ponowne wyznaczenie pełnomocnika w tym trybie dopuszczalne jest jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

2. W sytuacji wyznaczenia posiedzenia organizacyjnego z art. 349§1 k.p.k. ogłoszenie na tym posiedzeniu zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek dla oskarżyciela posiłkowego równoznaczny z wezwaniem go do udziału w rozprawie i zawiadomieniem go i jej kolejnych terminach.

3. Na wniosek oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego oraz pokrzywdzonego w wypadku wydania na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie którzy nie mają pełnomocnika z wyboru prezes sądu , sąd lub referendarz sądowy wyznacza pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia apelacji przy czym w zależności od wyników procesu strona może zostać obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.


POUCZENIE DLA POKRZYWDZONEGO

Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny informuje pokrzywdzonego, iż w myśl art. 387 kpk oskarżony do czasu zakończenia składania przez niego wyjaśnień może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i zaproponować rodzaj i wysokość kary. Jeżeli pokrzywdzeni i prokurator nie złożą sprzeciwu, Sąd może uwzględnić taki wniosek. Wówczas nie prowadzi się postępowania dowodowego.

Sąd zapytuje, czy w związku z powyższym czy pokrzywdzony składa sprzeciw – brak odpowiedzi oznacza nie złożenie sprzeciwu.


POUCZENIE:

Pokrzywdzonego poucza się o:

- możliwości zakończenia postępowania na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy (art. 343 § 5 k.p.k.),

- możliwości złożenia oświadczenia, że będzie działał w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 343 § 5 k.p.k.),

- możliwości wniesienia sprzeciwu wobec treści wniosku o wymierzenie kary bez przeprowadzania rozprawy (art. 343 § 2 k.p.k.) do chwili jego uwzględnienia.”

Miejscowość: Częstochowa Województwo: śląskie Treść ogłoszenia ważna do: 02.07.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.