Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 192/15

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.05.2020,
w sprawie: publikacja sprostowania
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 5 maja 2020 r.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący sędzia Anna Domarecka
po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2020 r. Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
przy udziale
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
w przedmiocie sprostowania wyroku z urzędu
postanawia:
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu z dnia 13 stycznia 2016 roku w ten sposób, że:
1. w pkt 1 sentencji w miejsce słów „Skarbowi Państwa – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi” wpisać prawidłowo „Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi” ;
2. w pkt 1 sentencji w miejsce oznaczenia działki „122/2” wpisać prawidłowo numer działki „112/2”.
sędzia Anna Domarecka
Zasadnicze powody rozstrzygnięcia:
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej unormowane jest w art. 350 § 1 k.p.c. Stosownie do powyższego przepisu prawnego, Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Z wymienionymi powyżej usterkami zrównane są wszelkie niedokładności oraz inne oczywiste omyłki.
W przedmiotowym postanowieniu doszło do oczywistej omyłki pisarskiej przy sporządzaniu projektu orzeczenia wskutek której omyłkowo wpisano „Skarbowi Państwa – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi” zamiast prawidłowo „Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi działający nie jako Skarb Państwa, lecz jako Województwo Łódzkie stąd sprostowanie należało uwzględnić. Także błędnie wpisane oznaczenie numeru przedmiotowej działki „122/2”, zamiast prawidłowego „112/2”, o którego sprostowanie również wniesiono należało uwzględnić.
Przedmiotowe postanowienie dopiero po sprostowaniu oddaje pełną wolę składu orzekającego co do zakresu merytorycznego orzeczenia i jako takie również w całości w prawidłowy sposób uwzględnia wniosek Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi leżący u podstaw niniejszego postępowania.
W świetle powyższej argumentacji, wydane postanowienie należało sprostować. Stąd też, mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.06.2020