Poniedziałek 25 stycznia 2021 Wydanie nr 4718
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 1282/19 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 18.06.2020

W sprawie: termin posiedzenia sądu

O treści

ZAWIADOMIENIE
Sąd Rejonowy w Zgierzu, II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko
Annie Łucji J. oskarżonej o czyn z:
art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 § 1 kk odbędzie się dnia 21.07.2020 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w
Zgierzu przy ul. Sokołowska 6 w sali nr VII.
POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy
wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności
procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony
kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może
złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela
posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w
art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w
części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może
złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez
przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się
temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie
oskarżonego.
Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może
spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za
granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni
znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy
przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za
wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź
na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono
należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się
za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 21.07.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.