Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 161/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.05.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi przy udziale Gmina Łódź

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 161/20
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 20 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak
po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
przy udziale Gmina Łódź
o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Kowalskiej

postanawia:
dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w piśmie poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 161/20 z wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi z udziałem Gminy Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Kowalskiej z domu Ścibior, córce Janiny i Ludwika, zmarłej w dniu 10 października 2019 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy placu Kościelnym 4/58. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2020