Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 269/19

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.07.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, Gmina Miasto Łódź, Robert Stec i Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeligowskiego 40 w Łodzi

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 269/19
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 9 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak
po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przy udziale Roberta Steca i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żeligowskiego 40 w Łodzi
o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Barbarze Butarewicz

postanawia:
1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Miasto Łódź;
2. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w piśmie poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 269/19 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie z udziałem Roberta Steca i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żeligowskiego 40 w Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Barbarze Butarewicz z domu Ławnik, córce Tadeusza i Marii, zmarłej w dniu 8 czerwca 2016 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 40 m. 3. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.10.2020