Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: II Ns 1558/13

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.12.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy udziale Roberta Jędrasika, Anety Jędrasik, Miasta Łódź, Elżbiety Matuszewskiej

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 1558/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz
po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
przy udziale Roberta Jędrasika, Anety Jędrasik, Miasta Łódź, Elżbiety Matuszewskiej
o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1558/13 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Sylwestrze Krzysztofie Jędrasiku, synu Jakuba i Walentyny, zmarłym w dniu 10 października 2008 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 7 m. 74. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.03.2021