Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: II Ns 303/18

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.11.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie Soni Kraski, Sandry Kraski, Damiana Pawlika, Marty Zapaśnik, Patrycji Zapaśnik i Nikoli Świerczyńskiej

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 303/18

POSTANOWIENIE
Dnia 30 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz
po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie
przy udziale Soni Kraski, Sandry Kraski, Damiana Pawlika, Marty Zapaśnik, Patrycji Zapaśnik i Nikoli Świerczyńskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Krasce

postanawia:

1. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 303/18 z wniosku Protegat 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Jadwidze Krasce z d. Paradowskiej, córce Franciszka i Bronisławy, zmarłej w dniu 21 czerwca 2015 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców 49 m. 23. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.03.2021