Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: II Ns 2553/16

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.11.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Bogusława Kulika, Vanessy Danhauser, Kornela Kulika i Edwarda Jóźwiaka

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 2553/16

POSTANOWIENIE
Dnia 30 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz
po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
przy udziale Bogusława Kulika, Vanessy Danhauser, Kornela Kulika i Edwarda Jóźwiaka
o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Jóźwiaku

postanawia:

1. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 2553/16 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Julianie Jóźwiaku, synu Stefana i Janiny, zmarłym w dniu 17 marca 2015 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ulicy Nowomiejskiej 4 m. 45. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
2. Zobowiązać wnioskodawcę przez pełnomocnika do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z ogłoszeniem w kwocie 700 zł (siedemset złotych) w terminie 14 dni pod rygorem rozliczenia w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.03.2021