Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-03-23
Data orzeczenia:
23 marca 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
23 marca 2015
Sygnatura:
III Ca 1733/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Eksmisja
Podstawa prawna:
art. 222 § 1 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe
(Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319)

poczatektekstu

[Przewodniczący 00:00:01.138]

Początek uzasadnienia. W zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 lipca 2014 roku, sprostowanym postanowieniem 7 października 2014 roku, Sąd Rejonowy w Zgierzu w sprawie z powództwa A. F. przeciwko Ł. S. o eksmisję i zapłatę, nakazał pozwanemu Ł. S., aby opróżnił i oddała w posiadanie powodowi A. F. budynek garażowo-warsztatowy oznaczony, jako pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 41,52 metra kwadratowego, przynależne do odrębnej nieruchomości lokalu mieszkalnego numer (...) usytuowane w murowanym parterowym budynku gospodarczym, dla której urządzona jest księga wieczysta (...), która z mieniem stanowiącym jego własność i osób przez niego reprezentowanych. Po drugie nakazał pozwanemu usunięcie z nieruchomości położonej w A. przy ulicy (...), stanowiącego działkę (...) wszelkich ruchomości pozwanego oraz ruchomości powierzonych pozwanemu. Po trzecie oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Po czwarte zasądził od pozwanego na rzecz powoda 200 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w związku z żądaniem eksmisji i zasądził od powoda na rzecz pozwanego 600 złotych tytułem zwrotów kosztów procesu od roszczenia pieniężnego. Apelację od tego wyroku wniósł pozwany, jest to apelacja no w formie opisowej, gdzie skarży się wyrok w części dotyczącej punktu 1 wyroku, mianowicie nakazania pozwanemu eksmisji i wnosi się o uchylenie przedmiotowego wyroku w wymienionej części. I cytuje, bo wiem został on wydany na przyjęciu, iż A. F. jest właścicielem przedmiotowego garażu tylko na podstawie testamentu G. F., mimo, iż w księdze wieczystej nie naniesiono zmian po transakcji umowy kupna-sprzedaży, zamiany lokalu numer (...) z pominięciem przedmiotowego garażu oraz przy błędnym przyjęciu uzasadnieniu oczy..., orzeczenia artykułu 245 paragraf 2 Kodeksu cywilnego uznając, iż dla oświadczenia woli jest potrzebna forma aktu notarialnego. Mimo, że G. F. wiele lat temu ustnie oddała w użytkowanie pomieszczenie garażowe Z. S., który później przeznaczył to użytkowanie na rzecz syna Ł. S.. I w związku z tym wnosi się o uchylenie przedmiotowego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Apelacja została złożona przez profesjonalnego pełnomocnika. Sąd Okręgowy zważył, co następuje. Sposób sformułowania apelacji utrudnia jej rozpoznanie, ponieważ mimo, że została złożona przez profesjonalnego pełnomocnika, to sposób sformułowania odbiega od wymogów określonych przez przepisy kpc dla warunków, jakim powinna odpowiadać apelacja. Nie mniej z tej apelacji no daje się wywieźć, no zarzut naruszenia artykułu 222 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, artykułu 233 paragraf 1 kpc, co do błędnych ustaleń, no i korespondujący z artykułem 222 paragraf 1, jeżeli chodziłoby o naruszenie tego artykułu, naruszenia artykułu 245 paragraf 2 Kodeksu cywilnego, co to już zostało wskazane w tej apelacji. Zdaniem Sądu Okręgowego zarzuty apelacji są bezzasadne i apelacja podlega oddaleniu. Zaskarżone orzeczenie należało uznać za prawidłowe i stanowiące wynik właściwej oceny zebranego materiału dowodowego. Sąd Okręgowy podziela poczynione przez Sąd I Instancji ustalenia, a w konsekwencji przyjmuje je za swoje, uznając za zbędne powielanie ich w treści uzasadnienia. Sąd Rejonowy trafnie uznał, że powództwo jest uzasadnione stosownie do treści artykułu 222 paragraf 1 Kodeksu cywilnego. Powodowi służy, bowiem prawo własności garażu, co wynika wprost z wpisu w księdze wieczystej KW. (...), gdzie w dziale drugim, jako właściciel ujawniony jest powód. Podnieść należy, że domniemanie z artykułu 3-go Ustawy o księgach wieczystych, że powodowi służy prawo własności, nie zostało obalone. P...., pozwany bezpodstawnie powołuje się na umowę ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego przez G. F. na jego rzecz. Sąd Rejonowy trafnie wskazał, że oświadczenia właściciela stosownie do treści artykułu 245 paragraf 2 Kodeksu cywilnego, powinno być wyrażone w formie aktu notarialnego. Wskazać należy, że jest to stanowisko ugruntowane również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Tak też Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze V CKN 30/00 z 12 maja 2000, dwutysięcznego roku opublikowanym OSNC 2001/9/125. Dlatego też zarzut, co do naruszenia prawa własności, czy to 222, czy też 245 paragraf 2 Kodeksu cywilnego no stanowi jedynie polemikę z obowiązującym stanem prawnym. Podkreślić należy, że użytkowanie ma charakter osobisty, czyli jest ściśle związany z osobą użytkownika. Następstwo, następstwem tego jest jego niezbywalność, która ogranicza użytkownika w możliwości rozporządzania tym prawem. Takie znaczenie niezbywalności tego prawa nadaje przepis artykułu 254 Kodeksu cywilnego, na który powołuje się pozwany. Nigdy natomiast nie było żadnych ustaleń następcą prawnym G...., G. F., czyli z powodem tej sprawy. Pozwany nie może, więc powyłow..., powoływać się skutecznie na te, na treść takiej umowy. Dlatego też zarzut sformułowany w apelacji, iż powodowi nie służy prawo własności jest całkowicie dowolnym. Co do pominięcia rozliczenia nakładów na garaż, to Sąd Rejonowy zasadnie nie zajął się tą materią, gdyż twierdzenia te nie przybrały postaci procesowej, nie mówiąc, że w żadnej wysokości nie zostały udowodnione. Sąd Rejonowy zasadnie też nakazał pozwanemu opróżnienie z ruchomości zajętego terenu. Powód domagając się usunięcia ruchomości z działki (...), realizował swoje uprawnienia współwłaścicielskie, które znajdują umocowanie w treści artykułu 209 Kodeksu cywilnego. Dlatego też uznać należy, że apelacja jest bezzasadna i z mocy artykułu 385 kpc podlega oddaleniu. O kosztach Sąd tutaj nie orzekał, albowiem powód kosztów w sprawie apelacyjnej nie poniósł. Koniec uzasadnienia.

koniec (...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.