Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-01-14
Data orzeczenia:
14 stycznia 2013
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
I Co 15/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marcin Ilków
Hasła tematyczne:
Bankowy Tytuł Egzekucyjny
Podstawa prawna:
Art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późń. zm.), art. 786 [2] k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)

Sygn. akt I Co 15/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Ilków

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 r. w Strzelcach Opolskich

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: (...) W.

z udziałem dłużnika L. F.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik wierzyciela wnioskiem z dnia 21 grudnia 2012 r. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 18 grudnia 2012 r. wystawionemu przeciwko dłużnikowi.

Do wniosku tego pełnomocnik wierzyciela dołączył wskazany bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przeciwko dłużnikowi. W bankowym tytule egzekucyjnym stwierdzono, iż zobowiązanie dłużnika wynika z umowy o kredyt nr RE\ (...) z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Do wniosku dołączono także kserokopię wskazanej umowy kredytowej, z której tylko pierwsza strona została poświadczona przez podmiot, o którym mowa w art. 129 § 2 kpc, tj. występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, ponadto dołączona kserokopia umowy jest niekompletna i brak jest jej fragmentu obejmującego oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji.

Stwierdzić należy, że wniosek pełnomocnika wierzyciela o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 97 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późń. zm.) stanowi, że bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. Natomiast art. 786 2 § 1 k.p.c. stanowi, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

W niniejszej sprawie, wobec dołączenia do wniosku niekompletnej umowy wierzyciela z dłużnikiem, stanowiącej podstawę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, uznać należało, iż nie jest możliwe nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w niniejszej sprawie. Nie jest bowiem możliwe zbadanie przesłanek wskazanych w art. 786 2 § 1 k.p.c. warunkujących nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Po drugie natomiast, przy przyjęciu, iż L. F. jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z ww. czynności bankowej, jednakże brak jest pisemnego jego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wymaganego zgodnie z przepisem art. 97 ust 1 ustawy Prawo bankowe. Dlatego też wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, bez dołączenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, nie mógł zostać uwzględniony także i z tego powodu.

W tej sytuacji nie zostało wykazane by dłużnik zawarł z wierzycielem umowę, o której mowa w bankowym tytule egzekucyjnym i by poddał się z tytułu roszczeń z tej czynności wynikających egzekucji. Za dowód tej okoliczności w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie może być w przekonaniu Sądu uznana jedynie nie poświadczona w stosowny sposób kserokopia niekompletnej umowy .

Zaznaczyć zaś należy, że podstawą wydania orzeczenia w sprawie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, wobec treści art. 786 2 k.p.c. i charakteru tego postępowania, jako ograniczonego do badania bankowego tytułu egzekucyjnego wyłącznie pod kątem spełnienia przez niego przesłanek, w tym przepisie oraz przepisach ustawy prawo bankowe określonych, mogą być wyłącznie pewne i nie budzące wątpliwości ustalenia tych przesłanek dotyczące.

W tej sytuacji wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w niniejszej sprawie należało oddalić.

Na marginesie zauważyć także należy, że nieprawidłowość zaistniała w niniejszej sprawie, nie stanowiła braku formalnego wniosku o nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. W związku z tym nie było możliwym zastosowanie art. 130 k.p.c. (patrz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2001 r., sygn. akt III CZP 53/01, Lex 49107).

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 96 ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 97 w/w ustawy, art. 781 § 1 k.p.c. i art.786 2 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.