Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-10-25
Data orzeczenia:
25 października 2013
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
25 października 2013
Sygnatura:
I ACz 780/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Sędziowie:
Anna Pelc
Marek Klimczak
Hasła tematyczne:
Biegli
Podstawa prawna:
art. 89, 90, 93 uksc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym
(Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 254)

Sygn. akt I ACz 780/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz (spr.)

Sędziowie:

SA Anna Pelc

SA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. Ł., H. J., K. R. i W. C.

przeciwko Gminie Miejskiej J.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i zapłatę

na skutek zażalenia powodów

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 9 lipca 2013r., sygn. akt I C 700/11

p o s t a n a w i a:

u c h y l i ć zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Przemyślu do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy przyznał biegłemu sądowemu Z. S. wynagrodzenie w kwocie 2.195,55 zł za opracowanie opinii, zgodnie z przedstawionym rachunkiem.

W uzasadnieniu Sąd podał, iż przyznał biegłemu wynagrodzenie w oparciu o przedstawiony przez niego rachunek, uwzględniając zakres przedmiotowy zlecenia i nakład pracy biegłego.

Na powyższe postanowienie powodowie wnieśli zażalenie. Zarzucili, iż przyznane biegłemu wynagrodzenie jest znacząco wygórowane, a sporządzona opinia jest niekompletna. Biegły bowiem nie ustosunkował się do wniesionych przez powodów zarzutów, a przedłożona przez niego opinia jest stronnicza, nierzetelna.

Z tego też względu, wynagrodzenie biegłego powinno ulec także odpowiedniemu obniżeniu.

Mając powyższe na uwadze powodowie wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia w ogóle nie dokonał analizy opinii sporządzonej przez biegłego, ani jego karty pracy pod względem nakładu jego pracy, czasu niezbędnego do jej sporządzenia, stopnia skomplikowania przedmiotu opinii, czy jej zakresu. Dokonanie powyższych rozważań jest bowiem niezbędne do dokonania oceny zasadności kwoty wynagrodzenia, wskazanego w złożonym przez biegłego rachunku.

Sąd Okręgowy ograniczył się jedynie do lakonicznej oceny przedłożonego rachunku oraz zacytowania przepisów prawnych regulujących przyznanie biegłemu wynagrodzenia.

W tej sytuacji Sąd Apelacyjny nie jest w stanie odnieść się merytorycznie do zażalenia.

Ponadto należy podkreślić, iż zasady na których Sąd ustala prawo biegłego do wynagrodzenia określa art. 89 i n. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm.) Stosownie do art. 90 u.k.s.c. i art. 93 u.k.s.c. wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa Sąd z uwzględnieniem kwalifikacji biegłego, potrzebnego do wydania opinii czasu i nakładu pracy, a także wysokość wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy - na podstawie przedłożonego rachunku.

Szczegółowy sposób określania wysokości wynagrodzenia biegłego reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r. Nr 518), które weszło w życie w dniu 6 maja 2013r. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciły moc przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm), a to na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101).

Dlatego też Sąd Okręgowy powinien ponownie rozpoznać wniosek biegłego o przyznanie mu wynagrodzenia w oparciu o powyższe przepisy, dokonując przy tym stosownej analizy opinii, karty pracy biegłego i przedłożonego przez niego rachunku według wskazanych powyżej kryteriów, a także pod kątem rzetelności dokonanych przez biegłego wyliczeń i tym samym przydatności przedmiotowej opinii do rozstrzygnięcia sprawy.

Z tych też względów Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.