Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2014-06-09
Data orzeczenia:
9 czerwca 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
9 czerwca 2014
Sygnatura:
II Cz 693/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Alicja Chrzan
Jerzy Dydo
Hasła tematyczne:
Czynności Procesowe (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
art. 194 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 693/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca2014r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Alicja Chrzan

SO Jerzy Dydo

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko Gminie P.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 29 kwietnia 2014r., sygn. akt I C 1477/13

p o s t a n a w i a:

zmienić zaskarżone postanowienie w pkt II, w ten sposób, że wniosek strony pozwanej o wezwanie do udziału w sprawie (...) spółki z o.o. we W. Oddział (...) w W. oddalić oraz uchylić pkt III postanowienia a w pozostałej części zażalenie oddalić.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku I Wydział Cywilny uchylił swoje postanowienie z dnia 7 stycznia 2014r. i odrzucił wniosek strony pozwanej o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) Spółki (...) we W. Oddział Zakład w W., oraz zasądził od strony pozwanej na rzecz (...) spółki z o.o. w W. Oddział we W. 2417zł kosztów procesu. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że wezwany do udziału w sprawie podmiot nie istnieje, a zatem na podstawie art. 199§1 pkt 3 kpc wniosek o wezwanie do udziału w sprawie podmiotu nie mającego zdolności sądowej podlegał odrzuceniu. O kosztach procesu Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 194§1 zd.2 kpc w związku z art. 98 kpc.

Na postanowienie Sądu pierwszej instancji zażalenie złożyła strona pozwana zaskarżając w pkt II i III i zarzucając:

-

naruszenie art. 199§1 pkt 3 poprzez uznanie że zaszły przesłanki do odrzucenia jej wniosku o wezwanie do udziału w sprawie (...) spółki z o.o. we W. Oddział Zakład w W. albowiem podmiot taki istniał;

-

naruszenie art. 494§1 i 2 ksh poprzez jego nie zastosowanie i odrzucenie wniosku podczas gdy spółką przejmującą była (...) Spółka z o.o. w W., która wstąpiła w prawa i obowiązki po (...) spółce (...);

-

naruszenie art. 194§1 zd. 2 w związku z art. 98§1 i 3 kpc poprzez ich zastosowanie mimo braku przesłanek do zasądzenia kosztów procesu.

Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę pkt II postanowienia i dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze pozwanej (...) spółki z o.o. w W. Oddział we W. i uchylenie pkt III zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie jest zasadne jedynie częściowo w zakresie żądania uchylenia pkt III zaskarżonego postanowienia.

Przede wszystkim należy zauważyć, że pozwana Gmina wniosła o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego dodatkowo (...) spółka z o.o. we W., a zatem jej wniosek podlegał ocenie w oparciu o przepis art. 194§3 kpc, który dotyczy dopozwania, a więc w sytuacji obok biorącego już udziału w postępowaniu pozwanego można skierować roszczenie przeciwko innym jeszcze osobom. Dopozwanie może nastąpić wyłącznie na wniosek powoda. Wniosek został złożony przez stronę pozwaną i już z tego powodu podlegał oddaleniu.

Sąd Rejonowy błędnie odrzucił wniosek podając jako podstawę prawną rozstrzygnięcia przepis art. 199§1 pkt 3 kpc. Powołany przepis wskazuje przyczyny odrzucenia pozwu, a zatem nie ma zastosowania do instytucji, przekształceń podmiotowych przewidzianych w art. 194 kpc.

Jakkolwiek racje ma Sąd Rejonowy, że osoba prawna, która już nie istnieje została wykreślona z KRS nie ma zdolności sądowej i nie może być stroną w procesie to w przypadku wezwania takiej nieistniejącej już osoby prawnej do udziału w procesie wniosek nawet gdy był formalnie dopuszczalny(zgłaszany przez właściwą stronę procesu) podlega oddaleniu a nie odrzuceniu.

Rację ma natomiast skarżący, że nie było podstaw do zasądzenia na podstawie art. 194§1 kpc w związku z art. 98§1i 3 kpc kosztów procesu na rzecz (...) spółki z o.o. w W. Oddział we W., ponieważ przepis art. 194§1 kpc nie miał w ogóle w sprawie zastosowania, a ponadto przewidziana w tym przepisie możliwość zasądzenia kosztów dotyczy osoby wezwanej do udziału w sprawie, jeżeli okaże się, że wniosek był bezzasadny. (...) spółka z o.o. w W. nie była wzywana do udziału w sprawie.

Z powyższych względów na podstawie art. 386§1 kpc i art. 386§4kpc orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.